Connect with us

Hodowca i Jeździec

Barbara Graczyk - artyst­ka malar­ka

Galeria artystów i fotografów

Barbara Graczyk - artyst­ka malar­ka

Moja miłość do koni naro­dzi­ła się chy­ba razem ze mną. Pierwszy buja­ny konik szyb­ko zamie­nił się w praw­dzi­we­go konia. Do dzi­siaj chwi­le spę­dzo­ne w sio­dle są naj­pięk­niej­sze. Obserwuję konie nie­ustan­nie i wciąż zachwy­cam się ich uro­dą, gra­cją i mądro­ścią pły­ną­cą z ich prze­pięk­nych oczu. Są sil­ne, nie­okieł­zna­ne a jed­no­cze­śnie deli­kat­ne. Same w sobie są dzie­łem sztu­ki. Wszystkie cechy tych zwie­rząt sta­ram się uchwy­cić w swo­ich pra­cach. Akwarela jest taką tech­ni­ką, któ­ra potra­fi to poka­zać naj­peł­niej. Moje obra­zy zna­la­zły wie­lu nabyw­ców w Polsce i za gra­ni­cą.

Kontakt: bsgraczyk@onet.pl,
tel: 668-257-868

Więcej w Galeria artystów i fotografów

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę