Connect with us

Hodowca i Jeździec

Ireneusz Kozłowski - arty­sta

Galeria artystów i fotografów

Ireneusz Kozłowski - arty­sta

Urodzony w  1967 r. Zawód zoo­tech­nik – hodow­ca koni. Instruktor powo­że­nia Polskiego Związku Jeździeckiego. Medalista Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata w Powożeniu zaprzę­ga­mi paro­kon­ny­mi. W roku  2014 był repre­zen­tan­tem Polski na Światowych Igrzyskach Jeździeckich w Normandii, a w 2015 na Mistrzostwach Europy Aachen w kate­go­rii zaprzę­gów czte­ro­kon­nych. Inicjator i orga­ni­za­tor Halowego Pucharu Powożenia, pierw­szych w Polsce Międzynarodowych Konkursów Tradycyjnego Powożenia - Zamek Książ oraz Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Powożeniu MEDIA DRIVING CUP.

Po stu­diach pra­co­wał przez 4 lata w Stadninie Koni Janów Podlaski.

Od roku 1997 pro­wa­dzi, wspól­nie z żoną Natalią, wła­sny ośro­dek jeź­dziec­ki w Jagodnem na Mazowszu w któ­rym uczy powo­że­nia oraz tre­nu­je konie zaprzę­go­we.

Kontakt: irek.jagodne@wp.pl

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę