Connect with us

Hodowca i Jeździec

Cztery edy­cje Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

Hodowla

Cztery edy­cje Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

Adam Jończyk

Minęły czte­ry lata czem­pio­na­tu roz­gry­wa­ne­go w okre­sie 2010-2014 pod patro­na­tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Organizatorami impre­zy były: Stadnina Koni Nowe Jankowice, Polski Związek Hodowców Koni, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych oraz woje­wódz­kie i okrę­go­we Związki Hodowców Koni.

W dwóch pierw­szych edy­cjach czem­pio­na­tu ogie­ry były oce­nia­ne w czte­rech kate­go­riach: 1) ogie­ry 3-let­nie, 2) ogie­ry 4-5-let­nie, 3) ogie­ry 6-let­nie i star­sze, 4) ogie­ry impor­to­wa­ne. W 2013 r. czwar­tą gru­pę ogie­rów impor­to­wa­nych podzie­lo­no na konie 3-4-let­nie oraz 5-let­nie i star­sze. W tego­rocz­nej edy­cji wpro­wa­dzo­no kolej­ną gru­pę do oce­ny – czem­pio­nów regio­nal­nych jesien­nych kwa­li­fi­ka­cji i wystaw sprze­da­ży mło­dych 2,5-letnich ogie­rów. Wzbogaca to porów­na­nie ze sobą poszcze­gól­nych grup wie­ko­wych. Ocenie pod­le­ga­ją nastę­pu­ją­ce ele­men­ty punk­to­wa­ne w ska­li 0-10 pkt: typ, pokrój (gło­wa, szy­ja, kło­da), nogi i kopy­ta, stęp, kłus oraz ogól­ne wra­że­nie, któ­re jest wspól­ną notą wszyst­kich sędziów w ska­li 0-5 pkt.
Dotychczas żaden ogier nie wystą­pił w czem­pio­na­cie czte­ro­krot­nie, jedy­nie pięć z nich bra­ło udział trzy razy. Największe suk­ce­sy uzy­ska­ły: 2155 G Gd SULIWAN ard. (Pacha de Lagrange ard.fr. – Stjärna ard.szw. po Macarol ard.szw.), gn., ur. 2009, hod. Romana Szultki, wł. Witolda Świątka-Brzezińskiego, 2012 i 2014 – czem­pion, 2013 – wice­czem­pion; 2180 G Gd MARINO ard.szw. (Expo de Feulen ard. – Marva II po Junid ard.szw.), gn., ur. 2009, hod. szwedz­kiej, wł. Andrzeja Derleckiego, 2012 – wice­czem­pion, 2013 i 2014 – czem­pion; 1930 G Gd INBRUG (Elbrug z [ród sztum­skie­go Samowara] – Jiba ard.szw. po Julit ard.szw.), gn., ur. 2006, hod. Witolda Świątka-Brzezińskiego, wł. Andrzeja Derleckiego, w 2012 wice­czem­pion, w 2013 czem­pion, 2014 – III miej­sce i tytuł czem­pio­na hodow­la­ne­go za 7 potom­ków wpi­sa­nych do ksiąg stad­nych o śr. boni­ta­cji 83 pkt. Trzy przed­sta­wio­ne ogie­ry pre­zen­tu­ją dosko­na­ły typ raso­wy, posia­da­ją dużą har­mo­nię budo­wy o bar­dzo dobrej gło­wie z szy­ją, moc­nej kło­dzie, solid­nej budo­wie koń­czyn i kości­sto­ści, dobrej jako­ści kopyt i bar­dzo dobrym ruchu w stę­pie i kłu­sie.
Stawkę ogie­rów z trzy­krot­nym udzia­łem w czem­pio­na­cie uzu­peł­nia­ją: 582 G By FAGON z (Igon – Fastryga po Butler), j.gn., ur. 2008, hod. i wł. SK Nowe Jankowice, 2011 – IV miej­sce, 2012 – czem­pion, 2014 – IV miej­sce, oraz 2178 G Gd VINYL ard. (Joyau du Bois des Neppes ard. – Vilma po Reveny ard.szw.), gn., ur. 2006, hod. szwedz­kiej, wł. Andrzeja Derleckiego, 2012 – V miej­sce, 2013 – III miej­sce, 2014 – wice­czem­pion. Oba ogie­ry w śred­nich ramach, zwra­ca­ją uwa­gę jako­ścią koń­czyn i kopyt oraz ruchu, oba zbo­ni­to­wa­ne na 84 pkt.
Piętnaście ogie­rów dwu­krot­nie bra­ło udział w czem­pio­na­tach. Wśród nich nale­ży wyróż­nić dzie­więć o śr. wymia­rach 162,2-223,3-28,5 i śr. boni­ta­cji 83,8. Ogiery te naj­czę­ściej przed­sta­wia­ją dosko­na­ły i bar­dzo dobry typ raso­wy, z har­mo­nij­nym połą­cze­niem bar­dzo dobrej gło­wy i szyi z bar­dzo pra­wi­dło­wą kło­dą, pra­wi­dło­we kopy­ta i bar­dzo dobry ruch w stę­pie i kłu­sie. Słabszą stro­ną jest pre­cy­zja przed­nich i tyl­nych koń­czyn. Gniady 2058 G Gd JUTRON z (Tristan Van’t Lambroeck z.belg. – Juta ard. po Julit ard.szw.), ur. 2007, hod. i wł. Romana Szultki, póź­niej Krzysztofa Kozłowskiego z Suwałk, dwu­krot­nie zdo­był tytuł czem­pio­na – 2011 i 2013. Taki sam wynik osią­gnął impor­to­wa­ny ze Szwecji 2270 G Bł LUKAS ard.szw. (Big Jack ard. – Rosette ard.szw. po Krabat ard.), j.kaszt., ur. 2006, wł. Marcina Szarejki z woj. pod­la­skie­go. Ciemnogniady 468 G By Wiomet z (Gourmet z.niem. – Wiosna z po Grand z), ur. 2002, hod. SK Nowe Jankowice, wł. SO Łąck, a pozo­sta­ją­cy od kil­ku lat w dzier­ża­wie Wojciecha Święćkowskiego z Szyman, w 2012 został wice­czem­pio­nem, a w 2014 czem­pio­nem. Trzy kolej­ne ogie­ry z dwu­krot­nym udzia­łem w czem­pio­na­cie pla­so­wa­ły się na pozy­cji czem­pio­na i trze­cich miej­scach. Gniady 2414 G Bł BOLTRAM z (Lotram z – Beryl ard.szw. po Mascot ard.szw.), ur. 2008, hod. Witolda Świątka-Brzezińskiego, wł. Sylwestra Chrzanowskiego z woj. pod­la­skie­go, w 2011 był czem­pio­nem, a w 2013 zajął III miej­sce. Jasnogniady 2513 G Bł QEO AWG – ard. (Catalan des Aubepines ard.bel. – Quidame de Fleville ard.fr. po Lutteur du Ruisseau ard.), ur. 2010, hod. Anny Grzybickiej z woj. zachod­nio­po­mor­skie­go, wł. Andrzeja Ślepowrońskiego z Ostrówek, w 2013 został czem­pio­nem, a w 2014 zajął III miej­sce. Trzecie miej­sce w 2013 i pierw­sze w 2014 to wynik wystę­pów wyho­do­wa­ne­go w Szwecji kasz­ta­no­wa­te­go arde­na 2237 G Gd ASSAR L (Junid ard.szw. – Asta L ard. po August af Horseröd ard.szw.), ur. 2010, wł. Romana Szultki. Czempionami i zdo­byw­ca­mi IV miejsc były dwa ogie­ry. Gniady, wyho­do­wa­ny w Szwecji arden 675 G Ol BISSMARCK (Expo de Feulen – Bessy po Balder), ur. 2007, wł. Andrzeja Derleckiego, w 2011 zajął IV miej­sce, a w 2012 został czem­pio­nem. Gniady 2174 G Gd GESANER z (Anker ard. – Gestia z po Hegund ard.szw.), ur. 2009, hod. Piotra Rojewskiego, wł. Roberta Grunwalda, w 2012 zade­biu­to­wał zaję­ciem IV miej­sca, a w 2013 zdo­był tytuł czem­pio­na. Dwukrotnie – w 2011 i 2012 – wice­czem­pio­nem był kasz­ta­no­wa­ty 2114 G Gd MAGALEO z (Galileo von Wernstedt z.niem. – Malorita z po Lotram z), ur. 2008, hod. Tadeusza Mrozewskiego z Lubowidza i wł. Andrzeja Derleckiego z Grabowa.
Oprócz wymie­nio­nych repro­duk­to­rów, któ­re w 2014 r. zdo­by­ły tytuł czem­pio­na lub wice­czem­pio­na, nale­ży zwró­cić uwa­gę na dwa ogie­ry: kasz­ta­no­wa­te­go 1271 G Wr. og. FRAMAND z/sztum. (Armand – Frajda po Bramin), ur. 2009, hod. Marka Smolińskiego z Krastud, wł. Grzegorza Wiszowatego z Grabowa, któ­ry w 2014 zdo­był tytuł wice­czem­pio­na, i rów­nież zdo­byw­cę tytu­łu wice­czem­pio­na kasz­ta­no­wa­te­go 357 G By og. BRAMIN II z (Rum – Brutalna po Brokat), ur. 1997, hod. i wł. SK Nowe Jankowice, bar­dzo zasłu­żo­ne­go dla hodow­li koni zim­no­krwi­stych, któ­ry dał 46 potom­ków wpi­sa­nych do ksiąg stad­nych o śr. boni­ta­cji 80,4 pkt.

Best II z (Saler z – Beta z po Gourmet z.niem.), zwycięzca w grupie 3-letnich reproduktorów, Kętrzyn 2014 fot. Andrzej Kopczyk

Best II z (Saler z – Beta z / Gourmet z.niem.), zwy­cięz­ca w gru­pie 3-let­nich repro­duk­to­rów, Kętrzyn 2014
fot. Andrzej Kopczyk

W 2014 r. zade­biu­to­wa­ły ogie­ry dwóch klas: 3-let­nie hodow­li kra­jo­wej po pierw­szym sezo­nie kry­cia oraz 2,5-letne czem­pio­ny jesien­nych regio­nal­nych wystaw – sprze­da­ży ogie­rów. Siedem 3-let­nich ogie­rów bar­dzo dobrej jako­ści, o śred­nich wymia­rach: 164,5-225-28,2 i śr. boni­ta­cji 83,5 pkt, zosta­ło w oce­nie wysta­wo­wej wypunk­to­wa­ne na śred­nią 47,78 pkt. Czempionem tej kla­sy został jasno­gnia­dy 638 G By BEST II z (Saler z – Beta z po Gourmet z.niem.), hod. i wł. SK Nowe Jankowice, ogier w dosko­na­łym typie, z wzor­co­wą gło­wą z szy­ją, bar­dzo dobrą kło­dą oraz budo­wą przed­nich koń­czyn i ruchem w kłu­sie. Tytuł wice­czem­pio­na zdo­był rów­nież hod. i wł. SK Nowe Jankowice kary 634 G By IGRICZ z/sztum. (Ilicz – Igara po Wang), któ­ry przed­sta­wia dosko­na­ły typ sztum­ski, posia­da dużą har­mo­nię połą­cze­nia gło­wy z szy­ją i kła­dą, popraw­ną budo­wę koń­czyn i dobrą jakość kopyt oraz bar­dzo dobry stęp i kłus. Ojcowie obu ogie­rów pocho­dzą z rodu bre­toń­skie­go og. Aiglon, a ich mat­ki repre­zen­tu­ją krew sztum­skie­go og. Rum i są to kla­cze o rodo­wo­dach moc­no nasy­co­nych krwią reń­sko-nie­miec­kich ogie­rów zim­no­krwi­stych.
Siedmiu ogie­rom z rocz­ni­ka 2011 nie ustę­po­wa­ło dzie­więć ogie­rów z rocz­ni­ka 2012, któ­rych śred­nie wymia­ry to 163,7-220-28,0, śred­nia boni­ta­cja 84,1 pkt, a śred­nia ocen wysta­wo­wych 49,35 pkt. Tytuł czem­pio­na w tej kla­sie zdo­był gnia­dy 2 G Gd GALIUS z (Pacha de Lagrange ard.fr. – Galekta z po Lotus du Dol ard.fr.), hod. i wł. Romana Szultki, któ­ry zachwy­ca ogól­ną har­mo­nią pokro­ju, jest w bar­dzo dobrym typie raso­wym i płcio­wym, o bar­dzo ład­nej gło­wie z szy­ją, popraw­nej kło­dzie z sze­ro­kim przo­dem i zadem, bar­dzo dobrych kopy­tach i bar­dzo dobrze pre­zen­tu­je się w stę­pie i kłu­sie. Tytuł wice­czem­pio­na przy­padł gnia­de­mu 2324 G Gd og. AL BOR z (Balgor – Akacja po Lotram), hod. i wł. Witolda Świątka-Brzezińskiego, wyróż­nia­ją­ce­mu się wybit­nym typem, dużą uro­dą oraz bar­dzo dobrym ruchem w stę­pie i kłu­sie.
Oprócz czem­pio­nów i wice­czem­pio­nów poszcze­gól­nych klas wśród star­szych ogie­rów zosta­ją wybra­ne czem­pio­ny hodow­la­ne. Jednym z nich jest ogier mają­cy naj­wię­cej potom­stwa wpi­sa­ne­go do ksiąg, a dru­gim ten, któ­re­go potom­stwo ma naj­wyż­szą śred­nią boni­ta­cję na pod­sta­wie mini­mum 5 sztuk potom­stwa. W 2011 r. wśród ogie­rów kra­jo­wych 15 potom­ków wpi­sa­nych do ksiąg miał 1594 G Gd TALON z/sztum. (Granit – Tawerna po Torero), ur. 2002, hod. Stefana Falkowskiego, wł. Alicji Żukowskiej. Pod wzglę­dem jako­ści 5 sztuk (śr. 78,8 pkt) czem­pio­nem został 1711 G Gd BENTOL z/sztum. (Sazar – Betty po Rum), ur. 2004, hod. Rafała Rojewskiego, wł. Tomasza Kawskiego. Wśród ogie­rów impor­to­wa­nych naj­wyż­szą licz­bę potom­stwa – 56 sztuk wpi­sa­nych do ksiąg – miał 1679 G Bł Gourmet z.niem. (Elvis z.niem. – Mandra z.niem. po Magyar z.węgier.), hod. nie­miec­kiej, wł. Tomasza Karpińskiego. Najwyższą śred­nią boni­ta­cję (81,29 pkt) uzy­ska­ło 17 potom­ków og. 1709 G Gd ANKER ard. (Monty K z.belg. – Anja z.belg. po Marki z.belg.), ur. 2001, wł. Rafała Rojewskiego. W 2012 r. tytuł czem­pio­na zdo­był 511 G By IGON z (Gourmet z.niem. – Iwanka z po Wang z), hod. SK Nowe Jankowice, wł. Karola Szotta, mając naj­więk­szą licz­bę potom­stwa (15 szt.) i z naj­wyż­szą śr. boni­ta­cją (81,12 pkt). Wśród ogie­rów impor­to­wa­nych w latach 2012 i 2013 tytuł czem­pio­na hodow­la­ne­go, przy licz­bie 6 sztuk i śr. boni­ta­cji 80,67 pkt, zdo­był wyho­do­wa­ny we Francji 2359 G Bł NESTOR TER MASSIN ard.fr. (Jasmin de La Croix ard.fr. – Julie ard. po Edouard ard.), ur. 2001, wł. Henryka Strzeleckiego. Czempionem hodow­la­nym ogie­rów kra­jo­wych w 2013 r. został 780 G Wr ASTER z (Balaton – Astra po Atom), ur. 2002, hod. Waldemara Dąbkowskiego, wł. Alicji Żukowskiej. W 2014 r. wśród ogie­rów kra­jo­wych czem­pio­nem hodow­la­nym pod wzglę­dem jako­ści potom­stwa został wspo­mnia­ny INBRUG, nato­miast pod wzglę­dem licz­by potom­stwa – 70 sztuk i 80,4 pkt śr. bonit. – tytuł czem­pio­na hodow­la­ne­go przy­padł zasłu­żo­ne­mu repro­duk­to­ro­wi 2573 SKRZAT z (Samowar – Skierka po Syn), hod. Józefa Błasiaka, wł. Jacka Hernika. W gru­pie ogie­rów impor­to­wa­nych żaden z przed­sta­wio­nych nie speł­nił warun­ków do tytu­łu czem­pio­na hodow­la­ne­go.
Rozgrywanie czem­pio­na­tu ogie­rów hodow­la­nych koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty ma duże zna­cze­nie dla roz­wo­ju tej rasy i postę­pu hodow­la­ne­go. Impreza ta sku­pia naj­lep­szej jako­ści repro­duk­to­ry zim­no­krwi­ste z całe­go kra­ju wyho­do­wa­ne w Polsce oraz pocho­dzą­ce z impor­tu. Liczba przed­sta­wia­nych ogie­rów w poszcze­gól­nych latach jest sta­bil­na: w 2011 36 ogie­rów, 2012 – 38 , 2013 – 36, 2014 – 35 bez ogie­rów 2,5-letnich. Kilkanaście ogie­rów z powo­dze­niem zapre­zen­to­wa­ło się trzy­krot­nie lub dwu­krot­nie, co świad­czy o ich dużej kla­sie hodow­la­nej.
Na uzna­nie zasłu­gu­je komi­sja oce­nia­ją­ca ogie­ry w 2014 r. wybra­na przez Zarząd Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych przy peł­nej akcep­ta­cji Komisji Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych przy Polskim Związku Hodowców Koni. Komisja skła­da­ją­ca się z dużej kla­sy fachow­ców dawa­ła bar­dzo traf­ne oce­ny. Przewodniczył jej Zbigniew Chrzanowski – dłu­go­let­ni głów­ny spe­cja­li­sta hodow­li koni Stada Ogierów w Łobzie, a następ­nie dyrek­tor Stad Ogierów w Sierakowie Wielkopolskim i Starogardzie Gdańskim, a w jej skład wcho­dzi­li Jerzy Ożga – wie­lo­let­ni głów­ny spe­cja­li­sta hodow­li koni i zastęp­ca dyrek­to­ra Stada Ogierów w Braniewie oraz Jacek Hebda – kie­row­nik Oddziału Radom Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę