Connect with us

Hodowca i Jeździec

Już od czwart­ku zapra­sza­my do odwie­dze­nia nas na Cavaliadzie w Poznaniu!

Cavaliada

Zaproszenia

Już od czwart­ku zapra­sza­my do odwie­dze­nia nas na Cavaliadzie w Poznaniu!

Jak co roku w Poznaniu cze­ka­my na naszym sto­isku na wszyst­kich hodow­ców, wła­ści­cie­li koni, zawod­ni­ków i miło­śni­ków koni na sto­isku Polskiego Związku Hodowców Koni oraz w Pawilonie Polskiej Hodowli.

Po raz dru­gi zapra­sza­my na II Ogólnopolski Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem. Konie będą oce­nia­ne w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: koni 2-let­nich i 3-let­nich. Oceny koni doko­na komi­sja powo­ła­na przez orga­ni­za­to­rów, któ­ra będzie pra­co­wa­ła w nastę­pu­ją­cym skła­dzie: Bogdan Kuchejda, Łukasz Jończyk i Henryk Soboń. W tym roku, oso­by któ­re nie mogą być z nami w Poznaniu, będą mogły śle­dzić prze­bieg tego wyda­rze­nia w inter­ne­cie, oglą­da­jąc rela­cję on-line, któ­rą prze­pro­wa­dzi Świat Koni. Czempionat odbę­dzie się w sobo­tę, 1 grud­nia 2018 r, o godz. 11.00.

Podczas tego nie­sa­mo­wi­te­go wyda­rze­nia jeź­dziec­kie­go, jakim jest Cavaliada, zakoń­czy­my pro­jekt, któ­ry roz­wi­ja­li­śmy od zeszłe­go roku – 100 gwiazd pol­skiej hodow­li na 100-lecie nie­pod­le­gło­ści. Zaprezentujemy naszym gościom listę wybra­nych koni, a tak­że znacz­ki oraz kar­tę pocz­to­wą wyda­ne spe­cjal­nie na tę oka­zję!

Tradycyjnie już Polski Związek Hodowców Koni oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapra­sza wszyst­kich gości Cavaliady na wspa­nia­łe wido­wi­sko. Tegoroczny spek­takl nosi tytuł „Tu rodzi­ła się nie­pod­le­głość” i jest napraw­dę nie­zwy­kły, jak przy­sta­ło na jubi­le­usz 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Poprowadzi go Paweł Kleszcz.

Bądźcie naszy­mi gość­mi, cze­ka­my na was w PAWILONIE POLSKIEJ HODOWLI!

29 listo­pa­da - 2 grud­nia 2018 r.
Cavaliada Poznań

Więcej w Zaproszenia

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę