Connect with us

Hodowca i Jeździec

14 punk­tów Wilsona z powo­za­mi i koń­mi w tle

Historia i sztuka

14 punk­tów Wilsona z powo­za­mi i koń­mi w tle

3 lute­go war­szaw­ski Trakt Królewski jak przed stu laty zapeł­nił się histo­rycz­ny­mi powo­za­mi.

Happening w ramach uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z 100 rocz­ni­cą odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści

Polska Grupa Tradycyjnego Powożenia i Pierwszy Program Polskiego Radia w ramach uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z 100 rocz­ni­cą odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści zor­ga­ni­zo­wa­ła hap­pe­ning. Punktualnie o 15:00 z Łazienek Królewskich wyru­szy­ły powo­zy, w któ­rych zasie­dli dzien­ni­ka­rze Polskiego Radia, miło­śni­cy sta­rych powo­zów, hodow­cy i gru­pa przy­pad­ko­wo spo­tka­nych w Łazienkach tury­stów z Portugalii i Włoch. W pierw­szym powo­zie, któ­rym nie­gdyś jeź­dził pre­zy­dent Ignacy Mościcki, miej­sca zaję­li pre­zy­dent Stanów Zjednoczonych Thomas W. Wilson (w jego rolę wcie­lił się aktor Tomasz Marzecki), vice pre­zes Polskiego Radia, Mariusz Staniszewski i dyrek­tor Niepodległej, Jan Kowalski.

Trasa wio­dła od Alei Ujazdowskich do Placu Zamkowego

Warszawiacy ser­decz­nie pozdra­wia­li kawal­ka­dę zaprzę­gów, macha­jąc przy­jaź­nie, robiąc przy tym nie­zli­czo­ną ilość zdjęć komór­ka­mi. Pokonując tra­sę przez Aleje Ujazdowskie, Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Królewską, Plac Teatralny dotar­li­śmy na Plac Zamkowy. Powozy usta­wi­ły się w jed­nym rzę­dzie. Natychmiast zosta­ły oto­czo­ne przez ogrom­ną rze­szę Warszawiaków i tury­stów. Tam też ze spe­cjal­nie zbu­do­wa­nej sce­ny, powi­tał nas Ignacy Paderewski (gra­ny przez akto­ra Marka Barbasiewicza).

Hymn Polski bra­wu­ro­wo zaśpie­wa­ny przez Zespół Śląsk

Obydwaj mężo­wie sta­nu ode­gra­li krót­ką scen­kę, któ­rej zało­że­niem było: jak mogło­by wyglą­dać spo­tka­nie po 100 latach dwóch przy­ja­ciół, już w wol­nej Polsce. Prezydent Wilson odczy­tał słyn­ny 13 punkt swe­go orę­dzia, w któ­rym uznał dąże­nia Polski do nie­pod­le­gło­ści. Z gło­śni­ków na cały Plac Zamkowy usły­sze­li­śmy hymn Polski bra­wu­ro­wo zaśpie­wa­ny przez Zespół Śląsk. O pla­nach dal­szych obcho­dów opo­wie­dzie­li Mariusz Staniszewski, Jan Kowalski. A Krzysztof Szuster zapro­sił wszyst­kich zebra­nych na Placu Zamkowym na wiel­ką para­dę z oka­zji 100-lecia Warszawskiej Straży Pożarnej, któ­ra odbę­dzie się 5 Maja i na IV Międzynarodowy Konkurs Tradycji Powożenia w Koszęcinie, 4-5 sierp­nia.

Cały czas Pierwszy Program Polskiego radia pro­wa­dził na ante­nie rela­cję na żywo

Następnie przy dźwię­kach muzy­ki Fryderyka Chopina powo­zy ruszy­ły na Rynek Starego Miasta i z powro­tem do Łazienek Królewskich. Wszystko zosta­ło zapla­no­wa­ne tak, aby powrót odbył się już przy zapa­lo­nych świa­tłach deko­ra­cji świą­tecz­nej, któ­rą w tym roku nie­zwy­kle pięk­nie i boga­to przy­go­to­wa­ły wła­dze sto­li­cy. Cały czas Pierwszy Program Polskiego radia pro­wa­dził na ante­nie rela­cję na żywo. Sympatyczna impre­za mogła się odbyć dzię­ki zapa­ło­wi gru­py miło­śni­ków tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia: Justynie Przyborowskiej, Annie i Monice Sadowskim, Elżbiecie Szajdzie, Rafałowi Andrzejewskiemu-Szuster, Filipowi Andrysiewiczowi, Adrianowi Doleżałowi, Wiesławowi Dymkowi, Hubertowi Cytowskiemu, Krzysztofowi i Marcinowi Idzikowskim, Julianowi Pawlikowskiemu, Wiesławowi Szajdzie oraz hodow­com Wiesławowi Sadowskiemu i Grzegorzowi Jachimiakowi. Mimo sro­gie­go zim­na wszy­scy uczest­ni­cy byli nie­by­wa­le zado­wo­le­ni, a war­sza­wia­cy mie­li szan­sę podzi­wiać pięk­ne pol­skie konie, ubra­ne w pięk­ne rzę­dy, a zaprzę­żo­ne do zabyt­ko­wych powo­zów.

A całość wymy­ślił, popro­wa­dził i zor­ga­ni­zo­wał Krzysztof Szuster.

Specjalne podzię­ko­wa­nia nale­żą się Dyrekcji Łazienek Królewskich i Zarządowi Dróg Miejskich Warszawy.

Więcej w Historia i sztuka

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę