Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wywiad

 • Dbajmy o kon­dy­cję

  By 10 lipca 2015

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Rok 2020, kie­dy być może wyga­sną wszel­kie dopła­ty bez­po­śred­nie do hodow­li koni, to już cał­kiem...

 • Inicjatywa po naszej stro­nie

  By 10 kwietnia 2015

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Do wybo­rów co praw­da rok. Ale to w naszych rękach decy­zja, kto będzie mądrze rzą­dził i god­nie repre­zen­to­wał...

 • Duma i pre­stiż gospo­da­rza

  By 9 października 2014

  roz­ma­wiał: Michał Wierusz-Kowalski Za jego rzą­dów Stado Ogierów w Sierakowie roz­kwi­ta. Nie tyl­ko budyn­ki, ale i pogło­wie koni docze­ka­ły się remon­tu. Dba...

 • Między popu­li­zmem a kon­kre­ta­mi

  By 3 lipca 2014

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Polski Związek Hodowców Koni zbli­ża się ku obcho­dom 125 lat swe­go ist­nie­nia. Dla...

 • Nie robię w konia, robię w koniach

  By 4 kwietnia 2014

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Czy Partynice będą słu­ży­ły tyl­ko wyści­gom czy może rów­nież hodow­li, jeź­dziec­twu, sze­ro­ko poję­tej rekre­acji i mia­stu? O tym...

 • Uznanie dla Polski

  By 14 października 2013

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Do Gładyszowa, Wołosatego i Odrzechowej przy­je­cha­li w tym roku wszy­scy sym­pa­ty­cy hucu­łów. Magnesem było zebra­nie Komisji...

 • Aktywnie zabie­gać o konie

  By 3 lipca 2013

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Program przy­go­to­wań olim­pij­skich Rio Plus ogło­szo­ny. w PZJ jest w gro­nie związ­ków spor­to­wych bez­sprzecz­nym lide­rem...

 • Wszystkie ręce na pokład

  By 9 stycznia 2013

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Między inny­mi o hono­rze, tra­dy­cji i dumie naro­do­wej zwią­za­nej z posta­wą zwa­ną rycer­ską; o tęsk­no­tach i pogo­ni za marze­nia­mi...

 • Nowy pre­zes na trud­ne cza­sy

  By 10 lipca 2012

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Statut powi­nien pozwa­lać na spraw­niej­sze zarzą­dza­nie związ­kiem, szcze­gól­nie w trud­nych dla hodow­li cza­sach. Trzeba zre­kon­stru­ować...

 • Przejrzeć na oczy

  By 11 kwietnia 2012

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Jednoczenie śro­do­wi­ska to żmud­ny pro­ces - wyma­ga nie lada wysił­ku, żeby wypra­co­wać wspól­ne dobro, ogól­ny sza­cu­nek...

Więcej

Popularne wpi­sy

W ostat­nim nume­rze

HiJ 58 lato 2018 - okładka

Na górę