Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wywiad

 • Małopolskie do polo

  By 5 stycznia 2012

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Nie mie­sza­jąc do tema­tu sło­ni, cza­su wojen i oku­pa­cji, o tym - czy gra w polo może stać się...

 • Ekwador za 13 milio­nów euro?

  By 1 grudnia 2010

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Wielokrotna mistrzy­ni Polski i meda­list­ka w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, uczest­nicz­ka mistrzostw świa­ta i Europy, któ­ra uczy­ni­ła swo­je hob­by...

 • Mazurek dla Mazurka

  By 1 marca 2010

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski O pasji, woli wal­ki, szan­sie na suk­ces w USA i odra­dza­niu się zaprzę­gów w Polsce roz­ma­wia­my z Piotrem Mazurkiem...

 • Motorem licy­ta­cji jest towar

  By 1 marca 2009

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Każdy pro­dukt, by docze­kać się korzyst­nej sprze­da­ży, potrze­bu­je pro­mo­cji. Jednak jak sku­tecz­nie pro­mo­wać, kie­dy...

 • Ocalić gru­ba­sy dla potom­nych

  By 1 września 2008

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski O szan­sach i zagro­że­niach ist­nie­nia pol­skich koni zim­no­krwi­stych mówi Wiesław Niewiński - kie­row­nik Wojewódzkiego Związku...

 • Sielanka otwar­ta na świat

  By 1 marca 2007

  Wywiad Anny Cuber z Janem Waga wła­ści­cie­lem ośrod­ka „Sielanka” w Warce Stworzył Pan pięk­ny ośro­dek spor­to­wy, zarów­no pod wzglę­dem...

Więcej
Na górę