Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wystawy-sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2007 roku

Hodowla

Wystawy-sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2007 roku

Wiesław Niewiński, Wojciech Ganowicz, Andrzej Stasiowski, Dorota Müller

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie zor­ga­ni­zo­wał VII Wystawę-Aukcję 06.10.2007 r. w Zabajce. Do oce­ny przed­sta­wio­no 22 ogie­ry, któ­re wcze­śniej zda­ły pró­bę dziel­no­ści. Dwa ogie­ry nie uzy­ska­ły wyma­ga­nych 77 punk­tów boni­ta­cyj­nych i nie zosta­ły zakwa­li­fi­ko­wa­ne do hodow­li.

Średnie wymia­ry to 157,9 cm wzro­stu, 215,75 cm obwo­du klat­ki pier­sio­wej i 28,85 cm obwo­du nad­pę­cia, śred­nia boni­ta­cja to 78,95 punk­ta. Dziesięć naj­lep­szych ogie­rów uzy­ska­ło śred­nią boni­ta­cję 80,3 punk­ta. Należy pod­kre­ślić świet­ne przy­go­to­wa­nie całej staw­ki ogie­rów do Wystawy. Były bar­dzo dobrze wyczysz­czo­ne, czę­sto z zaple­cio­ny­mi grzy­wa­mi i ogo­na­mi, dobrze zapre­zen­to­wa­ne w stę­pie i kłu­sie na trój­ką­cie.
Czempionem wysta­wy został ogier Borys ciem­no­kasz­ta­no­wa­ty ur. 03.01.2005 r. o wymia­rach 161-230-26, boni­ta­cja 83 punk­ty po Grek od Bielawa po Botal. Hodowcą ogie­ra jest Tadeusz Frątczak z Przymiarek, woj. lubel­skie, wła­ści­cie­lem i wystaw­cą jest Henryk Staroń z Brzyskiej Woli, woj. pod­kar­pac­kie. Ogier Borys to koń moc­nej budo­wy cia­ła, nie­zbyt kości­sty z bar­dzo dobrym ruchem w kłu­sie, dobry­mi kopy­ta­mi, moc­ną, zwar­tą kło­dą, w bar­dzo dobrym typie pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go. Dobrze przy­go­to­wa­ny do wysta­wy, zasłu­żył na pierw­sze miej­sce.
Cztery ogie­ry uzy­ska­ły po 81 punk­tów, w tym jeden z woj. pod­kar­pac­kie­go. Jest to ogier Orbis, któ­re­go hodow­cą jest Andrzej Pelc z Czarnej, wysta­wio­ny przez Jana Rumaka z Widełki. Koń bar­dzo dobrze rusza­ją­cy się, z nie­co słab­szy­mi koń­czy­na­mi. Pozostałe ogie­ry z boni­ta­cją 81 pkt to Girlando hodow­li Zygmunta Suchodolskiego (Warmińsko-Mazurskie) wysta­wio­ny przez Wojciecha Mistrzyka, Frodo wyho­do­wa­ny przez Elżbietę Szyc (Podlaskie) wysta­wio­ny przez Andrzeja Pelca, oraz Zen hodow­li Mariana Marszałka (Zachodniopomorskie) wysta­wio­ny przez Wiesława Koniecznego. Wszystkie te ogie­ry były w dobrym i bar­dzo dobrym typie, z bar­dzo dobrym ruchem w kłu­sie. Niewątpliwie przy­czy­nią się do popra­wy jako­ści koni zim­no­krwi­stych w woj. pod­kar­pac­kim.
Aż 15 z 20 zakwa­li­fi­ko­wa­nych ogie­rów pocho­dzi­ło z innych woje­wództw, co świad­czy o tym, że hodow­cy poszu­ku­ją naj­lep­sze­go mate­ria­łu hodow­la­ne­go. Nie nale­ży jed­nak zapo­mi­nać o dobrych kla­czach - bez nich nie będzie zna­czą­ce­go postę­pu hodow­la­ne­go. Jedną z atrak­cji Wystawy są roz­gry­wa­ne od kil­ku lat kon­kur­sy powo­że­nia. Są roz­gry­wa­ne w dwóch eta­pach: z oce­ną sty­lu zaprzę­gu i jaz­da z prze­szko­da­mi. Poziom zaprzę­gów jest z roku na rok wyż­szy, jaz­da z prze­szko­da­mi wywo­łu­je wie­le emo­cji wśród licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści. Jak zwy­kle wśród gości nie bra­ku­je władz samo­rzą­do­wych, ich lista jest co roku dłuż­sza. Ośrodek Zabajka zna­ko­mi­cie speł­nia swo­ją rolę pod­czas Wystawy: jest miej­sce na roz­prę­żal­nię, sta­dion z try­bu­ną, miej­sce na sto­iska ze sprzę­tem, restau­ra­cja. Przy orga­ni­za­cji Wystawy widać duże zaan­ga­żo­wa­nie pre­ze­sa, zarzą­du i kie­row­nic­twa Związku Hodowców Koni.
Hodowcy z woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skie­go
przed­sta­wi­li na aukcji w Stadzie Ogierów w Kętrzynie staw­kę 31 ogie­rów, a więc znacz­nie licz­niej­szą niż w poprzed­nich latach. Ogiery wyrów­na­ne w typie, bar­dzo dobrze wstęp­nie zbo­ni­to­wa­ne przez Kierownika Marka Morawca. Po oce­nie komi­syj­nej wszyst­kie otrzy­ma­ły mini­mum kwa­li­fi­ka­cyj­ne do wpi­su do ksiąg. Z oce­ną 81-83 punk­ty, a więc bar­dzo dobrą było 12 ogie­rów, czy­li 30% cało­ści. Średnie wymia­ry staw­ki to: 160,5 - 216,7 - 27,6, boni­ta­cja 79,8 punk­ta, a dzie­siąt­ka naj­lep­szych 81,9 pkt.
Trzy naj­lep­sze ogie­ry zosta­ły oce­nio­ne na 83 pkt.
Jako czem­pio­na komi­sja wska­za­ła ogie­ra PORANEK maści kasz­ta­no­wa­tej o wymia­rach: 160 - 215 - 29 wyho­do­wa­ne­go przez Urszulę i Annę Pniewskie z Zabrowa. Ogier w bar­dzo dobrym typie, z ład­ną gło­wą i szy­ją, har­mo­nij­ny, wyróż­nia­ją­cy się na tle pozo­sta­łych koni.
Drugie miej­sce i tytuł wice­czem­pio­na otrzy­mał rów­nież kasz­ta­no­wa­ty TRAK. Wymiary tego konia to: 163 - 215 - 28. Koń popraw­ny w każ­dym ele­men­cie, dobrze rusza­ją­cy się, cho­ciaż mniej uro­dzi­wy od czem­pio­na. Ogiera wyho­do­wał i zapre­zen­to­wał na aukcji Kazimierz Biadań z miej­sco­wo­ści Kąp koło Giżycka.
Jako trze­ci z boni­ta­cją rów­ną dwóm pierw­szym został skla­sy­fi­ko­wa­ny karo­gnia­dy RUBIN hodow­li SK Nowe Jankowice, pre­zen­to­wa­ny przez Feliksa Kołakowskiego. Jednakże ze wzglę­du na trud­ny cha­rak­ter tego konia nie był wypro­wa­dzo­ny do nagra­dza­nia.
Jego miej­sce zajął 82-punk­to­wy jasno­kasz­ta­no­wa­ty BACHMAT Bogdana Tomaszewskiego z miej­sco­wo­ści Awajki. Właściciel tego ogie­ra otrzy­mał rów­nież nagro­dę za naj­le­piej zda­ną wstęp­ną pró­bę dziel­no­ści.
Czwartym nagro­dzo­nym ogie­rem został WANG zna­ne­go hodow­cy Mieczysława Janczewskiego ze Stręgielka.
Warto pod­kre­ślić, że wszyst­kie nagro­dzo­ne konie, a tym samym naj­lep­sze na aukcji, uro­dzi­ły się i zosta­ły wyho­do­wa­ne przez te same oso­by, któ­re dosko­na­le pro­wa­dząc pro­ces, odcho­wu spra­wi­ły, że ogie­ry pre­zen­to­wa­ły się na aukcji wyjąt­ko­wo dobrze.
Aukcję w Kętrzynie nale­ży uznać za uda­ną, dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ną i prze­pro­wa­dzo­ną we wła­ści­wych warun­kach stwo­rzo­nych przez Stado Ogierów.

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok VI nr 2 (17) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę