Connect with us

Hodowca i Jeździec

WKKW: Rekordowe zawo­dy jeź­dziec­kie w Morawie

Sport i wyścigi

WKKW: Rekordowe zawo­dy jeź­dziec­kie w Morawie

Tak dużej licz­by zgło­szeń jesz­cze w Morawie nie było! Do star­tu w zawo­dach Strzegom October Festival zgło­szo­no 420 koni.

Strzegom October Festival, mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w dys­cy­pli­nie Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego koń­czą sezon spor­to­wy 2018 w Ośrodku Jeździeckim Stragona. Dla kibi­ców to ostat­nia szan­sa w tym roku, aby zoba­czyć jeź­dziec­kie zma­ga­nia na hipo­dro­mie w Morawie.

Reprezentanci 22 kra­jów będą rywa­li­zo­wać w sze­ściu kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych oraz czte­rech kra­jo­wych o róż­nym stop­niu trud­no­ści. Na listach star­to­wych zna­la­zło się wie­le wybit­nych nazwisk: m.in. Niemiec Michael Jung, aktu­al­ny mistrz olim­pij­ski oraz pierw­szy zawod­nik, któ­ry posia­dał jed­no­cze­śnie tytuł mistrza Europy, mistrza świa­ta i mistrza olim­pij­skie­go, jego rodak Andreas Dibowski, mistrz olim­pij­ski w rywa­li­za­cji dru­ży­no­wej z Hong-Kongu oraz Brytyjka Gemma Tattersall, zło­ta meda­list­ka w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej roze­gra­nych w tym roku Mistrzostwach Świata w Tryon. Wśród pol­skich wkkwi­stów zoba­czy­my m.in. Jana Kamińskiego, aktu­al­ne­go mistrza Polski oraz Pawła Spisaka, naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­ne­go pol­skie­go zawod­ni­ka.

Strzegom October Festiwal star­tu­je już w czwar­tek. W cią­gu dwóch pierw­szych dni zawod­ni­cy zapre­zen­tu­ją się pod­czas peł­nej pięk­na i har­mo­nii pró­by ujeż­dże­nia. Cross, czy­li bieg z prze­szko­da­mi w peł­nym galo­pie, naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­na pró­ba zosta­nie roze­gra­ny w sobo­tę i w nie­dzie­lę. Ostateczna roz­gryw­ka i wyło­nie­nie zwy­cięz­ców nastą­pią w nie­dzie­lę pod­czas kon­kur­sów sko­ków przez prze­szko­dy i cros­su.

Wstęp na zawo­dy oraz par­king są bez­płat­ne.

PROGRAM

Czwartek, 11.10.2018

  • 800 - 1730 Ujeżdżenie

Piątek, 12.10.2018

  • 800 - 1730 Ujeżdżenie
  • 1330 - 1630 Cross coun­try

Sobota, 13.10.2018

  • 900 - 1700 Cross coun­try
  • 900 - 1700 Skoki

Niedziela, 14.10.2018

  • 900 - 1530 Cross coun­try
  • 1000 - 1600 Skoki

Fot. Mariusz Chmieliński

Więcej w Sport i wyścigi

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę