Connect with us

Hodowca i Jeździec

Cavaliada Poznań – skocz­ko­wie na start

Cavaliada - Hodowca i Jeździec

Sport i wyścigi

Cavaliada Poznań – skocz­ko­wie na start

Dzisiaj Światowa Federacja Jeździecka zatwier­dzi­ła pro­po­zy­cje mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów w sko­kach przez prze­szko­dy pod­czas Cavaliady Poznań 2017. W dniach od 30 listo­pa­da do 3 grud­nia skocz­ko­wie zma­gać się będą w trzech kate­go­riach CSI.

W CSI3*W do podzia­łu jest bli­sko pół milio­na zło­tych, o któ­re naj­lep­si jeźdź­cy ze świa­ta i Polski rywa­li­zo­wać będą w 13 kon­kur­sach. Najważniejszy  to  nie­dziel­ne Grand Prix  zali­cza­ne nie tyl­ko do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata ale tak­że do ran­kin­gu świa­to­we­go (LR). Dwa pozo­sta­łe ran­kin­go­we kon­kur­sy to piąt­ko­wa duża run­da (150 cm) oraz sobot­ni finał śred­niej run­dy (145 cm) – oby­dwa na kla­sycz­nych zasa­dach z roz­gryw­ką.

Wysoko doto­wa­ny jest też lubia­ny przez publicz­ność kon­kurs Speed and Music.

Jeśli mowa o szcze­gól­nie atrak­cyj­nych punk­tach pro­gra­mu, to nie moż­na zapo­mnieć o czwart­ko­wej potę­dze sko­ku i piąt­ko­wym Venus kon­tra Mars. Całe zawo­dy trzy­gwiazd­ko­we podzie­lo­ne są tra­dy­cyj­nie na run­dy: Małą 135 cm, Średnią 140-145 cm, i Dużą 145-160 cm. Weźmie w nich udział tyl­ko 100 zawod­ni­ków. Piszemy „tyl­ko”, bo poprzed­nie lata poka­za­ły, że chęt­nych do przy­jaz­du do Poznania jest zawsze znacz­nie wię­cej.

W dru­giej hali odby­wać się będą zawo­dy CSIYH1* - dla mło­dych sze­ścio- i sied­mio­let­nich koni oraz CSI1*.  Ta osta­nia kate­go­ria to szan­sa dla mniej uty­tu­ło­wa­nych par do zdo­by­cia doświad­cze­nia  pod­czas jed­nej z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych imprez jeź­dziec­kich w Europie. W jed­nej gwiazd­ce prze­wi­dzia­no dwie run­dy – 120 i 130/135 cm. Tu pula nagród wyno­si 50 000 PLN.

Zgłoszenia odby­wa­ją się poprzez sys­tem FEI. Polscy zawod­ni­cy muszą wysłać je na adres zgłoszenia@pzj.pl.

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę