Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wystawy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2006 roku (c.d.)

Hodowla

Wystawy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2006 roku (c.d.)

Wiesław Niewiński, Wojciech Ganowicz, Adam Jończyk

Hodowcy z woj. pod­kar­pac­kie­go zor­ga­ni­zo­wa­li VI Międzywojewódzką Wystawę - Sprzedaż ogie­rów w miej­sco­wo­ści Zabajka koło Głogowa Małopolskiego. Chociaż w nazwie jest sło­wo mię­dzy­wo­je­wódz­ka, to 16 ogie­rów pre­zen­to­wa­li wyłącz­nie hodow­cy z woj. pod­kar­pac­kie­go, bez udzia­łu hodow­ców mało­pol­skich. Stawka koni mniej licz­na niż w poprzed­nich latach, ale bar­dziej wyrów­na­na. Nie było, poza jed­nym 77-punk­to­wym, ogie­rów słab­szych. Wszystkie pre­zen­to­wa­ły popraw­ny i dobry typ, były nie­złe na spo­dzie. W odróż­nie­niu od wie­lu innych aukcji w kra­ju zupeł­nie dobrze pre­zen­to­wa­ły się w ruchu. Średnie wymia­ry cha­rak­te­ry­zu­ją­ce staw­kę to: 158,3-216,4-26,8 cm, boni­ta­cja: 80,2 pkt., 10 naj­lep­szych - 81,0 pkt.

Najwyżej zosta­ły oce­nio­ne 3 ogie­ry, na: 83 i 84 pkt. Taka trój­ka mogła­by być poka­zy­wa­na na każ­dej wysta­wie jako pra­wie mode­lo­we konie rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty.

Czempionem z boni­ta­cją 84 pkt. został 398 GRz LASER, pre­zen­to­wa­ny przez Wiktora Janusza z miej­sco­wo­ści Kamionka. Ogier uro­dzo­ny w SK Nowe Jankowice, o wymia­rach: 163-228-27,5 cm, jest jed­nym z ostat­nich synów Gourmeta (zim­no­krwi­sty nie­miec­ki), od kla­czy 1267 GBy Lora po Wang. Ogier z bar­dzo dobrą pre­zen­cją, o sam­czym wyglą­dzie, na dobrym spo­dzie i popraw­nie rusza­ją­cy się.

Dwa kolej­ne ogie­ry uzy­ska­ły tytu­ły wice­czem­pio­nów z boni­ta­cją 83 pkt. Jako pierw­szy gnia­dy 394 GRz WIATON, rów­nież hodow­li SK Nowe Jankowice, po 392 GBy Betowen, od 1448 GBy Wiaksa po Blixen. Wymiary: 160−210-28 cm. Również bar­dzo dobry ogier, któ­ry mógł­by być oce­nio­ny znacz­nie wyżej, gdy­by nie lek­ka kula­wi­zna w kłu­sie, nie­po­zwa­la­ją­ca na peł­ną pre­zen­ta­cję tego konia w ruchu. Ogiera na aukcji pre­zen­to­wał Tadeusz Bielanin z Hermanowic. Tytuł dru­gie­go wice­czem­pio­na przy­padł gnia­de­mu ogie­ro­wi 376 GRz WIRG, po 316 GBy Splendor od 3237 GBł Wpisania, o wymia­rach: 158-213-27 cm. Tego ogie­ra pre­zen­to­wał Jan Rumak z miej­sco­wo­ści Widełka.

Po wyce­nie ogie­rów, dla uświet­nie­nia i nada­nia więk­szej ran­gi impre­zie, odbył się bar­dzo cie­ka­wy kon­kurs zaprzę­gów paro­kon­nych o Puchar Burmistrza mia­sta
i gmi­ny Głogów Małopolski. Startowało 7 zaprzę­gów.

Wystawa była dobrze zor­ga­ni­zo­wa­na i pro­wa­dzo­na przez pra­cow­ni­ków związ­ku i, co nale­ży szcze­gól­nie pod­kre­ślić, mia­ła bar­dzo licz­ną i bar­dzo zain­te­re­so­wa­ną tema­tem widow­nię. Na roz­le­głych tere­nach klu­bu w Zabajce trud­no było zna­leźć miej­sce, aby zapar­ko­wać samo­chód. Należałoby życzyć sobie, aby wszyst­kie „impre­zy koń­skie” cie­szy­ły się takim zain­te­re­so­wa­niem hodow­ców, jak ta aukcja ogie­rów.

Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni, mając na wzglę­dzie wygo­dę i bar­dzo dobre warun­ki do pre­zen­ta­cji ogie­rów, zor­ga­ni­zo­wał swo­ją dorocz­ną wysta­wę na tere­nie Stada Ogierów w Kętrzynie. Zaprezentowano staw­kę 15 ogie­rów, z któ­rych czte­ry o boni­ta­cji 78-79 pkt. nale­ży zali­czyć do słab­szych, resz­tę jako 80- i wię­cej punk­to­we − do dobrych. Średnie wymia­ry i boni­ta­cja całej staw­ki to: 159,4-218,5-27,5 cm, 80,3 pkt., 10 naj­lep­szych to 81,2 pkt. Do gru­py naj­lep­szych z boni­ta­cją 82 i 83 pkt. zali­czo­no 4 ogie­ry.

Tytuł czem­pio­na otrzy­mał kasz­ta­no­wa­ty 539 GOl FARAON, po 401 GOl Lester, od 1341 GOl Forsycja, o wymia­rach: 164-230-28 cm i boni­ta­cji 83 pkt. Ogier w bar­dzo dobrym typie, zde­cy­do­wa­nie sam­czy, na śred­nim spo­dzie, z dobrym ruchem. Wystawcą tego ogie­ra był Robert Golon z miej­sco­wo­ści Korpele koło Szczytna.

Kolejne 3 ogie­ry uzy­ska­ły po 82 pkt., z któ­rych jako pierw­sze­go wice­czem­pio­na komi­sja wska­za­ła ogie­ra 537 GOl WAŻNY, o wymia­rach: 157-215-28 cm. Jest to syn ogie­ra 2324 Rewir po Rolltan i kla­czy 3037 GBł Wizga po Villör. Hodowcą i wystaw­cą jest Mieczysław Janczewski ze Stręgielka koło Węgorzewa. Trzecie miej­sce zajął kasz­ta­no­wa­ty 538 GOl DAXIAN, o wymia­rach: 160-220−28 cm, po 391 GOl Hidalgo po Bramin, od 1206 GMz Dejnawa po Czekan. Wystawcą było Gospodarstwo Rolne Awajki koło Pasłęka. Ogier ten pre­zen­tu­je dobry typ, nie­co słab­szą kło­dę, dobre kopy­ta i ruch. Jako czwar­ty z boni­ta­cją 82 pkt. ogier 540 GOl ADEPT Tomasza Ryfki z Gierłoży Polskiej koło Lubawy, o wymia­rach: 162-210- 28 cm. Koń jesz­cze źre­bię­cy, z dobrym ruchem i kopy­ta­mi.

Wystawa prze­bie­ga­ła szyb­ko i spraw­nie. Wręczono pucha­ry i nagro­dy hodow­com naj­lep­szych wyżej wymie­nio­nych ogie­rów, jak rów­nież hodow­cy ogie­ra, któ­ry naj­le­piej zdał pró­bę zaprzę­go­wą. Do minu­sów nale­ży zali­czyć małą licz­bę publicz­no­ści, jak na impre­zy orga­ni­zo­wa­ne w Kętrzynie, oraz fatal­ny stan kopyt kil­ku ogie­rów.

Tabela odzwier­cie­dla­ją­ca wyni­ki wszyst­kich aukcji w kra­ju:

WZHK Miejsce aukcji Liczba ogie­rów Liczba og. zakw.
do zaku­pu z dota­cją
Średnia boni­ta­cja Średnia  boni­ta­cja
10 naj­lep­szych
Średnie wymia­ry
cm
Białystok Mońki 54 54 81,2 83,4 160,3-222-27,1
Warszawa Kozienice 35 35 81,1 82,7 160,2-224-27,4
Warszawa Łąck 34 34 80,2 82,2 159,7-219,8-26,2
Malbork Starogard Gd. 64 64 80,7 83,6 160,8-215,6-26,8
Olsztyn Kętrzyn 15 15 80,3 81,2 159,4-218,5-27,5
Bydgoszcz Nowe Jankowice 12 12 83,4 83,8 163,8-221-27,8
Rzeszów Zabajka 16 15 80,2 81,0 158,3-216,4-26,8
Lublin Białka 19 17 80,0 80,7 161-227,5-26,8
Kielce Borków 16 15 80,0 81,0 159,8-218,7-26,8
Łódź Bogusławice 14 14 79,0 79,5 158,6-222,2-26,8
Szczecin Biały Bór 8 8 79,2 79,2 163,2-214,6-26,7
Razem 2006 287 283 80,5 81,7 160,5-220-27,0
Razem 2005 241 234 80,1 81,5 160,5-220,6-27,3
Razem 2004 250 237 79,8 81,1 159,4-218,2-27,1
Razem 2003 268 262 79,6 81,1 159,3-218,0-27,0
Razem 2002 262 245 79,6 80,6 158,9-218,7-26,8
Razem 2001 263 243 79,7 80,7 158,1-217,0-26,6

Jest to frag­ment arty­ku­łu, aby prze­czy­tać peł­ny tekst zapra­sza­my do zaku­pu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec” Rok V nr 1 (12) 2006.
Pismo dostęp­ne jest w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni, Biurze PZHK, za pośred­nic­twem pre­nu­me­ra­ty oraz w wybra­nych skle­pach jeź­dziec­kich.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę