Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 39"

 • Sport i wyścigi

  Czas na zmia­ny

  By 7 listopada 2013

  Łukasz Jankowski Po wie­lu latach zacho­dzą zasad­ni­cze zmia­ny w spo­so­bie zarzą­dza­nia pol­skim spor­tem. Wymusza je dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­ce się...

 • Zdrowie i weterynaria

  Stosowanie sub­stan­cji semio­che­micz­nych w celu popra­wy dobro­sta­nu i modu­lo­wa­nia beha­wio­ru u koni

  By 15 października 2013

  prof. Patrick Pageat IRSEA, tłu­ma­cze­nie: Aleksandra Żuraw Na prze­strze­ni ostat­nich pięć­dzie­się­ciu lat ludzie żyją­cy w kra­jach uprze­my­sło­wio­nych zaczę­li wyka­zy­wać...

 • Sport i wyścigi

  Nowe poko­le­nie polo

  By 15 października 2013

  Katarzyna Zalasińska Po 10 latach od powro­tu polo do rodzi­ny spor­tów jeź­dziec­kich w Polsce nadzie­ją na roz­wój tej wyjąt­ko­wej dys­cy­pli­ny jest mło­de...

 • Sport i wyścigi

  O kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia, część 3

  By 15 października 2013

  Andrzej Novák-Zempliński Jak wspo­mi­na­łem w pierw­szej czę­ści arty­ku­łów o tra­dy­cyj­nym powo­że­niu, idea zor­ga­ni­zo­wa­nia pierw­sze­go kon­kur­su tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia w Polsce...

 • Sport i wyścigi

  Jeźdźca pro­mu­je koń

  By 15 października 2013

  Jan Skoczylas Trenujemy po to, żeby zdo­być potrzeb­ne umie­jęt­no­ści. Trenujemy po to, żeby orga­nizm bez tru­du radził sobie z wysił­kiem. Pilnie i wytrwa­le...

 • Hodowla

  Ardeńskie tour­née 2013

  By 15 października 2013

  Andrzej Stasiowski W 2012 r. Polski Związek Hodowców Koni pod­pi­sał poro­zu­mie­nie z Francuskim Związkiem Hodowców Koni Rasy Ardeńskiej...

 • Hodowla

  Białka w nowej odsło­nie

  By 15 października 2013

  Agnieszka Szymańska Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich otrzy­mał w tym roku nowy wymiar. Hodowcy mogli zapre­zen­to­wać swój...

 • Hodowla

  Dni Konia Arabskiego 2013 - Po kil­ku dniach...

  By 15 października 2013

  Anna Stojanowska Kiedy mija gorącz­ka przy­go­to­wań, kie­dy opa­da­ją emo­cje i życie zaczy­na wra­cać do względ­nej nor­mal­no­ści, przy­cho­dzi czas...

 • Hodowla

  Kryzys trwa

  By 14 października 2013

  Jarosław Lewandowski Tak w dwóch sło­wach moż­na skwi­to­wać kwa­li­fi­ka­cje do tre­nin­gu 100-dnio­we­go w zakła­dzie tre­nin­go­wym A.D. 2013.

 • Hodowla

  Uznanie dla Polski

  By 14 października 2013

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Do Gładyszowa, Wołosatego i Odrzechowej przy­je­cha­li w tym roku wszy­scy sym­pa­ty­cy hucu­łów. Magnesem było zebra­nie Komisji...

 • Od Redakcji

  Wiele satys­fak­cji

  By 14 października 2013

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Trud­no galo­pem poko­nać 124 stro­ny, a tyle wła­śnie liczy bie­żą­ce wyda­nie gaze­ty. W głów­nej...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę