Connect with us

Hodowca i Jeździec

CAVALIADA Poznań – jeź­dziec­ka eks­tra­kla­sa 30.11-3.12.2017 r.

Sport i wyścigi

CAVALIADA Poznań – jeź­dziec­ka eks­tra­kla­sa 30.11-3.12.2017 r.

Po raz dwu­dzie­sty czwar­ty tere­ny Międzynarodowych Targów Poznańskich sta­ną się are­ną mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów jeź­dziec­kich. Po raz ósmy odbę­dą się one pod mar­ką CAVALIADA. W tym roku kibi­ce będą śle­dzić mię­dzy inny­mi kon­kur­sy zali­cza­ne do CSI3*-W, któ­re dają punk­ty do ran­kin­gu Pucharu Świata.

CAVALIADA Poznań jest czę­ścią CAVALIADY Tour, cyklu wyda­rzeń roz­gry­wa­nych w trzech pol­skich mia­stach (Poznaniu, Lublinie i Warszawie). To jedy­ny cykl halo­wych zawo­dów jeź­dziec­kich w tej czę­ści Europy ofi­cjal­nie auto­ry­zo­wa­ny przez Międzynarodową Federację Jeździecką. Zawody sko­ko­we odbę­dą się w ran­dze CSI3* oraz CSI1*, a tak­że CSIYH (kon­kur­sy dla mło­dych koni). Stałymi ele­men­ta­mi CSI3*-W będą wido­wi­sko­we kon­kur­sy Potęgi Skoku, Venus vs Mars, Speed&Music oraz naj­waż­niej­szy Grand Prix o nagro­dę PKO Banku Polskiego. Do Poznania przy­ja­dą świa­to­wej sła­wy zawod­ni­cy, roze­gra­ne zosta­ną trzy pre­sti­żo­we kon­kur­sy zali­cza­ne do świa­to­we­go ran­kin­gu FEI.

Sprawdzona w tam­tym roku for­mu­ła CAVALIADA Eventing Tour ponow­nie zago­ści na CAVALIADZIE. Opiera ona kla­sy­fi­ka­cję zawo­dów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego tyl­ko o tę część, któ­ra  zawsze dostar­cza naj­wię­cej emo­cji, czy­li pró­bę tere­no­wą - cross.  Jedną z cie­ka­wo­stek jest fakt, iż aby wyzna­czyć wyma­ga­ną, dłu­gą tra­sę – ponad 1 km, gospo­darz toru popro­wa­dzi ją tak­że przez roz­prę­żal­nię. Po roze­gra­nym Pucharze Polski WKKW pod­czas Baborówko Horse Sale Show zosta­ły wrę­czo­ne pierw­sze nomi­na­cje do CAVALIADA Eventong Tour. Możliwość star­tu otrzy­ma­ło pierw­szych 5 zawod­ni­ków Pucharu: Paweł Spisak, Mateusz Kiempa, Jan Kamiński, Paweł Warszawski i Mariusz Kleniuk.

Znamy też już pierw­szych powo­żą­cych, któ­rzy wywal­czy­li kwa­li­fi­ka­cję do Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi, któ­re­go kolej­ne eli­mi­na­cje będą odby­wa­ły się pod­czas wyda­rzeń z cyklu CAVALIADA Tour. Prawo star­tu ma pierw­sza trój­ka z Mistrzostw Polski – Bartłomiej Kwiatek, Piotr Mazurek oraz Wiesław Sadowski. Impreza w ran­dze Mistrzowskiej w Powożeniu Czwórkami odby­ła się po raz pierw­szy od 26 lat. Jednym z impul­sów do ich reak­ty­wa­cji z pew­no­ścią było wpro­wa­dze­nie tej kon­ku­ren­cji w poprzed­nim roku do pro­gra­mu CAVALIADY.

Publiczność będzie mogła podzi­wiać tak­że zma­ga­nia jeźdź­ców w ogól­no­pol­skich zawo­dach ujeż­dże­nia, czy­li KPMG Dressage Cup oraz wol­ty­żer­ki, a tak­że roz­gryw­ki dzie­ci na kuchach, czy­li uwiel­bia­ną przez kibi­ców, emo­cjo­nu­ją­cą CAVALIADĘ Future. W Poznaniu, jak co roku, odbę­dzie się tak­że Halowy Puchar Polski w Paraujeżdżeniu. Jednak CAVALIADA to nie tyl­ko sport!  Ważną czę­ścią każ­dej edy­cji impre­zy jest pro­gram roz­ryw­ko­wy, w ramach któ­re­go publicz­ność oglą­da wido­wi­ska teatral­ne i poka­zy z udzia­łem koni. Ponadto na zwie­dza­ją­cych cze­kać będzie olbrzy­mia prze­strzeń wysta­wien­ni­cza. Sprzęt i akce­so­ria jeź­dziec­kie, wypo­sa­że­nie staj­ni, pasze i suple­men­ty oraz usłu­gi dla jeź­dziec­twa – bar­dzo sze­ro­ki asor­ty­ment będzie cze­kać na sto­iskach w pawi­lo­nie 6A, w pobli­żu Areny Głównej. Producenci i dys­try­bu­to­rzy z pew­no­ścią szy­ku­ją mnó­stwo nowo­ści na week­end 30 listo­pa­da – 3 grud­nia!

Do zoba­cze­nia na try­bu­nach i sto­iskach w Poznaniu!

Cavaliada 2017 Program

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę