Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kronika

Wystawa w Trencinie

Marcin Goraus

W dniach od 1 do 3 wrze­śnia w sło­wac­kim Trencinie odby­ła się mię­dzy­na­ro­do­wa wysta­wa koni KOŃ 2006. Impreza ta to trze­cia z rzę­du, jed­nak pierw­szy raz uczest­ni­czy­ła w niej eki­pa z Polski.

Podczas wysta­wy moż­na było podzi­wiać konie wie­lu ras, zarów­no rodzi­mych, czy­li furio­so, lipiań­skie, moraw­skie oraz mało­pol­skie typu furio­so-przed­świt, jak i innych: zim­no­krwi­ste, kuce sze­tlandz­kie, sha­gya ara­by, konie fry­zyj­skie. Rywalizacja toczy­ła się w paru kate­go­riach wie­ko­wych: źre­bię­ta i konie do 2. roku, kla­cze 3-let­nie, kla­cze 4-7-let­nie, kla­cze powy­żej 7 lat, ogie­ry 3-4-let­nie, ogie­ry star­sze. W sumie staw­ka prze­kro­czy­ła 100 koni. Ocena koni pro­wa­dzo­na była przez 3-oso­bo­wą komi­sję. Oceniano typ, gło­wę, kło­dę, koń­czy­ny oraz stęp i kłus. Maksymalnie koń mógł uzy­skać oce­nę 10 pkt., przy czym była to śred­nia z oce­ny wymie­nio­nych ele­men­tów.

Polskie konie star­to­wa­ły w kate­go­rii ras rodzi­mych. W kla­sie koni do 2. roku życia naj­le­piej z naszych koni wypa­dła klacz Janwarija (Jarka m - Dalet xx), hod. i wł. Jagodzińskich, któ­ra zaję­ła 4. miej­sce. Zaraz za nią upla­so­wał się ogier Banita (Biona m - Harun I x), hod. i wł. Andrzeja Wody. W tej samej kla­sie 7. miej­sce zaję­ła klacz Iwlada (Iwla m - Dalet xx), hod. SK Kalników, a wł. Włodzimierza Szweca. W kla­sie kla­czy 4-7-let­nich 4. miej­sce zaję­ła klacz Batuni (Baladana m - Dresk m), hod. i wł. SK Kalników. Także 4. miej­sce zajął ogier Dresk (Drina m - Przedświt XII-4 x), któ­ry oka­zał się lep­szy od swo­je­go syna ogie­ra Jung (od Juta m), zaj­mu­ją­ce­go 5. miej­sce. Oba ogie­ry wyho­do­wa­ne zosta­ły w SK Kalników, a wła­ści­cie­lem ich jest SO Klikowa.

Należy pod­kre­ślić, że konie pol­skie były bar­dzo dobrze przy­go­to­wa­ne i poka­za­ne, szcze­gól­nie w kłu­sie, czym wzbu­dzi­ły aplauz licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści. Warto wspo­mnieć, że pol­skie ogie­ry dosta­ły pro­po­zy­cję kry­cia w stad­ni­nach na Słowacji.

Pomiędzy oce­ną w poszcze­gól­nych kla­sach odby­wa­ły się poka­zy użyt­ko­wa­nia koni we wsze­la­kich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Pierwszego dnia odbył się kon­kurs sko­ków, w któ­rym pol­ska ama­zon­ka Magdalena Pekaniec po roz­gryw­ce upla­so­wa­ła się na wyso­kim 3. miej­scu na doświad­czo­nym ogie­rze Dresk. Polskie ogie­ry mia­ły tak­że szan­sę zapre­zen­to­wać się 3. dnia, kie­dy roze­gra­no kon­kurs potę­gi sko­ku. Wygrał ogier Dresk, tym razem pod Maciejem Pekańcem, któ­ry jako jedy­ny poko­nał wyso­kość 170 cm, przed swo­im synem Jungiem, któ­ry zali­czył wys. 155 cm.

Oprócz sko­ków publicz­ność mogła podzi­wiać kadryl ujeż­dże­nio­wy oraz poka­zy hisz­pań­skiej szko­ły jaz­dy w wyko­na­niu jeźdź­ców i ama­zo­nek z SK Topolczanki. Atmosferę pod­grze­wa­ły popi­sy kow­bo­jów w kon­ku­ren­cji bar­rel racing oraz sla­lo­mie mię­dzy tycz­ka­mi. Mieliśmy oka­zję zoba­czyć tak­że całą gamę zaprzę­gów z koń­mi róż­nych ras.

Organizacja impre­zy była bar­dzo dobra, zarów­no konie jak i cała eki­pa byli zado­wo­le­ni. Gospodarze oka­zy­wa­li nam wie­le życz­li­wo­ści, zapra­sza­jąc nas tak­że na kolej­ną, już czwar­tą, wysta­wę koni ras rodzi­mych.

Więcej w Kronika

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę