Connect with us

Hodowca i Jeździec

Edyta Twaróg - foto­graf

Historia i sztuka

Edyta Twaróg - foto­graf

Fotografia i konie to moje pasje. Pomimo tego, że jestem ama­tor­ką bez przy­go­to­wa­nia zawo­do­we­go, moje zdję­cia chęt­nie wyko­rzy­stu­ją róż­ne gaze­ty w Polsce i na świe­cie. Fotografią zaj­mu­je się od 1997 roku. Moje nazwi­sko koja­rzy się głów­nie z wyści­ga­mi kon­ny­mi na Służewcu w Warszawie, gdzie robi­łam i robię  zdję­cia i jeź­dzi­łam kon­no. Po cięż­kim wypad­ku zwią­za­łam się z hipo­te­ra­pią pro­wa­dzo­ną przez Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Warszawie. To dzię­ki Fundacji wró­ci­łam do jaz­dy kon­nej i foto­gra­fii i jestem jej za to bar­dzo wdzięcz­na!

Więcej w Historia i sztuka

Wydawca

Reklama

Equine NutriPlan - szkolenia
Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę