Connect with us

Hodowca i Jeździec

Nowa odsło­na Venus vs Mars

Cavaliada

Sport i wyścigi

Nowa odsło­na Venus vs Mars

Wielu kibi­ców CAVALIADY zasta­na­wia się, cze­mu w pro­gra­mie CAVALIADA Poznań CSI4*-W nie ma, kon­kur­su VENUS vs MARS. CAVALIADA zmie­nia się dla Was! W tym roku VENUS vs MARS zmie­nia for­mu­łę.

Jak łatwo się domy­śleć, nadal wal­czyć będą ze sobą ama­zon­ki z jeźdź­ca­mi. Będzie to kon­kurs rów­no­le­gły, któ­ry zna­my z poprzed­nich edy­cji CAVALIADY, w któ­rym 8 pań i 8 panów rywa­li­zo­wać będzie w parach na dwóch iden­tycz­nych par­ku­rach w sys­te­mie pucha­ro­wym – prze­gra­ny odpa­da.

Gdzie w takim razie te zmia­ny?

W sezo­nie 2018/2019 w kon­kur­sach z cyklu VENUS vs MARS będą rywa­li­zo­wa­li ci sami zawod­ni­cy w każ­dej eli­mi­na­cji, w Poznaniu, Lublinie, Krakowie i Warszawie. Będą zbie­ra­li punk­ty w spe­cjal­nym ran­kin­gu i wal­czy­li o cen­ne nagro­dy finan­so­we.

W cyklu zawo­dów VENUS vs MARS w sezo­nie 2018/2019 wezmą udział:

VENUS MARS
1. Aleksandra Kierznowska 1. Jarosław Skrzyczyński
2. Paulina Koza 2. Adam Grzegorzewski
3. Małgorzata Ciszek-Lewicka 3. Maksymilian Wechta
4. Agnieszka Olszewska 4. Jan Bobik
5. Joanna Pawlak 5. Mateusz Kiempa
6. Bogna Sądsiadek 6. Filip Lewicki
7. Maja Marchwicka 7. Jacek Zagor
8. Laura Kłapińska 8. Mściwój Kiecoń

Już teraz moż­na powie­dzieć, że na pew­no będzie to nie tyl­ko spor­to­wa, ale i pew­nie potrak­to­wa­na przez zawod­ni­ków pół żar­tem pół serio, nie­zwy­kle wido­wi­sko­wa potycz­ka. Być może kon­kurs wpra­wi publicz­ność w roz­ter­kę, za kogo trzy­mać kciu­ki: za pięk­ne kobie­ty, czy może jed­nak za nie­ziem­sko przy­stoj­nych face­tów?

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę