Connect with us

Hodowca i Jeździec

DALZ 2018 - II eli­mi­na­cja - pro­po­zy­cje

plakat - II eliminacja DALZ

Regulaminy

DALZ 2018 - II eli­mi­na­cja - pro­po­zy­cje

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi kon­kur­su w ramach roz­gry­wek Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej. 

24 czerw­ca 2018 roku cze­ka­my na wszyst­kich - zawod­ni­ków, kibi­ców i miło­śni­ków spor­tu zaprzę­go­we­go i koni w Folwarku Leszczynówka - Budzów-Kolonia. Zaczynamy o 9.55!

Dokumenty do pobra­nia:

Propozycje

Regulamin

Oświadczenie rodzi­ców oso­by nie­peł­no­let­niej

Formularz zgło­sze­nio­wy

Arkusz oce­ny zawod­ni­ka - pro­gram ujeż­dże­nia L 

Arkusz oce­ny zawod­ni­ka - pro­gram ujeż­dże­nia N

Program ujeż­dże­nia - kla­sa L

Program ujeż­dże­nia - kla­sa N

Więcej w Regulaminy

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę