Connect with us

Hodowca i Jeździec

80 punk­tów i Puchar Świata w Grand Prix

Sport i wyścigi

80 punk­tów i Puchar Świata w Grand Prix

Światowa Federacja Jeździecka zatwier­dzi­ła pro­po­zy­cje zawo­dów CSI3*W Cavaliada w Warszawie. W puli nagród jest ponad 520 000 PLN, a pro­gram na tyle cie­ka­wy, że kibi­com gwa­ran­tu­je wie­le spor­to­wych emo­cji.  Trzy kon­kur­sy zali­cza­ne będą do świa­to­we­go ran­kin­gu, a Grand Prix zyska­ło nową wyż­szą ran­gę.

Rywalizacja spor­to­wa pod­po­rząd­ko­wa­na będzie zma­ga­niom w fina­le Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata oraz fina­ło­wi Cavaliada Tour. Puchar Świata to wszyst­kie kon­kur­sy dużej run­dy. Zgodnie z regu­la­mi­nem rywa­li­za­cja roz­po­czy­na się w czwar­tek od kon­kur­su szyb­ko­ści, dalej w pią­tek kon­kurs 150 cm z roz­gryw­ką i po dniu odpo­czyn­ku w nie­dzie­lę Grand Prix (155 cm). Po tym kon­kur­sie wyło­nio­na zosta­nie naj­lep­sza trój­ka nasze­go regio­nu, któ­ra poje­dzie na Finał PŚ, któ­ry w kwiet­niu odbę­dzie się w Paryżu. Przypomnijmy, że naj­więk­sze szan­se z Polaków na koń­co­wy suk­ces ma pol­ski zawod­nik Michał Kaźmierczak.

Piątkowy i nie­dziel­ny kon­kurs PŚ będą też decy­do­wa­ły o osta­tecz­nych wyni­kach Cavaliady Tour. W pią­tek będzie to osta­nia pią­ta eli­mi­na­cja (z pię­ciu kon­kur­sów liczą się trzy naj­lep­sze wyni­ki), a w nie­dzie­lę finał gdzie punk­ty mno­żo­ne są razy dwa.

Ponadto te dwa kon­kur­sy pucha­ro­we oraz sobot­ni finał śred­niej rudy zali­cza­ne będą do świa­to­we­go ran­kin­gu. To co jest nowo­ścią dla Cavaliady  (nie tyl­ko Warszawskiej) to pula nagród w Grand Prix. Wynosi ona bli­sko 200 tysię­cy (dokład­nie 192 800 PLN), a to ozna­cza że po raz pierw­szy w histo­rii Cavaliady za zwy­cię­stwo zawod­nik otrzy­ma 80 punk­tów (a nie jak dotych­czas 50) do świa­to­we­go ran­kin­gu (gru­pa C LR).

To bar­dzo waż­ne nie tyl­ko dla pod­nie­sie­nia ran­gi impre­zy, ale tak­że pozio­mu spor­to­we­go sko­ków w Polsce. Nasi zawod­ni­cy ostat­nio moc­no awan­su­ją w świa­to­wym ran­kin­gu (Jarosław Skrzyczyński jest w Top 100) i aże­by piąć się dalej, a co za tym idzie, uzy­ski­wać zapro­sze­nia na impre­zy wyso­kiej ran­gi, muszą star­to­wać w kon­kur­sach o wyż­szej punk­ta­cji.” – mówi Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego CAVALIADA Tour Tomasz Kobierski.

W pro­gra­mie nie zabrak­nie potę­gi sko­ku, Venus vs Mars i Speed&Music. We wszyst­kich tych kon­kur­sach pule nagród są bar­dzo atrak­cyj­ne, co zapew­ne dodat­ko­wo będzie mobi­li­zo­wać zawod­ni­ków do wal­ki przed war­szaw­ską publicz­no­ścią. Mniej doświad­czo­ne konie będą mogły wystar­to­wać w małej run­dzie (130 cm).

Zgłoszenia pol­skich zawod­ni­ków przez PZJ ema­il: zgloszenia@pzj.pl

Więcej w Sport i wyścigi

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę