Connect with us

Hodowca i Jeździec

Mistrzowskie mło­de konie na aukcji Baborówko Horse Sale Show 2019

Zaproszenia

Mistrzowskie mło­de konie na aukcji Baborówko Horse Sale Show 2019

Green Light M sp oraz Skylight xx, któ­re w nad­cho­dzą­cy week­end będą pre­zen­to­wa­ne na aukcji w Baborówku, są meda­li­sta­mi Mistrzostw Polski Młodych Koni WKKW 2019. Oba konie pod Pawłem Warszawskim zapre­zen­to­wa­ły zna­ko­mi­tą posta­wę: Green Light M ukoń­czy­ła zawo­dy ze zło­tym meda­lem, Skylight xx – ze srebr­nym.

Green Light M to 4-let­nia klacz rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi.
Ojcem Green Light M jest ogier Cassilio – syn wybit­ne­go holsz­tyń­skie­go ogie­ra Cassini I i wnuk legen­dar­ne­go ogie­ra Capitol, wywo­dzą­ce­go się z linii Cottage Son xx. Matka ogie­ra Cassilio M-Heraldik była cór­ką peł­nej krwi ogie­ra Heraldik, któ­ry był naj­czę­ściej uży­wa­nym ogie­rem peł­nej krwi w Niemczech. Aktualnie Cassilio star­tu­je w kon­kur­sach Grand Prix pod Maksymilianem Wechtą.
Matką Green Light M jest kla­czy Generacja po Le Voltaire. Jej rodo­wód łączy w sobie geny feno­me­nal­ne­go ogie­ra hano­wer­skie­go Voltaire (Furioso II, Gotthard i More Magic), wywo­dzą­ce­go się od ogie­ra peł­nej krwi angiel­skiej Furioso ze stro­ny ojca, oraz holsz­tyń­skie­go ogie­ra Landgraf I syna peł­nej krwi angiel­skiej ogie­ra Ladykiller.

Więcej o Green Light M: bhss.baborowko.pl

Green Light M
Green Light M, fot. MR Photo

Skylight to 4-let­ni ogier peł­nej krwi angiel­skiej, po Masini xx od Scandia xx.
Ojcem Skylighta jest zna­ny miło­śni­kom wyści­gów ogier Masini. Łącznie w 47 star­tach zwy­cię­żał aż 14 razy, a 23 razy zaj­mo­wał płat­ne miej­sce. Karierę zakoń­czył, jako koń z naj­więk­sza sumą nagród finan­so­wych w cze­skiej histo­rii gonitw – ponad 13,5 mln koron (ok. 2,2 mln zł).
Od stro­ny mat­ki Sylight jest wnu­kiem legen­dar­ne­go konia wyści­go­we­go Demon Club, któ­ry miał opi­nię konia o wspa­nia­łym cha­rak­te­rze, a w tre­nin­gu wyści­go­wym wyka­zy­wał się wiel­ką odpor­no­ścią. W całej karie­rze hodow­la­nej Demon Club dał zwy­cięz­ców 243 gonitw na sumę ponad  600.000 zło­tych.

Więcej o Skylight xx: bhss.baborowko.pl

Skylight xx
Skylight xx, fot. MR Photo

W tym roku do aukcji koni spor­to­wych Baborówko Horse Sale Show zakwa­li­fi­ko­wa­nych zosta­ło 19 wierz­chow­ców. Od śro­dy do piąt­ku zain­te­re­so­wa­ni kupu­ją­cy mogą umó­wić się na jaz­dy testo­we oraz kon­sul­ta­cje z leka­rza­mi wete­ry­na­rii z kli­ni­ki Equi Vet Serwis Dr Maciej Przewoźny. Licytacja odbę­dzie się w sobot­ni wie­czór, 28 wrze­śnia.

Więcej infor­ma­cji na:

Więcej w Zaproszenia

 • SK Liski SK Liski

  Zaproszenia

  Aukcja koni w SK Liski

  By

  Stadnina Koni Liski zapra­sza do udzia­łu w aukcji koni. Aukcja odbę­dzie się 21 listo­pa­da 2019 roku w sie­dzi­bie SK...

 • Warszawski Dzień Konia Warszawski Dzień Konia

  Zaproszenia

  Warszawski Dzień Konia

  By

  Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki,Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego oraz Pan Marszałek Adam Struzik,Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

 • Wielka Warszawska 2019 Wielka Warszawska 2019

  Zaproszenia

  Bomba w górę! Ruuuuszyyyyyłyyy!

  By

  Najbliższy week­end na Torze Służewiec sta­nie pod zna­kiem wyjąt­ko­we­go wyści­gu z ponad stu­let­nią tra­dy­cją – goni­twy Wielka Warszawska. Ta ...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę