Connect with us

Hodowca i Jeździec

#winners100gwiazd - pierw­sze nomi­na­cje

Historia i sztuka

#winners100gwiazd - pierw­sze nomi­na­cje

27 lip­ca 1924 roku, nie­dzie­la - Stade Olympique Yves-du-Manoir, Paryż. VIII Igrzyska Olimpijskie zbli­ża­ją się do koń­ca. nastro­je w Polskiej eki­pie są nie­we­so­łe. Pozostały jesz­cze dwie ostat­nie szan­se meda­lo­we - dru­ży­no­wy medal dla jeźdź­ców rowe­ro­wych (tak wte­dy nazy­wa­no kola­rzy) i indy­wi­du­al­ny medal w kon­kur­sie sko­ków przez prze­szko­dy.

Dzień ten oka­zu­je się dla pol­skiej repre­zen­ta­cji szczę­śli­wy. Rtm. Adam Królikiewicz wyko­rzy­stu­je swo­ją szan­sę i zdo­by­wa medal olim­pij­ski dla Polski (brąz). Do ura­do­wa­nej eki­py pół godzi­ny póź­niej docie­ra infor­ma­cja o zdo­by­ciu kolej­ne­go meda­lu (sre­bro) przez eki­pę w skła­dzie Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz, Franciszek Szymczyk – kolar­stwo, wyścig toro­wy na dystan­sie 4 km, 5:23,0 min.

Pierwszy medal olim­pij­ski zdo­by­ty dla Niepodległej Polski przez rtm. Adama Królikiewicza oraz PICADORA, był tyl­ko wstę­pem do wspa­nia­łych suk­ce­sów Polaków na Igrzyskach Olimpijskich i w Pucharach Narodów, w następ­nych latach.

Publikujemy dzi­siaj pierw­sze dwie kate­go­rie nomi­na­cji do pro­jek­tu #winners100gwiazd:

  • GRUPA KONI SPORTOWYCH - Medaliści Igrzysk Olimpijskich
  • GRUPA KONI SPORTOWYCH - Zdobywcy Pucharu Narodów w sko­kach przez prze­szko­dy
lista-v6

Zapraszamy wszyst­kich do zapo­zna­nia się z tymi infor­ma­cja­mi, dys­ku­sji oraz pomoc przy uzu­peł­nie­niu pustych miejsc. Wszelkie uwa­gi pro­si­my nad­sy­łać na:boberteam@winners100gwiazd.pl.

W następ­nych dniach będzie­my publi­ko­wać kolej­ne listy.

#bober­te­am #bober­pro­jekt #winners100gwiazd

Więcej w Historia i sztuka

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Zaproszenia

NIE-KONIE-C w Krakowie

By 10 czerwca 2019

Porady Żywieniowe

Transport konia

By 7 czerwca 2019
Na górę