Connect with us

Hodowca i Jeździec

Koń dosko­na­ły. Ratując czem­pio­ny z rąk nazi­stów

Reportaż

Koń dosko­na­ły. Ratując czem­pio­ny z rąk nazi­stów

tekst Elizabeth Letts

Porywający repor­taż histo­rycz­ny

Wojna dobie­ga koń­ca. Amerykański oddział prze­chwy­tu­je infor­ma­cję o stad­ni­nie, w któ­rej ukry­to naj­cen­niej­sze pol­skie ara­by z Janowa Podlaskiego i austriac­kie lipi­ca­ny z Wiednia. Naziści sta­ra­ją się stwo­rzyć z nich rasę dosko­na­łych koni woj­sko­wych. Tymczasem ze wscho­du nad­cią­ga wygłod­nia­ła Armia Czerwona, goto­wa bez waha­nia posłać czem­pio­ny na rzeź. Pułkownik Hank Reed musi zor­ga­ni­zo­wać zuchwa­łą akcję ratun­ko­wą. Walcząc z cza­sem, jego oddział prze­dzie­ra się przez  linię wro­ga, by oca­lić szla­chet­ne zwie­rzę­ta.

Koń dosko­na­ły to pory­wa­ją­cy repor­taż histo­rycz­ny, odsła­nia­ją­cy kuli­sy jed­nej z naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nych misji woj­sko­wych. Elizabeth Letts, łącząc kro­ni­kar­ską skru­pu­lat­ność z lite­rac­ką wraż­li­wo­ścią, przy­bli­ża czy­tel­ni­kom nie­zna­ne wyda­rze­nia II woj­ny świa­to­wej. Prowadząc czy­tel­ni­ka przez zagro­żo­ne spa­da­ją­cy­mi bom­ba­mi staj­nie, znisz­czo­ne wal­ka­mi osa­dy i ame­ry­kań­skie szta­by dowo­dze­nia, autor­ka przed­sta­wia nam gale­rię nie­zwy­kłych posta­ci – nie tyl­ko opie­ku­nów wierz­chow­ców i kawa­le­rzy­stów, lecz przede wszyst­kim konie na cze­le z Witeziem II - dumą Janowa Podlaskiego.

Książka zna­la­zła się w czo­łów­ce listy best­sel­le­rów The New York Times.

Gdy siły ame­ry­kań­skie i sowiec­kie zaci­ska­ły pętlę na dogo­ry­wa­ją­cej Rzeszy Niemieckiej, w tle głów­nej roz­gryw­ki trwa­ła despe­rac­ka akcja rato­wa­nia bez­cen­nych koni. Amerykanie zro­bi­li wie­le by te żywe skar­by nie tra­fi­ły w ręce Armii Czerwonej. Autorka jed­nak nie poprze­sta­ła tyl­ko na opo­wie­dze­niu tej hol­ly­wo­odz­kiej histo­rii, któ­ra w USA sta­ła się best­sel­le­rem. Poszła krok dalej i uczy­ni­ła z niej kan­wę do opo­wie­ści o tym jak konie wpły­wa­ły na życio­ry­sy głów­nych boha­te­rów i jaką rolę ich hodow­la odgry­wa­ła w Austrii i Polsce. To wła­śnie losy pol­skich ara­bów ura­to­wa­nych przez Amerykanów są tym, co powin­no w szcze­gól­no­ści zain­te­re­so­wać pol­skie­go czy­tel­ni­ka.

Wojciech Duch, redak­tor naczel­ny Historia.org.pl

Elisabeth Letts –ame­ry­kań­ska pisar­ka, uro­dzo­na w 1961 roku w Houston w Teksasie. . Absolwentka nauk histo­rycz­nych na Yale Colleage, słu­ży­ła jako wolon­ta­riusz­ka w Korpusie Pokoju w Maroko. Jest autor­ką cenio­nych na ame­ry­kań­skim ryn­ku ksią­żek, m.in.. o tema­ty­ce histo­rycz­nej. W mło­do­ści upra­wia­ła jeź­dziec­two na pozio­mie zawod­ni­czym i bra­ła udział w mistrzo­stwach kra­jo­wych jako repre­zen­tant­ka dwóch sta­nów.

Więcej w Reportaż

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę