Connect with us

Hodowca i Jeździec

Trzeci Krakowski Pokaz Koni Arabskich

Erebora
Erebora, fot. Wiesława Bałut

Hodowla

Trzeci Krakowski Pokaz Koni Arabskich

Już po raz trze­ci pod Krakowem w dniach 7-9.09.2018 odbył się pokaz koni arab­skich czy­stej krwi. Po raz pierw­szy taki pokaz odbył na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych, któ­ry jest poło­żo­ny w Dąbrówce-Buczkowie, gmi­na Rzezawa powiat Bochnia, a któ­re­go wła­ści­cie­lem jest SK Wiśnicz – Ryszarda Szpara. Od 2017 roku gości­ny koniom tej rasy udzie­la Klub Jazdy Konnej „Szary”, któ­ry ma swą sie­dzi­bę w Michałowicach, leżą­cych 5 km na pół­noc od Krakowa, a pro­wa­dzo­ny jest pro­fe­sjo­nal­nie przez Elżbietę i Mirosława Szarych. I cho­ciaż ośro­dek spe­cja­li­zu­je się w sko­kach przez prze­szko­dy i ujeż­dże­niu, to jest otwar­ty na inne wyda­rze­nia zwią­za­ne z koń­mi. Dobry dojazd i usy­tu­aowa­nie ośrod­ka, a tak­że roz­wi­nię­ta prze­my­śla­na infra­struk­tu­ra, zapew­ni­ły wyso­ki stan­dard przy­by­łym tutaj koniom, gościom i publicz­no­ści. Organizatorom poka­zu, któ­ry­mi byli A. Stojanowska i J. Białobok, a nad cało­ścią mia­ła opie­kę Barbara Mazur. Udało im się pozy­skać tak zagra­nicz­nych, jak i pol­skich hodow­ców, cho­ciaż z nie­zna­nych (zna­nych) powo­dów zabra­kło koni z naszych stad­nin pań­stwo­wych, jak i uzna­nych stad­nin pry­wat­nych, jak mię­dzy inny­mi SK Chrcynno-Pałac czy Falborek Arabians.

Nie zawie­dli nato­miast mala­rze koni, któ­rzy od zawsze towa­rzy­szy­li tego rodza­ju wyda­rze­niom. Dzięki Juliuszowi Kossakowi może­my oglą­dać jak wyglą­da­ły ówcze­sne konie arab­skie. Do tej tra­dy­cji nawią­zu­ją też obec­ni na tym poka­zie zna­ni arty­ści, jak Sławomir Szereda – mistrz kre­ski, któ­ry pod­kre­śla uro­dę i eks­te­rier obec­nych koni arab­skich, czy też Zbigniew Kotowski, któ­re­go paste­le odda­ją z foto­gra­ficz­ną dokład­no­ścią bukiet konia tej rasy. Obecny był też Marek Trela, któ­ry obec­nie pro­wa­dzi Królewską Stajnię w Jordanii.

Pokazy w ręku sędzio­wa­ło 3 spo­śród 4 sędziów, a byli to: Helen Hennekens – Van Nes (Belgia), Christian Moschini (Włochy), Jaroslav Lacina (Czechy) oraz Abdullatif Al Shayed (Kuwejt), a kla­sy pod sio­dłem: Helen Hennekens – Van Nes, Wacław Pruchniewicz (Polska) oraz Jerzy Zbyszewski (USA). Jerzy Zbyszewski wraz ze śp. Zenonem Lipowiczem, ozna­czo­nym Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polski, jest współ­au­to­rem wyda­ne­go dla tam­tej­szych hodow­ców biblio­fil­skie­go albu­mu The Arabian Horse – Polands National Treasure.

Eminor
Eminor

Pokaz roz­po­czę­ła, co u nas nale­ży do rzad­ko­ści i raczej nie słu­ży celom hodow­la­nym, kla­sa wała­chów, w któ­rej rywa­li­zo­wa­ły ze sobą 3 konie, a wygrał ją siwy micha­łow­ski Eminor wł. M. Głód z notą 90,33pkt. Stadnina Al Bidayer Stud ufun­do­wa­ła nagro­dy pie­nięż­ne dla uczest­ni­ków rywa­li­zu­ją­cych w tej kla­sie i tak za 1. miej­sce: 750€, za 2. miej­sce: 500€, trze­cie, czwar­te i pią­te: po 250€. A tak­że ufun­do­wa­ła nagro­dy dla ama­to­rów pre­zen­te­rów: 1. miej­sce: 500€, któ­re tra­fi­ły do rąk Tatiany Stańczuk i Krystyny Chojnackiej. A tak­że za naj­lep­sze źre­bię: 500€, albo­wiem roz­gry­wa­no też jak w poprzed­nich latach kla­sę dla źre­biąt, w któ­rej to zwy­cię­żył Bachmat PA hod./wł. PPH Parys.

Prawdziwą rywa­li­za­cję obser­wu­je­my w kla­sie I og. rocz­nych. Rywalizują tyl­ko 4 konie i zwy­cię­ża Emar AVI (Empire – El Medisa/Shanghai EA) hod./wł. Cz. Gołaszewski z notą 91,67 pkt. Jego ojciec to syn zna­ne­go og. Enzo z lini Padrona – m.in. Czempion Polski Og. Młodszych z 2010 roku i Międzynarodowy Czempin z Wels z 2011. Nie zaszko­dził mu, co było zawsze moc­ną stro­ną naszych koni, tre­ning wyści­go­wy na Partynicach, gdzie bie­gał jako 3-latek.

W kla­sie og. 2-let­nich rywa­li­zu­je ze sobą 5 koni, a wygry­wa siwy Gallius (Shanghai EA – Gallia/Galba) hod./wł. S. Sławiński z notą 90,67 pkt. Jego ojciec to uty­tu­ło­wa­ny syn zna­ne­go u nas og. WH Justice.

Trzy konie roz­gry­wa­ją mię­dzy sobą kla­sę III og. 3-let­nich. Tym razem dobrze się poka­zał Pharouk Al Amar (Muranas Jassehr – Panamerah Al Amar/‘WH Justice) z notą 90,33 pkt. Jego ojciec też zgro­ma­dził spo­ro suk­ce­sów, m.in. w 2008 roku został Czempionem Og. Rocznych w Aachen, a w 2014 roku w Wels został Brązowym Czempionem Og. Starszych. Także w owym roku poka­zał się w Polsce w Al Khalediah, gdzie zdo­był tytuł Wiceczempiona.

W kla­sie IVA kla­czek rocz­nych zwy­cię­stwo zapi­su­je siwa Diodora (Zeus EA – Druhna/Ensenator) hod. P. Frejlicha z notą 90,33 pkt. Petroniusz Frejlich jest zna­nym mece­na­sem finan­su­ją­cym książ­ki wyda­wa­ne na temat hodow­li koni arab­skich. Og. Zeus to peł­ny brat Multiczempiona og. Excalibur EA i syn zna­ne­go og. Shanghai EA. Na dru­gim miej­scu z notą 90,17 pkt upla­so­wa­ła się Kadira of Sinus hod./wł. Sinus Arab Stud.

W kla­sie IVB suk­ces odno­si kasz­ta­no­wa­ta Wan Diamena (Ascot DD – Warejka/Piaff) hod./wł. B.J. Chrapkowscy z notą 91,33 pkt. Potomstwo jej ojca wyraź­nie zazna­czy­ło swą obec­ność wygry­wa­jąc swe kla­sy tak w Białce, w Radomiu czy na Narodowym Polskim Pokazie. Sam Ascot DD to też ród og. Patrona, któ­ry od lat świę­ci suk­ce­sy na poka­zo­wych rin­gach. Wśród licz­nych tytu­łów, jakie zgro­ma­dził w swej kolek­cji ma Czempionat Świata z 2013 roku.

W kla­sie V ponow­ny suk­ces zna­nej nam siwej Excalibrii (Excalibur EA – Etnida/FS Bengali), któ­ra uzy­sku­je 92 pkt, a jest hod. K. Dolińskiej. Na wio­snę w Radomiu była 2. w kla­sie z notą 91,38 pkt i trze­cia w Czempionacie Klaczy Młodszych.

W kla­sie VI i VII zwy­cię­ża­ją micha­łow­skiej hodow­li Wieża Czarów (Vitorio TO – Wieża Marzeń/Ekstern) z notą 91,33 pkt oraz Wieża Nimf (Kahil Al Shaqab – Wieża Marzeń/Ekstern) obie wł. SK Klikowa. Ich mat­ka Wieża Marzeń to tak­że mat­ka Multiczempionki micha­łow­skiej Wieży Mocy, m.in. Czempionki Polski Kl. Młodszych z 2011 roku oraz zdo­byw­czy­ni wie­lu tytu­łów w USA.

W ostat­niej kla­sie kla­czy 7-let­nich i star­szych czas na janow­skie konie. Pierwsze miej­sce na „pudle” przy­pa­da gnia­dej Berenice (Eden C – Belgica/Gazal Al Shaqab) wł. N. Suskevicovej z notą 91,67 pkt. Jej ojciec tak­że repre­zen­tu­je ród og. Patron, a jej mat­ka w 2008 roku była 5. w Czempionacie Polski Kl. Starszych. Berenika to też imię pięk­nej taran­to­wa­tej kla­czy z Michałowa.

W kla­sie IX dla ogie­rów 4-6 let­nich widzi­my tyl­ko 2 konie. Któryś musi wygrać, a tym pierw­szym jest siwy Atius O (Shahim Al Nakeeb – Atia oOne/Johann El Jamaal) z notą 90,5 pkt (w tym 2x20 za Ruch). Ogier ten zdą­żył już zazna­czyć swo­ją obec­ność na poka­zo­wych rin­gach, m.in. w 2016 roku zajął 1. miej­sce na Pokazie Arabian Celebration w kate­go­rii Egiptian Related Cup, w 2016 był w Top Five w Al Khalediah i w 2018 był Drugim Wiceczempionem Og. Starszych w Ströhem.

Ostatnią kla­są wień­czą­cą poka­zy w ręku była kla­sa X og. 7-let­nich i star­szych. Najwyższe noty otrzy­mał siwy Kavalier Maf (Elart – Katun/Crusader) z notą 90,5 pkt. Elart to syn og. Palas, a sam był Wiceczempionem Europy w 1992 roku. Dla przy­po­mnie­nia cór­ka Palasa, Penicylina, zosta­ła sprze­da­na na aukcji Polish Ovation uzy­sku­jąc cenę 1,5 mln USD.

Rozegrano też kla­sę pod sio­dłem Classic Pleasure, w któ­rej naj­lep­szy oka­zał się Elegir hod. T. Kowalika, wł. M. Pustuła pod Aleksandrą Pustułą. W kla­sie Native Costume naj­le­piej poka­zał się micha­łow­ski wałach Korab wł. M. Helak-Kulczyńskiej pod Martą Kulczyńską. Ale naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cą kla­są pod sio­dłem były sko­ki, o wzra­sta­ją­cym stop­niu trud­no­ści, a w fina­le wyno­si­ły one 120, 130, 140 i 156 cm, któ­re to z zapa­sem poko­nał zna­ny Walor.

Jeszcze wybór Czempionów,
w któ­rym nie było nie­spo­dzia­nek.

Czempionat Ogierków Rocznych 2018

 1. Emar Avi
 2. Prince PA
 3. El Santiago

Czempionat Klaczek Rocznych 2018

 1. Kadira of Sinus
 2. Wan Diamena
 3. Diodora

Czempionat Klaczy Młodszych 2018

 1. Excalibria
 2. Wieża Czarów
 3. Erebora

Czempionat Ogierów Młodszych 2018

 1. Pharouk Al Amar
 2. Gallius
 3. Calatorio

Czempionat Klaczy Starszych 2018

 1. Berenika
 2. Wieża Nimf - naj­wyż­sza punk­ta­cja, naj­lep­szy ruch.
 3. Kalahari

Czempionat Ogierów Starszych 2018

 1. Atius O
 2. Kavalier Maf
 3. Gatito

Rozdano też nagro­dy dodat­ko­we. Puchar Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego za naj­wyż­szą notę poka­zu otrzy­ma­ła Wieża Nimf. Także ona otrzy­ma­ła Nagrodę za Najlepszy Ruch, któ­rą ufun­do­wał Ford Automotive P. Winiarskiego. Nagrodę dla Najlepszego Prezentera Pokazu otrzy­ma­ła 11-let­nia Tatiana Stańczuk.

Wszyscy teraz ocze­ku­ją, jak poto­czy się tego­rocz­na aukcja, ale wcze­śniej A. Bober w imie­niu orga­ni­za­to­rów uho­no­ro­wał nesto­ra hodow­li koni tej rasy - Michała Bogajewicza, któ­re­go og. Girlan-Bey był Wiceczempionem Świata, a on sam zasły­nął jako pro­du­cent powo­zów i bry­czek, jako mece­nas tej dys­cy­pli­ny spor­to­wej, wiel­ki skrom­ny czło­wiek o uzna­nym auto­ry­te­cie tak w kra­ju, jak i za gra­ni­cą.

Przejdźmy to aukcji. Kupców jakoś nie widać. Owszem, obec­na jest Shirley Watts, któ­ra nigdy nie wyjeż­dża­ła bez pol­skie­go konia. Doskonale przy­go­to­wa­na sala i per­fek­cyj­ny zna­ny z janow­skiej aukcji – aukcjo­ner Andrew Nolan, jak i zna­na nam ze swo­jej wie­dzy i doświad­cze­nia Anna Stojanowska, przed­sta­wi­li obec­nym 13 koni ze staj­ni pry­wat­nych. I choć atmos­fe­ra, jak i opra­wa muzycz­na przy­po­mi­na­ły tę janow­ską, to chęt­nych do kup­na koni nie było. Najwyżej wyli­cy­to­wa­no zna­ną Markizę of Justice hod. M. J. Pietrzaków, któ­ra osią­gnę­ła cenę 65 tys. €, ale hodow­ca nie zgo­dził się jej za tyle sprze­dać. Sprzedano klacz Firediwę za 20 tys. € ze StanRed Arabians i Wentaję za 10 tys. € z SK Kurozwęki. Obie poje­cha­ły do Belgii. Z kolei Shirley Watts zaku­pi­ła Emiramidę wł. St. Sławińskiego i Egzynę wł. J. Ryżkowskiego, ale obie były wyho­do­wa­ne w SK Michałów. I pomy­śleć, że ta oso­ba pła­ci­ła wcze­śniej za pol­skie konie: 300 tys. € za Pietę, 340 tys. € za Amrę czy 230 tys. € za Prerię.

No cóż, aby aukcja obro­sła tra­dy­cją i zna­la­zła swo­je miej­sce w kalen­da­rzu imprez trze­ba lat, nakła­dów i sta­rań. Dobrze, że konie arab­skie zawi­ta­ły na połu­dnie Polski. Należy życzyć orga­ni­za­to­rom, aby star­czy­ło im sił i środ­ków, by impre­za ta na sta­łe zago­ści­ła w tym miej­scu.

Tekst: Jerzy Dudała
Zdjęcia: Wiesława Bałut

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę