Connect with us

Hodowca i Jeździec

70 pkt od MJT Nevados S dla PZHK

Wathelet Gregory na Mjt Nevados S

Sport i wyścigi

70 pkt od MJT Nevados S dla PZHK

Podczas World Equestrian Festival czy­li CHIO w Aachen w Pucharze Narodów MJT Nevados S pod Gregorym Watheletem zachwy­cił fan­ta­stycz­nym prze­jaz­dem – pięk­ny sty­lo­wo i na zero. To dało księ­dze Polskiego Związku Hodowców Koni 70 punk­tów w ran­kin­gu WBFSH. 

MJT Nevados S ur. 2008 (Calvados Z Z – Nestia sp / Romualdo KWPN) wpi­sa­ny do księ­gi stad­nej pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi, uro­dził się w stad­ni­nie Stanisława Szurika z miej­sco­wo­ści Liszkowo (woj. kujaw­sko-pomor­skie), nale­ży do Makrum Jumping Team. Na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w Lanaken 2015 zdo­był tytuł mistrzow­ski w kate­go­rii koni 7‑letnich.

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mów z prze­jaz­du MJT Nevados S:

CHIO Akwizgran

CHIO Aachen

Na zdję­ciu: MJT Nevados S - Wathelet Gregory (BEL), FEI World Breeding Jumping Championships Lanaken 2015; © Hippo Foto - Dirk Caremans 20/09/15

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę