Connect with us

Hodowca i Jeździec

Barbara Graczyk - artyst­ka malar­ka

Galeria Sztuki

Barbara Graczyk - artyst­ka malar­ka

Kontakt: bsgraczyk@onet.pl, tel: 668-257-868

Moja miłość do koni naro­dzi­ła się chy­ba razem ze mną. Pierwszy buja­ny konik szyb­ko zamie­nił się w praw­dzi­we­go konia. Do dzi­siaj chwi­le spę­dzo­ne w sio­dle są naj­pięk­niej­sze. Obserwuję konie nie­ustan­nie i wciąż zachwy­cam się ich uro­dą, gra­cją i mądro­ścią pły­ną­cą z ich prze­pięk­nych oczu. Są sil­ne, nie­okieł­zna­ne a jed­no­cze­śnie deli­kat­ne. Same w sobie są dzie­łem sztu­ki. Wszystkie cechy tych zwie­rząt sta­ram się uchwy­cić w swo­ich pra­cach. Akwarela jest taką tech­ni­ką, któ­ra potra­fi to poka­zać naj­peł­niej. Moje obra­zy zna­la­zły wie­lu nabyw­ców w Polsce i za gra­ni­cą.

 

Więcej w Galeria Sztuki

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Płodność ogie­ra

By 18 stycznia 2019
Cavaliada

Porady Żywieniowe

Początek sta­nów­ki

By 11 stycznia 2019
Na górę