Connect with us

Hodowca i Jeździec

Historyczne zaprzę­gi w Koszęcinie

Patronaty

Historyczne zaprzę­gi w Koszęcinie

W dniach 9, 10 sierp­nia Fundacja Galen pro­wa­dzą­ca Muzeum Powozów Galowice wraz z part­ne­ra­mi: Polską Grupą Tradycji Powożenia oraz Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” orga­ni­zu­ją w Koszęcinie Rekonstrukcję histo­rycz­ne­go poka­zu i wysta­wę zabyt­ko­wych zaprzę­gów kon­nych. Jest to pro­jekt reali­zo­wa­ny i dofi­nan­so­wa­ny w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2022.

Podczas tego wyda­rze­nia zoba­czyć będzie moż­na w peł­nej kra­sie ory­gi­nal­ne histo­rycz­ne pojaz­dy kon­ne, zarów­no pod­czas Prezentacji przy Pałacu koszę­ciń­skim, jak i na wysta­wie sta­cjo­nar­nej.

W pią­tek 9 sierp­nia od godzi­ny 14:00 zapra­sza­my do Sali wido­wi­sko­wej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” na 2 pre­lek­cje.

Temat pierw­szej, pro­wa­dzo­nej przez Krzysztofa Olczaka brzmi: Konie i zaprzę­gi w nie­pod­le­gło­ścio­wej tra­dy­cji Polski. Dowiemy się jak arty­ści i poli­ty­cy przez 123 lata zabo­rów demon­stro­wa­li pol­skość i wal­czy­li o zacho­wa­nie toż­sa­mo­ści kul­tu­ro­wej.

Drugą pre­zen­ta­cję popro­wa­dzi Tadeusz Kołacz, któ­ry opo­wie o wiel­kich posta­ciach pol­skiej poli­ty­ki okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go podró­żu­ją­cych, polu­ją­cych, uczest­ni­czą­cych w uro­czy­sto­ściach w pojaz­dach kon­nych.

O godzi­nie 16:00 roz­pocz­ną się warsz­ta­ty reno­wa­cji powo­zów, pod­czas któ­rych na bazie zgro­ma­dzo­nych na wysta­wie histo­rycz­nych pojaz­dów omó­wi­my pod­sta­wo­we kwe­stie zwią­za­ne z kon­ser­wo­wa­niem oraz reno­wa­cją kon­nych zabyt­ków.

W sobo­tę 10 sierp­nia od godz. 10:00 roz­pocz­nie się w Parku pała­co­wym pre­zen­ta­cja zabyt­ko­wych zaprzę­gów, kunsz­tu reno­wa­cji powo­zów oraz sztu­ki powo­że­nia. Koło godz. 13 zapra­sza­my na cor­so - barw­ny koro­wód zaprzę­gów na uli­cach Koszęcina.

Miłośnicy zaprzę­gów o godzi­nie 17 będą mie­li nie lada grat­kę. Po raz pierw­szy w Polsce w Starym Parku oraz Alei Kasztanowej w Koszęcinie zoba­czy­my pokaz sprzę­gnię­cia 10 koni w klin. Powozić będzie koń­mi wła­snej hodow­li, wła­snym powo­zem Krzysztof Szuster. 

ZAPRASZAMY!

Więcej w Patronaty

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę