Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kwalifikacja ogie­rów - sier­pień 2003

Hodowla

Kwalifikacja ogie­rów - sier­pień 2003

Kolejna let­nia kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras wierz­cho­wych do tre­nin­gu 100 dnio­we­go w Zakładach Treningowych za nami. W ZT Biały Bór i Bogusławice przed Komisją przed­sta­wio­no 64 ogie­ry (jeden został zakwa­li­fi­ko­wa­ny rok wcze­śniej i wyco­fa­ny tre­nin­gu ze wzglę­du na kon­tu­zję) w tym 8 ogie­rów wyho­do­wa­nych za gra­ni­cą. Ogiery jak co roku pre­zen­to­wa­ne były w pozy­cji stój oraz w ruchu w stę­pie i kłu­sie. Komisja odrzu­ci­ła 18 ogie­rów. Pierwszy raz miał przy­pa­dek odrzu­ce­nia ogie­ra pokro­jo­wo speł­nia­ją­ce­go warun­ki sta­wia­ne ogie­rom na kwa­li­fi­ka­cji, ale kom­plet­nie nie przy­go­to­wa­ne­go do poka­zy­wa­nia w ręku. Po nawet krót­kiej ana­li­zie rodo­wo­dów daje się zauwa­żyć (już kolej­ny rok) duży roz­rzut gene­tycz­ny wśród ogie­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych do ZT. Znów domi­no­wa­ły ogie­ry impor­to­wa­ne i ogie­ry szla­chet­ne pół­krwi. Ogiery kwa­li­fi­ko­wa­ne są do tre­nin­gu w ZT na pod­sta­wie ilo­ści punk­tów boni­ta­cyj­nych wysta­wio­nych przez Komisję. Minimum jakie ogier musi uzy­skać to 78 punk­tów.

Najwyższą boni­ta­cję, bo 82 punk­ty w ZT Biały Bór Komisja w skła­dzie: Janusz Lawin (prze­wod­ni­czą­cy), Andrzej Goraus i Antoni Pacyński, przy­zna­ła kare­mu ogie­ro­wi ROTMISTRZ (Ramirado - Hyazinthe II / Carthago hol). Natura obda­rzy­ła tego ogie­ra bar­dzo dobrym ruchem zarów­no w stę­pie i kłu­sie. Rotmistrz ma bar­dzo ład­ną gło­wę, ale tro­chę za krót­ką szy­ję co nie­co razi przy tak dłu­giej par­tii grzbie­tu. Został on wyho­do­wa­ny w Niemczech (Ute Lill - Bonnhoff) do Polski zaku­pił go Jerzy Cerba z Piły.

Gniady syn ogie­ra Czynel xx i kla­czy Merta po Hipovit, ogier METEOR sp, uzy­skał 80 punk­tów boni­ta­cyj­nych. Hodowcą jego jest Stadnina Koni Racot a wła­ści­cie­lem Jan Ludwiczak ze Śremu. Meteor jest ogie­rem bar­dzo uro­dzi­wym, o bar­dzo dobrej par­tii gło­wy, szyi i kło­dy. Niestety nie poka­zał swych wszyst­kich moż­li­wo­ści rucho­wych zarów­no w stę­pie jak i kłu­sie, ale miej­my nadzie­ję, że odpo­wied­ni tre­ning poka­że to czym obda­rzy­ła go natu­ra.

MISTER SUPREME sp, wyho­do­wa­ny w staj­ni swe­go wła­ści­cie­la - Krzysztofa Terela z Pisza, jest potom­kiem cham­pio­na testu 100-dnio­we­go w Kwidzynie, ogie­ra Vittorio. Matka ogie­ra Mister’a, klacz Miss Supreme zosta­ła wyho­do­wa­na w SK Golejewko, jest bli­ską kuzyn­ką uta­len­to­wa­nej spor­to­wo kla­czy Madera i jest cór­ką ogie­ra Chef Supreme xx (ojciec Oaksistki’2002 - kla­czy Czarusia) oraz hano­wer­skie­go ogie­ra Dakar. Mister Supreme jest bez wąt­pie­nia koniem uro­dzi­wym, ale bra­ku­je mu jesz­cze „wierz­cho­wych” linii. Pokazał na kwa­li­fi­ka­cji dobry stęp ale nie­co mało obszer­ny kłus.

Cieszy obec­ność w gru­pie ogie­rów 80-punk­to­wych ogie­ra rasy wiel­ko­pol­skiej. A jest nim kary, nie­tu­zin­ko­wej uro­dy ogier AWERS, syn rów­nie pięk­ne­go ogie­ra Agar wlkp. Awers jest synem kla­czy Agfa, któ­ra nie­sie w sobie krew koni zarów­no uro­dzi­wych co i dziel­nych - ogie­ra Cardiff xx i Poprad poprzez cudow­ne­go ogie­ra Aspirant wlkp. Awers poszczy­cić się może ład­ną gło­wą, szy­ją, dobrą par­tią łopat­ki i zadu oraz gór­nej linii, czy­li krót­ko mówiąc jest to ogier w dobrym gatun­ku. Hodowcą i wła­ści­cie­lem Awersa jest słyn­na z hodow­li koni wiel­ko­pol­skich, szcze­gól­nie tych w pocho­dze­niu tra­keń­sko-wschod­nio­pru­skim, Stadnina Koni Liski.

Importowany z Niemiec, wyho­do­wa­ny przez Pana Gerharda Damm’a, ogier LANDOR (Lacatraz - Phantagiro / Pablo) został wysta­wio­ny przez wła­ści­cie­la Ireneusza Ćwika z Górek Zagaje. Jest to koń w star­szym typie, moc­nej kości, głę­bo­ki, obda­rzo­ny moc­ną par­tią łopat­ki, ale nie­co słab­szą par­tią zadu. W ruchu w stę­pie pre­zen­to­wał się szcze­gól­nie dobrze, ale jego kłus był zbyt mało obszer­ny i ener­gicz­ny. Uzyskał on rów­nież 80 punk­tów boni­ta­cyj­nych.

W ZT Bogusławice aż 13 ogie­rów uzy­ska­ło boni­ta­cję 80 i wię­cej. Najwyższą może poszczy­cić się Saratow sp (Le Voltaire sp (KWPN) - Sangara sp / Genius han.), pocho­dzą­cy z bar­dzo cen­nej rodzi­ny anglo­arab­skiej kla­czy Sauge, hodow­li i wła­sno­ści Stadniny Koni Moszna. Ten rosły kasz­ta­no­wa­ty ogier jest pół­bra­tem słyn­ne­go, odno­szą­ce­go duże suk­ce­sy w ujeż­dże­niu, ogie­ra Sofix sp. Saratow otrzy­mał naj­wyż­szą notę za typ (15), bar­dzo wyso­ką oce­nę za kopy­ta co nale­ży do rzad­ko­ści w Polsce. Jest mało podob­ny typem do swe­go ojca i swą uro­dę zawdzię­cza zapew­ne stro­nie żeń­skiej. Kolejny 82-punk­to­wy ogier KWAZAR sp (Carbano sp (hol.) - Kwarta wlkp / Tamaryn wlkp) został wyho­do­wa­ny w SK Posadowo a sta­no­wi wła­sność Pawła Drobnika z Kalisza.

Wyhodowany i sta­no­wią­cy wła­sność Państwa Urszuli i Adama Zawiślok ogier KORAL (Nobody sp (KWPN) - Komedia wlkp / Dukat xo) zyskał rów­nież 82 punk­ty impo­nu­jąc dobrym typem, popraw­ną budo­wą koń­czyn, bar­do dobrym ruchem w stę­pie i dobrym w kłu­sie. Ogier ten jako rocz­ni­ka był Championem regio­nal­nej wysta­wy w Porębie.

Stadnina Koni Walewice przed­sta­wi­ła cie­ka­wą staw­kę ogie­rów. Średnia boni­ta­cja wynio­sła 80 punk­tów. Niestety ogie­ry spo­ro stra­ci­ły na wra­że­niu z powo­du nie­co lek­kiej kon­dy­cji jak na ogie­ry kwa­li­fi­ko­wa­ne do ZT. Najlepiej wypadł FLAMENCO (Milione xx - Frygia xo / Humor xo), któ­ry uzy­skał 81 punk­tów. Prezentuje on typ Schagya, jest koniem o forem­nej kło­dzie, popraw­nych koń­czy­nach i pra­wi­dło­wym ruchu. Tyle samo punk­tów uzy­skał impor­to­wa­ny z Niemiec ACORINO (Acorado hol. - Fee Dora / Romino hol) sta­no­wią­cy wła­sność Jarosława Płatosa z Kozienic. Acorino to rosły, moc­nej budo­wy ogier obda­rzo­ny obszer­nym ruchem w stę­pie i kłu­sie.

COLOMBO V (Welt Gang sp (han.) - Cyganka wlkp / Elpar xx) zapre­zen­to­wał ela­stycz­ny, bar­dzo obszer­ny ruch w kłu­sie. Jego hodow­cą i wła­ści­cie­lem jest Zbigniew Koperski z Ilina. Syn ogie­ra Landcapitol i kla­czy Korina po Lord Liberty, ciem­no­gnia­dy LIBERO A został wyho­do­wa­ny w Niemczech a do Polski zaku­pił go Adam Kolanowski z Międzychodu. Libero uzy­skał 81 punk­tów. Na kwa­li­fi­ka­cji poka­zał bar­dzo dobry ruch zarów­no w stę­pie jak i kłu­sie.

Niestety nadal w Polsce nie doce­nia się powa­gi poka­zy­wa­nia ogie­rów w ruchu w ręku. Znaczna część ogie­rów tra­ci­ła punk­ty za ruch przez nie­wła­ści­we ich poka­za­nie, rzu­ca się w oczy, że nie są one w domu uczo­ne cho­dze­nia w ręku. Do myśle­nia powi­nien hodow­cą dać fakt iż po raz pierw­szy Komisja odrzu­ci­ła ogie­ra za nie przy­go­to­wa­nie go do kwa­li­fi­ka­cji pod wzglę­dem ruchu w ręku. Zauważyć moż­na duży roz­rzut gene­tycz­ny. Można było wyod­ręb­nić tyl­ko jed­na staw­kę (mini­mum 3 ogie­ry) pod jed­nym ogie­rze. Trzej syno­wie ogie­ra Nobody sp (KWPN) (Indoctro KWPN - Zinda keur pref / Lucky Boy xx) uzy­ska­li śred­nią boni­ta­cję 80 punk­tów.

Katarzyna Wiszowaty
hodow­ca SK Prudnik

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę