Connect with us

Hodowca i Jeździec

Białka w nowej odsło­nie

Hodowla

Białka w nowej odsło­nie

Agnieszka Szymańska

Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich otrzy­mał w tym roku nowy wymiar. Hodowcy mogli zapre­zen­to­wać swój doro­bek nie tyl­ko na pły­cie, ale rów­nież w pró­bie użyt­ko­wej. W dodat­ko­wych kon­kur­sach sko­ków i w ruchu luzem o tytuł Superczempiona rywa­li­zo­wa­ło łącz­nie 36 koni, czy­li zde­cy­do­wa­na więk­szość uczest­ni­ków impre­zy.

Jak co roku XVI Narodowy Czempionat Koni Małopolskich odbył się na tere­nie Stada Ogierów Białka. Konie tra­dy­cyj­nie rywa­li­zo­wa­ły w kla­sach ogier­ków rocz­nych i dwu­let­nich oraz kla­czy rocz­nych, dwu­let­nich i trzy­let­nich. Tradycją stał się już tak­że deszcz, któ­ry od lat prze­cho­dzi przez Białkę w pierw­szym dniu poka­zu. Również w tym roku zja­wił się punk­tu­al­nie. Poza tymi sta­ły­mi ele­men­ta­mi czem­pio­na­tu wie­le punk­tów pro­gra­mu ule­gło zmia­nie. Komisja Księgi Stadnej opra­co­wa­ła nowy regu­la­min obo­wią­zu­ją­cy na wszyst­kich wysta­wach koni rasy mało­pol­skiej – zarów­no na czem­pio­na­cie ogól­no­pol­skim, jak i na regio­nal­nych. Po poro­zu­mie­niu ze związ­ka­mi okrę­go­wy­mi w Łodzi, Krakowie, Rzeszowie i Kielcach wszyst­kie tego­rocz­ne czem­pio­na­ty regio­nal­ne (Bogusławice, Niepołomice, Opatowiec) odby­ły się zgod­nie z nowym regu­la­mi­nem. Czempionat Narodowy, zor­ga­ni­zo­wa­ny z udzia­łem Lubelskiego Związku Hodowców Koni w dniach 27-28 lip­ca, zamknął cykl poka­zów raso­wych jako naj­więk­sze wyda­rze­nie pod­su­mo­wu­ją­ce tego­rocz­ne osią­gnię­cia koni mało­pol­skich i ich hodow­ców.
Najważniejszym punk­tem nowe­go regu­la­mi­nu były kon­kur­sy dodat­ko­we. Konkurs ruchu luzem prze­zna­czo­ny dla koni rocz­nych miał na celu oce­nę swo­bod­ne­go galo­pu i kłu­sa oraz dodat­ko­wą oce­nę stę­pa w ręku. U rocz­nia­ków, zbyt mło­dych na tre­ning sko­ko­wy, moż­na spraw­dzić fizycz­ne i psy­chicz­ne pre­dys­po­zy­cje do spor­tu, oce­nia­jąc m.in. swo­bo­dę ruchu, pra­cę sta­wów, ener­gię i chęć do ruchu naprzód. W Białce w kon­kur­sie ruchu luzem wzię­ło udział 7 ogier­ków, spo­śród któ­rych naj­wy­żej oce­nio­ny (41 pkt) został MARCEPAN (Huzar m – Mocca m po Baryt m), hod. i wł. Aleksandra Łoja, oraz 7 kla­czek z bez­kon­ku­ren­cyj­ną JODŁĄ (44,3 pkt) na cze­le (Juniperus m – Jedlanka m po Jun Bej), hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego.
Konkurs sko­ków luzem miał na celu oce­nę umie­jęt­no­ści i moż­li­wo­ści sko­ko­wych koni 2-let­nich i star­szych. W tym kon­kur­sie poza jako­ścią galo­pu oce­nia­ny był spo­sób podej­ścia do prze­szko­dy, tech­ni­ka sko­ku oraz siła dają­ca obraz moż­li­wo­ści konia. Próbie sko­ków luzem pod­da­nych zosta­ło 9 ogie­rów 2-let­nich, 6 kla­czy 2-let­nich oraz 7 kla­czy 3-let­nich. W tych gru­pach zwy­cię­ży­ły kolej­no: APORT (Frazes m – Awelana m po Arcus xx), hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego (40,7 pkt), HEBE (Dionizos m – Holandia m po Campetot *AA*), hod. i wł. Jerzego Lodzińskiego (40,3 pkt) oraz ELISEE GREY (Grey m – Embera m – Berlin Bej m), hod. i wł. Teresy Idzik (41,3 pkt).

zdjęcie: Sędziowie Adam Jończyk, Jacek Kozik, Marek Gibała jak co roku w deszczu... fot. Katarzyna Milbrat

Sędziowie Adam Jończyk, Jacek Kozik, Marek Gibała jak co roku w desz­czu...
fot. Katarzyna Milbrat

Do pra­cy w komi­sji oce­nia­ją­cej kon­kur­sy sko­ków i ruchu luzem zosta­li zapro­sze­ni: Bogdan Kuchejda, Adam Jończyk i sta­ły gość pol­skich czem­pio­na­tów (nie tyl­ko bia­łec­kich) Andreas Gygax ze Szwajcarii. Rola komi­sji nie ogra­ni­cza­ła się jed­nak tyl­ko do sta­wia­nia ocen. Po obej­rze­niu każ­de­go konia (zarów­no 2-lat­ka, jak i rocz­nia­ka) Bogdan Kuchejda wygła­szał krót­ki komen­tarz uza­sad­nia­ją­cy wer­dykt komi­sji. Grupą nie mniej waż­ną dla prze­bie­gu kon­kur­sów dodat­ko­wych była eki­pa w skła­dzie: Ryszard Wójcik z synem Przemysławem, Krzysztof StrąkKrzysztof Gaś, któ­rzy w eks­pre­so­wym tem­pie usta­wia­li prze­szko­dy, pod­no­si­li drą­gi i w odpo­wied­nich momen­tach poga­nia­li bądź zatrzy­my­wa­li konie.
W komi­sji oce­nia­ją­cej tzw. kla­sy w ręku byli: Marek Gibała, Andreas Gygax, Adam JończykJacek Kozik, któ­rzy rów­nież dzie­li­li się z publicz­no­ścią swo­imi opi­nia­mi na temat każ­de­go konia. Ocena odby­wa­ła się jak w latach ubie­głych w ska­li 50-punk­to­wej, jed­nak z uwzględ­nie­niem kil­ku nowych cech. Na wynik koń­co­wy skła­da­ły się oce­ny za typ, pokrój, nogi i kopy­ta (łącz­nie), stęp, kłus. W kata­lo­gu, obok odmie­nio­nej tabe­li punk­to­wej, poja­wi­ły się infor­ma­cje na temat pro­cen­to­we­go udzia­łu krwi arab­skiej każ­de­go oce­nia­ne­go konia.
Nowy regu­la­min wyma­gał rów­nież pre­zen­ta­cji koni rocz­nych w kan­ta­rach. Trenowanie i poka­zy­wa­nie mło­dych koni w tzw. pre­zen­ter­kach od daw­na wzbu­dza mie­sza­ne uczu­cia zarów­no wśród sędziów, jak i licz­nych obser­wa­to­rów poka­zów hodow­la­nych. Poza aspek­tem etycz­nym (nie­umie­jęt­ne posłu­gi­wa­nie się łań­cusz­kiem może wyrzą­dzić konio­wi krzyw­dę) istot­ny jest też aspekt prak­tycz­ny, nale­ży bowiem pamię­tać, iż pre­zen­ta­cja koni pół­krwi dia­me­tral­nie róż­ni się od poka­zów koni arab­skich. Od koni pół­krwi, w tym mało­pol­skich, ocze­ku­je się swo­bod­ne­go, obszer­ne­go ruchu oraz usta­wie­nia w natu­ral­nej pozy­cji zoo­tech­nicz­nej. Sprawiające ból szar­pa­nie łań­cusz­kiem powo­du­je cią­głe zadzie­ra­nie gło­wy, usztyw­nie­nie szyi i mię­śni grzbie­tu, co prze­kła­da się na brak swo­bo­dy w ruchu, ner­wo­wość konia i brak zaufa­nia do pre­zen­te­ra. Należy jed­nak pogra­tu­lo­wać uczest­ni­kom poka­zu w Białce, któ­rzy przy­go­to­wa­li swych pod­opiecz­nych do pre­zen­ta­cji w kan­ta­rach, dzię­ki cze­mu konie poka­za­ły się z naj­lep­szej stro­ny.
Potwierdza to fakt, że naj­waż­niej­sze tytu­ły zosta­ły zdo­by­te wła­śnie przez konie rocz­ne. Czempionem Polski Ogierów Młodszych został ESPALION (Emetyt m – Eureka m po Plaster m), hod. i wł. Jana Zubera, samo­dziel­nie pre­zen­tu­ją­ce­go konie. Tytuł Czempionki Klaczy zdo­by­ła wspo­mnia­na już JODŁA (Juniperus m – Jedlanka m po Jun Bej), hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego, któ­ra zosta­ła naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­nym koniem poka­zu. Uzyskując naj­wyż­sze noty za pre­zen­ta­cję w ręku (43 pkt) oraz w kon­kur­sie ruchu luzem (44,3 pkt), Jodła wywal­czy­ła tytuł Superczempiona, a w wyni­ku gło­so­wa­nia sędziów zosta­ła wybra­na naj­lep­szym koniem poka­zu! O tym, jak dobrze Jodła zosta­ła przy­go­to­wa­na i zapre­zen­to­wa­na na pły­cie, świad­czą przy­zna­ne przez sędziów oce­ny za kłus w ręku (9,5-9-9), któ­re cał­ko­wi­cie pokry­wa­ją się z oce­na­mi za kłus luzem.
Jako czło­nek Komisji Ksiąg Stadnych Koni Rasy Małopolskiej pra­gnę pogra­tu­lo­wać wszyst­kim hodow­com, wła­ści­cie­lom i pre­zen­te­rom koni udzia­łu w XVI Narodowym Czempionacie Koni Małopolskich i spro­sta­nia wymo­gom nowe­go regu­la­mi­nu. Szczególnie miłym zasko­cze­niem była popu­lar­ność, jaką cie­szy­ły się kon­kur­sy sko­ków i ruchu luzem oraz wyni­ki osią­gnię­te przez konie mało­pol­skie. Dziękuję Lubelskiemu Związkowi Hodowców Koni za udźwi­gnię­cie cię­ża­ru wie­lu spraw orga­ni­za­cyj­nych, wszyst­kim oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w reali­za­cję poka­zu oraz kole­gom i kole­żan­ce z Komisji Księgi Stadnej za wspól­ną pra­cę na rzecz nowej odsło­ny czem­pio­na­tu.

WYNIKI

CZEMPIONAT OGIERÓW MŁODSZYCH

  1. Espalion (Emetyt – Eureka po Plaster) hod. i wł. Jan Zuber
  2. Marcepan (Huzar – Mocca po Baryt) hod. i wł. Aleksander Łój
  3. Algraf (Emaks – Aszantka po Jurand) hod. i wł. Marlena Kordalska
  4. Presto (Jurand – Parada po Empik) hod. i wł. Paweł Wójtowicz
  5. Pozytyw (Efekt – Potencja po Divisor) hod. i wł. SK Janów Podlaski

CZEMPIONAT KLACZY MŁODSZYCH

  1. Jodła (Juniperus – Jedlanka po Jun Bej) hod. i wł. Bogusław Dąbrowski
  2. Elejn (Emetyt – Egzema po Przedświt XII-4 x) hod. i wł. Jan Zuber
  3. Nemezis (Sadam – Norka po Galeon oo) hod. i wł. Henryk Wójtowicz
  4. Elegra (Emetyt – Emi po Monsun) hod. i wł. Sławomir Supera
  5. Hekla (Huzar – Hrabianka po Emetyt) hod. i wł Jerzy Lodziński

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę