Connect with us

Hodowca i Jeździec

Gwiazdy na CAVALIADA Poznań 2017

Sport i wyścigi

Gwiazdy na CAVALIADA Poznań 2017

Po raz kolej­ny Cavaliada w Poznaniu bije rekor­dy popu­lar­no­ści. Do zawo­dów w ran­dze CSI3* z ponad 200 chęt­nych przy­ję­tych zosta­ło osta­tecz­nie 101 jeźdź­ców z 25 państw na 242 koniach. Na listach star­to­wych jest wie­lu dosko­na­łych zawod­ni­ków, a gwiaz­da­mi numer jeden będą z pew­no­ścią: zwy­cięz­ca zeszło­rocz­ne­go cyklu Longines Global Champions Tour - Rolf-Göran Bengtsson oraz tego­rocz­ny trium­fa­tor naj­wy­żej doto­wa­ne­go Grand Prix świa­ta, (CSIO5* Calgary) - Philip Weishaupt. O sile jeźdź­ców, jacy rywa­li­zo­wać będą w dniach 30 listo­pa­da do 3 grud­nia w hali numer 5 MTP, świad­czą ich pozy­cje w świa­to­wym ran­kin­gu. Aż sze­ścio­ro zaj­mu­je miej­sca w pierw­szej set­ce, a w dru­giej jest ich kolej­nych dzie­się­ciu. Poniżej przed­sta­wia­my naj­więk­sze nazwi­ska tego­rocz­nej Cavaliady. Listę przy­ję­tych na CSI1* i CSIYH opu­bli­ku­je­my wkrót­ce.

Najlepsi na CAVALIADZIE:

Rolf-Göran Bengtsson ze Szwecji, to bez wąt­pie­nia naj­więk­sza gwiaz­da tego­rocz­nej Cavaliady. Dwukrotny wice­mistrz Olimpijski (w 2004 dru­ży­no­wo i w 2008 indy­wi­du­al­nie). Nic więc dziw­ne­go, że w 2012 roku został popro­szo­ny przez Szwedzki Komitet Olimpijski o ponie­sie­nie szwedz­kiej fla­gi pod­czas cere­mo­nii otwar­cia IO w Londynie. W 2011 roku się­gnął po tytuł Mistrza Europy, a w poprzed­nim sezo­nie wygrał cykl Longines Global Champions Tour. W histo­rii tego pre­sti­żo­we­go cyklu wygrał już ponad 3 milio­ny euro. W tym roku zakoń­czył współ­pra­cę ze swo­im duń­skim part­ne­rem biz­ne­so­wym Bo Kristoffersenem i teraz pro­wa­dzi wła­sną staj­nię w Niemczech, z żoną Evi Bengtsson.

Philipp Weishaupt to nie­miec­ki zawod­nik, któ­ry już 15 sezo­nów tre­nu­je w staj­ni Ludgera Beerbaum’a. W 2009 roku został Mistrzem Niemiec. Wielokrotnie repre­zen­to­wał swój kraj w kon­kur­sach o Puchar Narodów (wygra­ne m.in. w Hickstead i Rotterdamie). Rok temu wygrał naj­bar­dziej pre­sti­żo­we Grand Prix świa­ta na CSIO5* w Akwizgranie. W tym sezo­nie na tym samym koniu Convall, trium­fo­wał w naj­wy­żej doto­wa­nym Grand Prix świa­ta pod­czas CSIO5* w Spruce Meadows w Kanadzie, gdzie w nagro­dę otrzy­mał milion dola­rów.

Juan Carlos Garcia uro­dzo­ny w Kolumbii, a od lat miesz­ka­ją­cy we Włoszech to jeden z naj­bar­dziej wszech­stron­nych jeźdź­ców świa­ta. Od wie­lu lat z powo­dze­niem star­tu­je na naj­wyż­szym pozio­mie zarów­no w sko­kach, jak i we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. W roku 2009 był człon­kiem wło­skich ekip, któ­re zdo­by­ły srebr­ne meda­le na mistrzo­stwach Europy w Windsorze (sko­ki) i w Fontainebleau (WKKW). W tym roku gości­li­śmy go już raz w Poznaniu. W czerw­cu trium­fo­wał na Hipodromie Wola w Grand Prix na CSI4*. Inne jego tego­rocz­ne wygra­ne w kon­kur­sach zali­cza­nych do świa­to­we­go ran­kin­gu odno­sił na CSIO5* w Calgary, CSI3* Olomouc, CSI4* San Giovanni i CSI3* Arezzo.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę