Connect with us

Hodowca i Jeździec

Po raz pierw­szy w Kozienicach

Kronika

Po raz pierw­szy w Kozienicach

Jacek Hebda
Kierownik WZHK - Oddział Radom

46 wysta­wa-sprze­daż ogie­rów rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty zor­ga­ni­zo­wa­na przez Radomski Oddział Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie w dniu 23 wrze­śnia była w tym roku impre­zą wyjąt­ko­wą. Po raz pierw­szy bowiem na are­nę pre­zen­ta­cji oraz hodow­la­nej rywa­li­za­cji potęż­nych ogie­rów zim­no­krwi­stych wybra­no sły­ną­cą koń­mi peł­nej krwi angiel­skiej Stadninę Koni w Kozienicach. Dzięki uprzej­mo­ści gospo­da­rzy tego wspa­nia­łe­go obiek­tu oraz bio­rąc pod uwa­gę dosko­na­łe wyni­ki hodow­la­ne osią­ga­ne na impre­zach ran­gi regio­nal­nej i ogól­no­pol­skiej przez człon­ków Powiatowego Koła Hodowców Koni w Kozienicach, jak rów­nież uwzględ­nia­jąc wiel­ką życz­li­wość i pomoc oka­zy­wa­ną przez lokal­ne wła­dze, WZHK-Oddział Radom pod­jął wła­ści­wą decy­zję o usy­tu­owa­niu tej wysta­wy

w tak dogod­nym miej­scu. Patronat hono­ro­wy nad wysta­wą spra­wo­wa­li : Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kozienice.

W wysta­wie uczest­ni­czy­li hodow­cy z regio­nu radom­skie­go, któ­rzy licz­nie przy­by­łej w sobot­nie przed­po­łu­dnie publicz­no­ści zapre­zen­to­wa­li staw­kę 35 mło­dych , 2,5 let­nich ogie­rów prze­zna­czo­nych do sprze­da­ży zarów­no w sys­te­mie kre­dy­to­wym z udzia­łem środ­ków z Funduszu Postępu Biologicznego , jak i w obro­cie gotów­ko­wym. Czteroosobowa Komisja pod prze­wod­nic­twem Kierownika WZHK w Białymstoku mgr inż. Wiesława Niewińskiego

doko­ny­wa­ła szcze­gó­ło­wej oce­ny każ­de­go ogie­ra, ana­li­zu­jąc pra­wi­dło­wość takich ele­men­tów jak typ raso­wy i płcio­wy, budo­wa tuło­wia, koń­czyn i kopyt czy wresz­cie bar­dzo istot­nych pre­dys­po­zy­cji do ruchu w stę­pie i kłu­sie. Czempionem wysta­wy z bar­dzo wyso­ką notą 84 punk­tów boni­ta­cyj­nych został jasno­gnia­dy ogier FORTEL (po Boletto od Fala po Hegund), wła­sno­ści Józefa Molgi ze Skaryszewa w powie­cie radom­skim. Tytuł pierw­sze­go V-ce czem­pio­na zdo­był kasz­ta­no­wa­ty, z bel­gij­skim rodo­wo­dem GRAM pre­zen­to­wa­ny przez Lucjana Bartkiewicza ze Słupicy, a splen­dor v-ce czem­pio­na nr 2 przy­padł w udzia­le ogie­ro­wi BIDON (Salon - Boma po Bom) ze staj­ni Kazimierza Jaworskiego z Cychrowskiej Woli, pow. Kozienice. Rekordzistą w ilo­ści przy­go­to­wa­nych i przed­sta­wio­nych na aukcji ogie­rów oka­zał się Kazimierz Ogrodziński z Woli Magnuszewskiej, któ­ry do oce­ny na plac

wysta­wo­wy dopro­wa­dził aż 6 świet­nie rusza­ją­cych się koni. Wystawcy naj­lep­szych ogie­rów zosta­li uho­no­ro­wa­ni oko­licz­no­ścio­wy­mi flots, pucha­ra­mi i upo­min­ka­mi, nato­miast wszy­scy wła­ści­cie­le pre­zen­to­wa­nych ogie­rów otrzy­ma­li licz­ne nagro­dy rze­czo­we , któ­re wrę­cza­li przed­sta­wi­cie­le insty­tu­cji wspie­ra­ją­cych i spon­so­ru­ją­cych wysta­wę. Specjalnym wyróż­nie­niem - odzna­ką Zasłużony dla hodow­li koni na Mazowszu uho­no­ro­wa­no

wiel­kie­go hodow­cę, wspa­nia­łe­go czło­wie­ka i miło­śni­ka koni - Stefana Ogrodzińskiego z gmi­ny Magnuszew. Dodatkową atrak­cją towa­rzy­szą­cą wysta­wie-sprze­da­ży był pokaz koni peł­nej krwi angiel­skiej zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Stadninę Koni Kozienice. Podziwiać moż­na było zarów­no ogie­ry czo­ło­we, dosko­na­łe kla­cze jak i tego­rocz­ny przy­chó­wek.

Po uro­czy­stym pod­su­mo­wa­niu wysta­wy przy­stą­pio­no do reali­za­cji trans­ak­cji kup­na-sprze­da­ży, w efek­cie cze­go bli­sko poło­wa z przed­sta­wio­nych ogie­rów zmie­ni­ła wła­ści­cie­li, zasi­la­jąc ośrod­ki hodow­la­ne zarów­no w regio­nie radom­skim jak też w woje­wódz­twach : łódz­kim, świę­to­krzy­skim, mało­pol­skim i pod­kar­pac­kim.

Więcej w Kronika

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę