Connect with us

Hodowca i Jeździec

Barbara Graczyk - artyst­ka malar­ka

Galeria artystów i fotografów

Barbara Graczyk - artyst­ka malar­ka

Moja miłość do koni naro­dzi­ła się chy­ba razem ze mną. Pierwszy buja­ny konik szyb­ko zamie­nił się w praw­dzi­we­go konia. Do dzi­siaj chwi­le spę­dzo­ne w sio­dle są naj­pięk­niej­sze. Obserwuję konie nie­ustan­nie i wciąż zachwy­cam się ich uro­dą, gra­cją i mądro­ścią pły­ną­cą z ich prze­pięk­nych oczu. Są sil­ne, nie­okieł­zna­ne a jed­no­cze­śnie deli­kat­ne. Same w sobie są dzie­łem sztu­ki. Wszystkie cechy tych zwie­rząt sta­ram się uchwy­cić w swo­ich pra­cach. Akwarela jest taką tech­ni­ką, któ­ra potra­fi to poka­zać naj­peł­niej. Moje obra­zy zna­la­zły wie­lu nabyw­ców w Polsce i za gra­ni­cą.

Kontakt: bsgraczyk@onet.pl,
tel: 668-257-868

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę