Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wykorzystanie współ­cze­snej gene­ty­ki w hodow­li koni, cz. 1

Hodowla

Wykorzystanie współ­cze­snej gene­ty­ki w hodow­li koni, cz. 1

Skuteczne pro­wa­dze­nie hodow­li zależ­ne jest od wie­dzy o gene­tycz­nym uwa­run­ko­wa­niu cech inte­re­su­ją­cych hodow­cę. Wiedzę tę może­my zdo­być dwo­ma spo­so­ba­mi. Pierwsze to bada­nie mecha­ni­zmu dzie­dzi­cze­nia cech poprzez porów­naw­czą ana­li­zę roz­kła­du feno­ty­pów rodzi­ców i potom­stwa. Większość cech użyt­ko­wych ma cha­rak­ter cech ilo­ścio­wych. W prze­ci­wień­stwie do cech jako­ścio­wych (np. umasz­cze­nie) dzie­dzi­czą­cych się alter­na­tyw­nie, cecha ilo­ścio­wa pole­ga na ilo­ścio­wym nie­jed­na­ko­wym jej wyra­zie. Ukształtowanie się jakiej­kol­wiek cechy ilo­ścio­wej jest wypad­ko­wą dzia­ła­nia dwóch pod­sta­wo­wych czyn­ni­ków - dzie­dzi­cze­nia i śro­do­wi­ska. Czyli każ­da cecha ilo­ścio­wa jest uwa­run­ko­wa­na gene­tycz­nie, ale następ­nie reali­zo­wa­na poprzez okre­ślo­ne śro­do­wi­sko. Wszelkie zróż­ni­co­wa­nie wystę­pu­ją­ce mię­dzy osob­ni­ka­mi tej samej rasy (zmien­ność osob­ni­cza) lub róż­nych ras (zmien­ność raso­wa), któ­re jest w jaki­kol­wiek spo­sób uze­wnętrz­nio­ne i dają­ce się zmie­rzyć jest okre­śla­ne zmien­no­ścią feno­ty­po­wą lub ogól­ną. Zmienność ta jest wypad­ko­wą wystę­pu­ją­cych róż­nic gene­tycz­nych mię­dzy koń­mi (zmien­ność gene­tycz­na), oddzia­ły­wa­niem zróż­ni­co­wa­nych warun­ków śro­do­wi­ska (zmien­ność śro­do­wi­sko­wa) oraz inte­rak­cji geno­typ - śro­do­wi­sko. W pra­cy hodow­la­nej nad dosko­na­le­niem koni szcze­gól­ne­go zna­cze­nia nabie­ra ade­kwat­ne okre­śle­nie zmien­no­ści gene­tycz­nej oraz jej udzia­łu w zmien­no­ści feno­ty­po­wej danej cechy ilo­ścio­wej. Wykorzystując meto­dy sta­ty­stycz­ne sto­so­wa­ne w gene­ty­ce popu­la­cji moż­na okre­ślić tzw. współ­czyn­nik odzie­dzi­czal­no­ści, czy­li sto­su­nek zmien­no­ści gene­tycz­nej do zmien­no­ści feno­ty­po­wej tj. ogól­nej. Współczynnik ten przy­bie­ra war­tość od 0 do 1. Wartość zero­wą przyj­mu­je on w przy­pad­ku bra­ku zmien­no­ści gene­tycz­nej, czy­li war­tość cechy zale­ży wyłącz­nie od śro­do­wi­ska (selek­cja tutaj będzie nie­sku­tecz­na, gdyż brak jest zmien­no­ści cechy uwa­run­ko­wa­nej poprzez dzie­dzi­cze­nie). Maksymalną war­tość 1 może przy­brać współ­czyn­nik, gdy cecha nie pod­le­ga wca­le wpły­wom śro­do­wi­ska i jest w peł­ni odzie­dzi­czal­na. Należy pamię­tać, że obli­czo­na war­tość współ­czyn­ni­ka odzie­dzi­czal­no­ści danej cechy odno­si się tyl­ko do tej popu­la­cji koni, dla któ­rej zosta­ła osza­co­wa­na w danym okre­sie badań, dla­te­go też współ­czyn­ni­ki te przy­bie­ra­ją róż­ne wiel­ko­ści u róż­nych popu­la­cji tej samej rasy koni. Uzyskiwane wiel­ko­ści współ­czyn­ni­ków odzie­dzi­czal­no­ści będą rów­nież zale­ża­ły od przy­ję­tych mier­ni­ków, np. oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej koni - dziel­no­ści wyści­go­wej czy przy­dat­no­ści do wyczy­nu spor­to­we­go oraz od przy­ję­te­go mode­lu sza­co­wa­nia odzie­dzi­czal­no­ści ( zakres zróż­ni­co­wa­nia od 30 do 60%).

O czym nas infor­mu­je obli­czo­ny współ­czyn­nik odzie­dzi­czal­no­ści, czy jak przyj­mu­je niskie war­to­ści to pra­ca hodow­la­na nie przy­nie­sie efek­tu? Z prak­tycz­ne­go punk­tu widze­nia tak nale­ży inter­pre­to­wać obli­czo­ne współ­czyn­ni­ki np. niski współ­czyn­nik odzie­dzi­czal­no­ści cechy - skocz­ność, obli­czo­ny dla popu­la­cji koni holsz­tyń­skich nie świad­czy, że te konie nie potra­fią ska­kać, tyl­ko, że konie te cha­rak­te­ry­zu­ją się zbli­żo­ną, wyso­ką war­to­ścią użyt­ko­wą uwa­run­ko­wa­ną małą zmien­no­ścią gene­tycz­ną pod wzglę­dem tej cechy, czy­li teo­re­tycz­nie, uprasz­cza­jąc pro­blem, nie­za­leż­nie od tego, jakie­go ogie­ra weź­mie­my do hodow­li uzy­ska­my podob­ny postęp hodow­la­ny w popra­wie skocz­no­ści. Niski poziom współ­czyn­ni­ka odzie­dzi­czal­no­ści, ale wyso­ki powta­rzal­no­ści danej cechy wska­zu­je na gór­ny pułap gene­tycz­ne­go uwa­run­ko­wa­nia tej cechy. Z kolei wyso­kie war­to­ści odzie­dzi­czal­no­ści np. wyso­ko­ści w kłę­bie u koni ras pół­krwi, w okre­sie zmia­ny ich typu z wszech­stron­nie użyt­ko­we­go na wierz­cho­wy są infor­ma­cją dla hodow­cy, że może uzy­skać wyraź­ny postęp hodow­la­ny sto­su­jąc wła­ści­wy dobór ogie­ra ade­kwat­ne­go do zamie­rzo­ne­go celu.

Cechy pokro­ju koni jak i ich war­tość użyt­ko­wa są w więk­szo­ści cecha­mi nisko i śred­nio odzie­dzi­czal­ny­mi. Odziedziczalność pokro­ju oce­nia­ne­go ska­lą punk­to­wą wyno­si od 0,19 do 0,46. Obliczone współ­czyn­ni­ki odzie­dzi­czal­no­ści wyso­ko­ści w kłę­bie waha­ją się od 0,18 do 0,67, obwo­du klat­ki pier­sio­wej od 0,12 do 0,33, a obwo­du nad­pę­cia od 0,13 do 0,39. U koni uwa­run­ko­wa­ne dzie­dzicz­nie są nastę­pu­ją­ce cechy: tem­po wzro­stu, szyb­kość doj­rze­wa­nia, typ budo­wy, pła­skość kopyt, przy­kurcz ścię­gien, pre­dys­po­zy­cje do zry­wa­nia ścię­gien, jele­nia szy­ja, wyso­ko­noż­ność, wąskie i pła­skie oże­bro­wa­nie, wady grzbie­tu, wady budo­wy i postaw koń­czyn.

Następująco kształ­tu­ją się współ­czyn­ni­ki odzie­dzi­czal­no­ści cech użyt­ko­wych: wyni­ków prób dziel­no­ści od 0,25 do 0,75, wyni­ków sko­ków w pró­bach dziel­no­ści od 0,11 do 0,18 oraz ujeż­dże­nia 0,06 - 0,08. Szybkości w stę­pie od 0,24 do 0,51, a dla szyb­ko­ści w kłu­sie od 0,33 do 0,53. Współczynnik odzie­dzi­czal­no­ści dziel­no­ści wyści­go­wej koni peł­nej krwi angiel­skiej waha­ją się od 0,09 do 0,6, a koni czy­stej krwi arab­skiej od 0,09 do 0,51.

Powyższe infor­ma­cje są wska­zów­ką co do wybo­ru meto­dy selek­cji. Bardzo czę­sto sto­so­wa­ną jest tzw. selek­cja maso­wa­na na pod­sta­wie wyglą­du lub użyt­ko­wo­ści. Jest to zasad­ni­czo selek­cja na pod­sta­wie feno­ty­pu w prze­ko­na­niu, że „podob­ne rodzi podob­ne”. Zazwyczaj selek­cja ta jest sku­tecz­na tyl­ko do pew­ne­go pozio­mu, powy­żej któ­re­go dal­szy postęp może­my uzy­skać tyl­ko na pod­sta­wie oce­ny potom­stwa.

Różnica mię­dzy selek­cją maso­wą a selek­cją na pod­sta­wie oce­ny potom­stwa pole­ga na tym, że, pod­czas gdy w pierw­szej war­tość hodow­la­ną okre­śla się na pod­sta­wie feno­ty­pu, to w dru­giej dąży się do usta­le­nia geno­ty­pu.

Ciągłe poszu­ki­wa­nie nowych metod dosko­na­le­nia zwie­rząt, a zara­zem ogrom­ny postęp gene­ty­ki komór­ko­wej i mole­ku­lar­nej oraz cyto­ge­ne­ty­ki powo­du­je, że obec­nie pozna­nie geno­ty­pu jest moż­li­we poprzez bez­po­śred­ni opis geno­mu. Jest to dru­ga dro­ga pro­wa­dzą­ca do pozna­nia gene­tycz­ne­go uwa­run­ko­wa­nia cech i kon­struk­cji pro­gra­mów hodow­la­nych.

Szerokie zasto­so­wa­nie badań cyto­ge­ne­tycz­nych w prak­ty­ce hodow­la­nej zaowo­co­wa­ło iden­ty­fi­ka­cją wie­lu nie­pra­wi­dło­wo­ści chro­mo­so­mo­wych. Chromosomy są sie­dli­skiem genów i zawie­ra­ją cały DNA jądro­wy. Liczba i mor­fo­lo­gia poszcze­gól­nych chro­mo­so­mów jest cha­rak­te­ry­stycz­na i sta­ła dla każ­de­go gatun­ku i sta­no­wi jego gar­ni­tur chro­mo­so­mo­wy, tzw. kario­typ.

Wśród nie­in­fek­cyj­nych przy­czyn niskiej źreb­no­ści kla­czy oraz wyso­kiej śmier­tel­no­ści zarod­ków dużą rolę odgry­wa­ją wszel­kie nie­ko­rzyst­ne zmia­ny doty­czą­ce geno­ty­pu, czy­li muta­cje. Niektóre z nich są muta­cja­mi poje­dyn­czych genów inne muta­cja­mi chro­mo­so­mów, czy­li abbe­ra­cja­mi chro­mo­so­mo­wy­mi. Oprócz nie­pra­wi­dło­wo­ści struk­tu­ral­nych chro­mo­so­mów stwier­dza się rów­nież wie­le przy­pad­ków aneu­plo­idal­no­ści tj. zmian ich licz­by. Dotyczy to szcze­gól­nie par chro­mo­so­mów płci.

Koń domo­wy ma diplo­idal­ną licz­bę chro­mo­so­mów 2n = 64, w tym dwa chro­mo­so­my płci: XX u kla­czy i XY u sam­ców. Najczęściej spo­ty­ka­ny­mi nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi kario­ty­pu koni są ano­ma­lie chro­mo­so­mów płci. Wywołują one przede wszyst­kim zabu­rze­nia w roz­wo­ju ukła­du roz­rod­cze­go i jego funk­cji, cze­go efek­tem jest obni­że­nie płod­no­ści i bez­płod­ność. Badania cyto­ge­ne­tycz­ne nie­płod­nych kla­czy wyka­za­ły, że naj­pow­szech­niej­szą abbe­ra­cją jest mono­so­mia (63,X) pole­ga­ją­ca na bra­ku jed­ne­go chro­mo­so­mu płci w komór­kach soma­tycz­nych (oko­ło 50% nie­pra­wi­dło­wo­ści kario­ty­pu). Klacze takie mają zazwy­czaj niż­szy wzrost, brak cyklów rujo­wych ( z powo­du bra­ku nabłon­ka roz­rod­cze­go gona­dy nie zawie­ra­ją roz­wi­ja­ją­cych się pęche­rzy­ków jaj­ni­ko­wych), mniej­sze jaj­ni­ki, mniej­szą i zwiot­cza­łą maci­cę oraz wyż­szy poziom hor­mo­nu LH, a niż­sze stę­że­nie zawar­to­ści estro­ge­nu i pro­ge­ste­ro­nu w suro­wi­cy krwi, (co tłu­ma­czy się bra­kiem sprzę­że­nia zwrot­ne­go na osi pod­wzgó­rze - jaj­nik). Przyjmuje się, że mono­so­mia chro­mo­so­mu X naj­czę­ściej powsta­je na sku­tek nie­pra­wi­dło­we­go rozej­ścia się chro­mo­so­mów płci w cza­sie two­rze­nia się gamet, jak rów­nież poprzez błę­dy w podzia­łach chro­mo­so­mów płci po zapłod­nie­niu. Etiologia mono­so­mii i jej kli­nicz­ne obja­wy są odpo­wied­ni­kiem zespo­łu Turnera (zabu­rze­nia roz­wo­ju jaj­ni­ków) spo­ty­ka­ne­go u ludzi.

Drugą, czę­sto obser­wo­wa­ną ano­ma­lią chro­mo­so­mów płci u kla­czy jest mozai­ko­wość, pole­ga­ją­ca na wystę­po­wa­niu rów­no­cze­śnie u tego same­go osob­ni­ka dwu lub wię­cej linii komór­ko­wych róż­nią­cych się zesta­wem chro­mo­so­mów 63,X i 64,XX lub 64,XY. Wpływ mozai­ko­wo­ści na płod­ność kla­czy zale­ży od wza­jem­nych pro­por­cji tych dwu linii komór­ko­wych w jaj­ni­kach, któ­rych obec­ność mody­fi­ku­je i kształ­tu­je pra­wi­dło­wość funk­cji ukła­du roz­rod­cze­go. Klacze takie mogą mieć podob­ny roz­wój narzą­dów rod­nych jak kla­cze z mono­so­mia, są one zwy­kle nie­płod­ne. Niekiedy mają nor­mal­nie roz­wi­nię­te jaj­ni­ki, (w któ­rym docho­dzi do roz­wo­ju pęche­rzy­ka Graafa i owu­la­cji), maci­cę i zewnętrz­ne narzą­dy płcio­we i mogą być źreb­ne, co stwier­dzo­no u kil­ku kla­czy.

W bada­niach prze­pro­wa­dzo­nych przez Power uwzględ­nio­no 1377 kla­czy z zabu­rze­nia­mi roz­ro­du. Wśród nich ponad 200 kla­czy było nosi­ciel­ka­mi mono­so­mii w posta­ci czy­stej 63,X (142 kla­cze) lub mozai­ko­wej 64,XX / 63,X (62 kla­cze). Znacznie rza­dziej zda­rza­ły się inne rodza­je aneu­plo­dii chro­mo­so­mów płcio­wych, któ­re wystę­pu­ją czę­sto w posta­ci mozai­ko­wej. Należy do nich tri­so­mia (65,XXX - 11 kla­czy), moza­icyzm (63,X / 64,XY - 13 kla­czy lub 64,XX / 64,XY - 11 kla­czy czy 64,XX / 65XXY - 6 kla­czy). Z kolei Huges i in.przebadali kla­cze z dys­ge­ne­zją jaj­ni­ków (zabu­rze­nie roz­wo­ju) i okre­śli­li u nich nastę­pu­ją­ce ukła­dy chro­mo­so­mów: 21 kla­czy -63,X; 2 kla­cze 63,X / 64,XX; 3 - 63,XY / 64,XX; 4 - 64,XY; po jed­nej kla­czy 63,X / 64,XY oraz 64,XX.

Odwrotnością mono­so­mii jest aber­ra­cja pole­ga­ją­ca na posia­da­niu przez konie dodat­ko­wych, nad­licz­bo­wych chro­mo­so­mów płci czy­li tri­so­mia (65,XXX; 65,XXY). Zespół 65,XXX pro­wa­dzi u kla­czy do nie­do­ro­zwo­ju ukła­du roz­rod­cze­go i jego dys­funk­cji, zespół 65,XXY pro­wa­dzi z regu­ły do nie­płod­no­ści ogie­rów, gdyż wywo­łu­je hipo­pla­zję jąder (wro­dzo­ny nie­do­ro­zwój) i dege­ne­ra­cję sper­ma­to­go­niów.

Kolejnym zabu­rze­niem jest chi­me­ryzm (64,XX / 64,XY), któ­ry wywo­łu­je stan oboj­nac­twa i konie takie są nie­płod­ne. Zakłada się, że jest on efek­tem fuzji łożysk w cza­sie cią­ży bliź­nia­czej.

Często spo­ty­ka­na aber­ra­cją, odróż­nia­ją­cą konie od innych gatun­ków jest tzw. zespół odwró­co­nej płci, czy­li nie­zgod­ność płci chro­mo­so­mo­wej z ana­to­micz­ną (w w/w bada­niach z 1377 kla­czy ten zespół stwier­dzo­no u 109 szt.). Klacze z tym zespo­łem mają kario­typ wła­ści­wy dla płci męskiej 64,XY i wyka­zu­ją dużą zmien­ność feno­ty­po­wą, od wyglą­du cał­ko­wi­cie żeń­skie­go do w peł­ni męskie­go z obec­no­ścią jąder, któ­re zazwy­czaj nie zstę­pu­ją do mosz­ny. Klacze z odwró­co­ną płcią cha­rak­te­ry­zu­ją się dys­ge­ne­zją gonad i są prze­waż­nie nie­płod­ne, cho­ciaż stwier­dzo­no przy­pad­ki tyl­ko obni­żo­nej płod­no­ści i uro­dze­nia źre­biąt nor­mal­nych kario­ty­po­wi. Częste przy­pad­ki kla­czy z tym zespo­łem stwier­dzo­no w pół­noc­no­ame­ry­kań­skiej popu­la­cji koni czy­stej krwi arab­skiej. Określenie odwró­ce­nia płci obej­mu­je rów­nież przy­pad­ki zespo­łu nie­wraż­li­wo­ści na andro­ge­ny, któ­ry jest wyni­kiem bra­ku recep­to­ra dla andro­ge­nów, co unie­moż­li­wia wykształ­ce­nie się pra­wi­dło­wych cech sam­czych. Ogiery o kario­ty­pie 64,XX są nie­płod­ne.

Właściwa struk­tu­ra i liczeb­ność chro­mo­so­mów, z zawar­tą w nich infor­ma­cją gene­tycz­ną, warun­ku­je pra­wi­dło­wy roz­wój konia. Wiele danych wska­zu­je, że aber­ra­cje chro­mo­so­mo­we, w tym i struk­tu­ral­ne, są jed­ną z przy­czyn wyso­kiej śmier­tel­no­ści pło­do­wej oraz wad wro­dzo­nych u źre­biąt. Mniejszym pro­ble­mem jest defekt gene­tycz­ny powo­du­ją­cy cał­ko­wi­tą bez­płod­ność, gdyż konie takie są auto­ma­tycz­nie eli­mi­no­wa­ne z hodow­li. Większym pro­ble­mem są zabu­rze­nia o cha­rak­te­rze dzie­dzicz­nym. Częstość aber­ra­cji u koni jako gatun­ku dłu­go­ży­ją­ce­go może wzra­stać i kumu­lo­wać się w następ­nych poko­le­niach, zwłasz­cza, że wzra­sta geno­tok­sycz­ny cha­rak­ter śro­do­wi­ska (uszka­dza mate­riał gene­tycz­ny), wywo­ła­ny zanie­czysz­cze­nia­mi prze­my­sło­wy­mi oraz środ­ka­mi che­micz­ny­mi sto­so­wa­ny­mi w upra­wie roślin, żywie­niu i lecze­niu zwie­rząt. W związ­ku z eko­no­micz­nym aspek­tem hodow­li, koniecz­nym sta­je się wyko­rzy­sta­nie współ­cze­snej dia­gno­sty­ki gene­tycz­nej w celu jak naj­szyb­sze­go wybra­ko­wa­nia z hodow­li koni, u któ­rych przy­czy­ną zabu­rzeń płod­no­ści są aber­ra­cje kario­ty­pu lub muta­cje na pozio­mie geno­wym.

prof. dr hab. Ryszard Pikuła
Katedra Hodowli Koni
Akademia Rolnicza w Szczecinie

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę