Connect with us

Hodowca i Jeździec

#winners100gwiazd - pierw­sze nomi­na­cje

Historia i sztuka

#winners100gwiazd - pierw­sze nomi­na­cje

27 lip­ca 1924 roku, nie­dzie­la - Stade Olympique Yves-du-Manoir, Paryż. VIII Igrzyska Olimpijskie zbli­ża­ją się do koń­ca. nastro­je w Polskiej eki­pie są nie­we­so­łe. Pozostały jesz­cze dwie ostat­nie szan­se meda­lo­we - dru­ży­no­wy medal dla jeźdź­ców rowe­ro­wych (tak wte­dy nazy­wa­no kola­rzy) i indy­wi­du­al­ny medal w kon­kur­sie sko­ków przez prze­szko­dy.

Dzień ten oka­zu­je się dla pol­skiej repre­zen­ta­cji szczę­śli­wy. Rtm. Adam Królikiewicz wyko­rzy­stu­je swo­ją szan­sę i zdo­by­wa medal olim­pij­ski dla Polski (brąz). Do ura­do­wa­nej eki­py pół godzi­ny póź­niej docie­ra infor­ma­cja o zdo­by­ciu kolej­ne­go meda­lu (sre­bro) przez eki­pę w skła­dzie Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz, Franciszek Szymczyk – kolar­stwo, wyścig toro­wy na dystan­sie 4 km, 5:23,0 min.

Pierwszy medal olim­pij­ski zdo­by­ty dla Niepodległej Polski przez rtm. Adama Królikiewicza oraz PICADORA, był tyl­ko wstę­pem do wspa­nia­łych suk­ce­sów Polaków na Igrzyskach Olimpijskich i w Pucharach Narodów, w następ­nych latach.

Publikujemy dzi­siaj pierw­sze dwie kate­go­rie nomi­na­cji do pro­jek­tu #winners100gwiazd:

 • GRUPA KONI SPORTOWYCH - Medaliści Igrzysk Olimpijskich
 • GRUPA KONI SPORTOWYCH - Zdobywcy Pucharu Narodów w sko­kach przez prze­szko­dy
lista-v6

Zapraszamy wszyst­kich do zapo­zna­nia się z tymi infor­ma­cja­mi, dys­ku­sji oraz pomoc przy uzu­peł­nie­niu pustych miejsc. Wszelkie uwa­gi pro­si­my nad­sy­łać na:boberteam@winners100gwiazd.pl.

W następ­nych dniach będzie­my publi­ko­wać kolej­ne listy.

#bober­te­am #bober­pro­jekt #winners100gwiazd

Więcej w Historia i sztuka

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle. Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

  Galeria artystów i fotografów

  Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

  By

  Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

HiJ nr 63 - okładka
SK Liski

Zaproszenia

Aukcja koni w SK Liski

By 13 listopada 2019
Zimowy las, batik

Galeria artystów i fotografów

Joanna Czubak - artyst­ka

By 6 listopada 2019
Na górę