Connect with us

Hodowca i Jeździec

Jolanta Kalopsidiotis - artyst­ka malar­ka

Jolanta Kalopsidiotis malarz - Hodowca i Jeździec

Galeria Sztuki

Jolanta Kalopsidiotis - artyst­ka malar­ka

Kontakt: kalojola@yahoo.com

Jolanta Kalopsidiotis ur. 1960 r. Absolwentka ASP Warszawa.

Tematem wio­dą­cym w mojej twór­czo­ści są konie - zja­wi­sko­we, impul­syw­ne, pięk­ne i wraż­li­we. Malując je, sta­ram się prze­ka­zać w moich obra­zach wła­śnie te war­to­ści… powiew wia­tru, zapach zie­mi, bogac­two kształ­tów, grę świa­tła i cie­nia, ruch, ocze­ki­wa­nie, zasko­cze­nie. Farba może wszyst­ko to oddać, ale trze­ba umieć jej na to pozwo­lić. Wiele obra­zów zaczy­nam two­rzyć roz­le­wa­jąc far­bę na leżą­cym pod­kła­dzie, wplą­tu­jąc się w nią dłoń­mi, myślą, uczu­ciem, pra­gnie­niem. Podążam za swo­ją wizją uży­wa­jąc całej mej miło­ści do tych zwie­rząt, wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Oczekuję od moich obra­zów efek­tu zasko­cze­nia i praw­dy, noto­wa­nych w pro­ce­sie impul­syw­ne­go i spon­ta­nicz­ne­go trak­to­wa­nia mate­rii malar­skiej. W moim malar­stwie wyko­rzy­stu­ję róż­ne tech­ni­ki: olej, akryl, gwasz i akwa­re­lę.

Więcej w Galeria Sztuki

Na górę