Connect with us

Hodowca i Jeździec

Edyta Twaróg - foto­graf

Galeria artystów i fotografów

Edyta Twaróg - foto­graf

Fotografia i konie to moje pasje. Pomimo tego, że jestem ama­tor­ką bez przy­go­to­wa­nia zawo­do­we­go, moje zdję­cia chęt­nie wyko­rzy­stu­ją róż­ne gaze­ty w Polsce i na świe­cie. Fotografią zaj­mu­je się od 1997 roku. Moje nazwi­sko koja­rzy się głów­nie z wyści­ga­mi kon­ny­mi na Służewcu w Warszawie, gdzie robi­łam i robię  zdję­cia i jeź­dzi­łam kon­no. Po cięż­kim wypad­ku zwią­za­łam się z hipo­te­ra­pią pro­wa­dzo­ną przez Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA w Warszawie. To dzię­ki Fundacji wró­ci­łam do jaz­dy kon­nej i foto­gra­fii i jestem jej za to bar­dzo wdzięcz­na!

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę