Connect with us

Hodowca i Jeździec

Jolanta Kalopsidiotis - artyst­ka malar­ka

Galeria artystów i fotografów

Jolanta Kalopsidiotis - artyst­ka malar­ka

Jolanta Kalopsidiotis ur. 1960 r. Absolwentka ASP Warszawa.

Kontakt: kalojola@yahoo.com

Tematem wio­dą­cym w mojej twór­czo­ści są konie - zja­wi­sko­we, impul­syw­ne, pięk­ne i wraż­li­we. Malując je, sta­ram się prze­ka­zać w moich obra­zach wła­śnie te war­to­ści... powiew wia­tru, zapach zie­mi, bogac­two kształ­tów, grę świa­tła i cie­nia, ruch, ocze­ki­wa­nie, zasko­cze­nie. Farba może wszyst­ko to oddać, ale trze­ba umieć jej na to pozwo­lić. Wiele obra­zów zaczy­nam two­rzyć roz­le­wa­jąc far­bę na leżą­cym pod­kła­dzie, wplą­tu­jąc się w nią dłoń­mi, myślą, uczu­ciem, pra­gnie­niem. Podążam za swo­ją wizją uży­wa­jąc całej mej miło­ści do tych zwie­rząt, wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Oczekuję od moich obra­zów efek­tu zasko­cze­nia i praw­dy, noto­wa­nych w pro­ce­sie impul­syw­ne­go i spon­ta­nicz­ne­go trak­to­wa­nia mate­rii malar­skiej. W moim malar­stwie wyko­rzy­stu­ję róż­ne tech­ni­ki: olej, akryl, gwasz i akwa­re­lę.

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę