Connect with us

Hodowca i Jeździec

Czempionat w sko­kach luzem zastą­pi Aukcję Polskich Koni Sportowych

autor M.Sieradzan

Zaproszenia

Czempionat w sko­kach luzem zastą­pi Aukcję Polskich Koni Sportowych

Z powo­du zbyt małej licz­by zgło­szeń Aukcja „Teraz Polskie Konie” w tym roku nie odbę­dzie się. Jednak hodow­cy zain­te­re­so­wa­ni pre­zen­ta­cją swo­ich koni przed mię­dzy­na­ro­do­wą publicz­no­ścią (a tak­że poten­cjal­ny­mi kup­ca­mi), będą mogli wziąć udział w Ogólnopolskim Czempionacie w sko­kach luzem, któ­ry odbę­dzie się w pierw­szy week­end grud­nia pod­czas poznań­skiej Cavaliady. Przewidujemy udział koni pol­skiej hodow­li w wie­ku 3 i 4 lat.

Więcej szcze­gó­łów już wkrót­ce.

Więcej w Zaproszenia

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę