Connect with us

Hodowca i Jeździec

Ardeńskie tour­née 2013

Hodowla

Ardeńskie tour­née 2013

Andrzej Stasiowski

W 2012 r. Polski Związek Hodowców Koni pod­pi­sał poro­zu­mie­nie z Francuskim Związkiem Hodowców Koni Rasy Ardeńskiej (UECRA), któ­re otwo­rzy­ło nam dro­gę do współ­pra­cy ze związ­ka­mi hodow­ców koni tej rasy w innych kra­jach euro­pej­skich. W paź­dzier­ni­ku 2012 r., po raz pierw­szy w Polsce, odby­ło się mię­dzy­na­ro­do­we uzna­wa­nie ogie­rów do księ­gi arde­na pol­skie­go, otwar­tej w listo­pa­dzie 2012 r. na pod­sta­wie decy­zji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W cza­sie tej wizy­ty pol­scy sędzio­wie zaj­mu­ją­cy się oce­ną koni zim­no­krwi­stych zosta­li zapro­sze­ni do odby­cia szko­leń z zakre­su oce­ny typu i pokro­ju koni ardeń­skich w cza­sie naj­więk­szych wystaw w Belgii i Francji w 2013 r. Komisja Księgi Stadnej koni zim­no­krwi­stych, widząc potrze­bę takich szko­leń ze wzglę­du na róż­ni­ce w oce­nie koni ardeń­skich i pol­skich koni zim­no­krwi­stych, wyty­po­wa­ła gru­pę sędziów spo­śród pra­cow­ni­ków Związku i hodow­ców koni.
Dodatkowo, pod­czas mię­dzy­na­ro­do­we­go uzna­wa­nia arde­nów szwedz­kich do księ­gi arde­na pol­skie­go w mar­cu 2013 r. w Kwidzynie, otrzy­ma­li­śmy zapro­sze­nie na obcho­dy 140-lecia hodow­li koni ardeń­skich w Szwecji.
Pierwsza z wystaw – Belgijski Czempionat Koni Ardeńskich, odby­ła się w Libramont w Belgii w dniach 28-29 lip­ca w ramach naj­więk­szej w tym kra­ju wysta­wy rol­ni­czej. Zgromadziła ponad 250 koni w kate­go­riach: klacz­ki rocz­ne oraz 2-let­nie, ogier­ki rocz­ne oraz 2-let­nie, kla­cze 3-let­nie (ze źre­bię­ta­mi lub bez), kla­cze 4-let­nie i star­sze (ze źre­bię­ta­mi lub bez), ogie­ry 3-let­nie, 4-let­nie oraz 5-let­nie i star­sze. Jedynie ogie­ry mia­ły do dys­po­zy­cji bok­sy, kla­cze i mło­dzież zgru­po­wa­no pod wiel­ki­mi namio­ta­mi, na zaim­pro­wi­zo­wa­nych sta­no­wi­skach, bez jakich­kol­wiek prze­gród.
Ocena zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na jed­ne­go dnia, rów­no­le­gle na 3-4 rin­gach. Dwuosobowe komi­sje nie przy­zna­wa­ły not za poszcze­gól­ne cechy. Sędziowie na pod­sta­wie wszyst­kich ele­men­tów uwzględ­nia­nych w arku­szu oce­ny koni ardeń­skich, po krót­kiej dys­ku­sji, sze­re­go­wa­li konie według przy­zna­nej ogól­nej licz­by punk­tów. Następnie spo­śród zwy­cięz­ców na poszcze­gól­nych rin­gach 3-oso­bo­we komi­sje wybie­ra­ły czem­pio­na danej kate­go­rii (w wypad­ku ogie­rów star­szych – jed­ne­go ze wszyst­kich oce­nia­nych kate­go­rii). Na pod­sta­wie pre­zen­to­wa­ne­go na wysta­wie potom­stwa wybra­no dodat­ko­wo naj­bar­dziej zasłu­żo­ne w rasie ardeń­skiej ogie­ra i klacz. Zakończeniem tego dnia wysta­wy było uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród hono­ro­wych wystaw­com naj­lep­szych koni. Polska dele­ga­cja nagro­dzi­ła hodow­ców naj­lep­sze­go ogie­ra i kla­czy star­szej.
Drugi dzień stał pod zna­kiem oce­ny użyt­ko­wo­ści koni ardeń­skich – naj­pierw w kon­kur­sach siły ucią­gu, a następ­nie w kon­kur­sach zręcz­no­ści powo­że­nia.
To, co zwra­ca­ło uwa­gę w cza­sie oce­ny na pły­cie, to przede wszyst­kim wyrów­na­ny typ pre­zen­to­wa­nych koni oraz… nie­rzad­ko sła­ba pie­lę­gna­cja kopyt. Ten ele­ment będzie kara­ny ujem­ny­mi punk­ta­mi w testo­wa­nym obec­nie nowym arku­szu oce­ny koni ardeń­skich. W oce­nie nie przy­wią­zu­je się tak dużej jak w Polsce wagi do wadli­we­go ską­to­wa­nia tyl­nych koń­czyn (sza­bla­stość) oraz cof­nię­te­go nad­garst­ka, któ­ry jest dosyć poważ­ną wadą z punk­tu użyt­ko­wa­nia koni, nato­miast zwra­ca się uwa­gę na pod­sieb­ną posta­wę przed­nich koń­czyn.
W cza­sie tego wyjaz­du pol­ska dele­ga­cja zło­ży­ła dekla­ra­cję orga­ni­za­cji Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich. Nasz wnio­sek spo­tkał się z życz­li­wym przy­ję­ciem przed­sta­wi­cie­li innych ksiąg i jest szan­sa, że taki czem­pio­nat odbę­dzie się w Polsce za 2-3 lata.

Polska delegacja wręcza prezent Belgijskiemu Związkowi Ardeńskiemu od lewej: prezes WMZHK w Olsztynie Henryk Kuhn, prezes Belgijskiego Związku Ardeńskiego Michel Ectors, dyrektor PZHK Andrzej Stasiowski i prezes Pomorskiego ZHK w Malborku Roman Szultka fot. Andrzej Kopczyk

Polska dele­ga­cja wrę­cza pre­zent Belgijskiemu Związkowi Ardeńskiemu
od lewej: pre­zes WMZHK w Olsztynie Henryk Kuhn, pre­zes Belgijskiego Związku Ardeńskiego Michel Ectors, dyrek­tor PZHK Andrzej Stasiowski i pre­zes Pomorskiego ZHK w Malborku Roman Szultka
fot. Andrzej Kopczyk

 

 

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę