Connect with us

Hodowca i Jeździec

Trzeci Krakowski Pokaz Koni Arabskich

Erebora

Hodowla

Trzeci Krakowski Pokaz Koni Arabskich

Już po raz trze­ci pod Krakowem w dniach 7-9.09.2018 odbył się pokaz koni arab­skich czy­stej krwi. Po raz pierw­szy taki pokaz odbył na Krakowskim Torze Wyścigów Konnych, któ­ry jest poło­żo­ny w Dąbrówce-Buczkowie, gmi­na Rzezawa powiat Bochnia, a któ­re­go wła­ści­cie­lem jest SK Wiśnicz – Ryszarda Szpara. Od 2017 roku gości­ny koniom tej rasy udzie­la Klub Jazdy Konnej „Szary”, któ­ry ma swą sie­dzi­bę w Michałowicach, leżą­cych 5 km na pół­noc od Krakowa, a pro­wa­dzo­ny jest pro­fe­sjo­nal­nie przez Elżbietę i Mirosława Szarych. I cho­ciaż ośro­dek spe­cja­li­zu­je się w sko­kach przez prze­szko­dy i ujeż­dże­niu, to jest otwar­ty na inne wyda­rze­nia zwią­za­ne z koń­mi. Dobry dojazd i usy­tu­aowa­nie ośrod­ka, a tak­że roz­wi­nię­ta prze­my­śla­na infra­struk­tu­ra, zapew­ni­ły wyso­ki stan­dard przy­by­łym tutaj koniom, gościom i publicz­no­ści. Organizatorom poka­zu, któ­ry­mi byli A. Stojanowska i J. Białobok, a nad cało­ścią mia­ła opie­kę Barbara Mazur. Udało im się pozy­skać tak zagra­nicz­nych, jak i pol­skich hodow­ców, cho­ciaż z nie­zna­nych (zna­nych) powo­dów zabra­kło koni z naszych stad­nin pań­stwo­wych, jak i uzna­nych stad­nin pry­wat­nych, jak mię­dzy inny­mi SK Chrcynno-Pałac czy Falborek Arabians.

Nie zawie­dli nato­miast mala­rze koni, któ­rzy od zawsze towa­rzy­szy­li tego rodza­ju wyda­rze­niom. Dzięki Juliuszowi Kossakowi może­my oglą­dać jak wyglą­da­ły ówcze­sne konie arab­skie. Do tej tra­dy­cji nawią­zu­ją też obec­ni na tym poka­zie zna­ni arty­ści, jak Sławomir Szereda – mistrz kre­ski, któ­ry pod­kre­śla uro­dę i eks­te­rier obec­nych koni arab­skich, czy też Zbigniew Kotowski, któ­re­go paste­le odda­ją z foto­gra­ficz­ną dokład­no­ścią bukiet konia tej rasy. Obecny był też Marek Trela, któ­ry obec­nie pro­wa­dzi Królewską Stajnię w Jordanii.

Pokazy w ręku sędzio­wa­ło 3 spo­śród 4 sędziów, a byli to: Helen Hennekens – Van Nes (Belgia), Christian Moschini (Włochy), Jaroslav Lacina (Czechy) oraz Abdullatif Al Shayed (Kuwejt), a kla­sy pod sio­dłem: Helen Hennekens – Van Nes, Wacław Pruchniewicz (Polska) oraz Jerzy Zbyszewski (USA). Jerzy Zbyszewski wraz ze śp. Zenonem Lipowiczem, ozna­czo­nym Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polski, jest współ­au­to­rem wyda­ne­go dla tam­tej­szych hodow­ców biblio­fil­skie­go albu­mu The Arabian Horse – Polands National Treasure.

Pokaz roz­po­czę­ła, co u nas nale­ży do rzad­ko­ści i raczej nie słu­ży celom hodow­la­nym, kla­sa wała­chów, w któ­rej rywa­li­zo­wa­ły ze sobą 3 konie, a wygrał ją siwy micha­łow­ski Eminor wł. M. Głód z notą 90,33pkt. Stadnina Al Bidayer Stud ufun­do­wa­ła nagro­dy pie­nięż­ne dla uczest­ni­ków rywa­li­zu­ją­cych w tej kla­sie i tak za 1. miej­sce: 750€, za 2. miej­sce: 500€, trze­cie, czwar­te i pią­te: po 250€. A tak­że ufun­do­wa­ła nagro­dy dla ama­to­rów pre­zen­te­rów: 1. miej­sce: 500€, któ­re tra­fi­ły do rąk Tatiany Stańczuk i Krystyny Chojnackiej. A tak­że za naj­lep­sze źre­bię: 500€, albo­wiem roz­gry­wa­no też jak w poprzed­nich latach kla­sę dla źre­biąt, w któ­rej to zwy­cię­żył Bachmat PA hod./wł. PPH Parys.

Eminor

Eminor - 1 miej­sce, wała­chy

Prawdziwą rywa­li­za­cję obser­wu­je­my w kla­sie I og. rocz­nych. Rywalizują tyl­ko 4 konie i zwy­cię­ża Emar AVI (Empire – El Medisa/Shanghai EA) hod./wł. Cz. Gołaszewski z notą 91,67 pkt. Jego ojciec to syn zna­ne­go og. Enzo z lini Padrona – m.in. Czempion Polski Og. Młodszych z 2010 roku i Międzynarodowy Czempin z Wels z 2011. Nie zaszko­dził mu, co było zawsze moc­ną stro­ną naszych koni, tre­ning wyści­go­wy na Partynicach, gdzie bie­gał jako 3-latek.

W kla­sie og. 2-let­nich rywa­li­zu­je ze sobą 5 koni, a wygry­wa siwy Gallius (Shanghai EA – Gallia/Galba) hod./wł. S. Sławiński z notą 90,67 pkt. Jego ojciec to uty­tu­ło­wa­ny syn zna­ne­go u nas og. WH Justice.

Trzy konie roz­gry­wa­ją mię­dzy sobą kla­sę III og. 3-let­nich. Tym razem dobrze się poka­zał Pharouk Al Amar (Muranas Jassehr – Panamerah Al Amar/‘WH Justice) z notą 90,33 pkt. Jego ojciec też zgro­ma­dził spo­ro suk­ce­sów, m.in. w 2008 roku został Czempionem Og. Rocznych w Aachen, a w 2014 roku w Wels został Brązowym Czempionem Og. Starszych. Także w owym roku poka­zał się w Polsce w Al Khalediah, gdzie zdo­był tytuł Wiceczempiona.

W kla­sie IVA kla­czek rocz­nych zwy­cię­stwo zapi­su­je siwa Diodora (Zeus EA – Druhna/Ensenator) hod. P. Frejlicha z notą 90,33 pkt. Petroniusz Frejlich jest zna­nym mece­na­sem finan­su­ją­cym książ­ki wyda­wa­ne na temat hodow­li koni arab­skich. Og. Zeus to peł­ny brat Multiczempiona og. Excalibur EA i syn zna­ne­go og. Shanghai EA. Na dru­gim miej­scu z notą 90,17 pkt upla­so­wa­ła się Kadira of Sinus hod./wł. Sinus Arab Stud.

W kla­sie IVB suk­ces odno­si kasz­ta­no­wa­ta Wan Diamena (Ascot DD – Warejka/Piaff) hod./wł. B.J. Chrapkowscy z notą 91,33 pkt. Potomstwo jej ojca wyraź­nie zazna­czy­ło swą obec­ność wygry­wa­jąc swe kla­sy tak w Białce, w Radomiu czy na Narodowym Polskim Pokazie. Sam Ascot DD to też ród og. Patrona, któ­ry od lat świę­ci suk­ce­sy na poka­zo­wych rin­gach. Wśród licz­nych tytu­łów, jakie zgro­ma­dził w swej kolek­cji ma Czempionat Świata z 2013 roku.

W kla­sie V ponow­ny suk­ces zna­nej nam siwej Excalibrii (Excalibur EA – Etnida/FS Bengali), któ­ra uzy­sku­je 92 pkt, a jest hod. K. Dolińskiej. Na wio­snę w Radomiu była 2. w kla­sie z notą 91,38 pkt i trze­cia w Czempionacie Klaczy Młodszych.

W kla­sie VI i VII zwy­cię­ża­ją micha­łow­skiej hodow­li Wieża Czarów (Vitorio TO – Wieża Marzeń/Ekstern) z notą 91,33 pkt oraz Wieża Nimf (Kahil Al Shaqab – Wieża Marzeń/Ekstern) obie wł. SK Klikowa. Ich mat­ka Wieża Marzeń to tak­że mat­ka Multiczempionki micha­łow­skiej Wieży Mocy, m.in. Czempionki Polski Kl. Młodszych z 2011 roku oraz zdo­byw­czy­ni wie­lu tytu­łów w USA.

W ostat­niej kla­sie kla­czy 7-let­nich i star­szych czas na janow­skie konie. Pierwsze miej­sce na „pudle” przy­pa­da gnia­dej Berenice (Eden C – Belgica/Gazal Al Shaqab) wł. N. Suskevicovej z notą 91,67 pkt. Jej ojciec tak­że repre­zen­tu­je ród og. Patron, a jej mat­ka w 2008 roku była 5. w Czempionacie Polski Kl. Starszych. Berenika to też imię pięk­nej taran­to­wa­tej kla­czy z Michałowa.

W kla­sie IX dla ogie­rów 4-6 let­nich widzi­my tyl­ko 2 konie. Któryś musi wygrać, a tym pierw­szym jest siwy Atius O (Shahim Al Nakeeb – Atia oOne/Johann El Jamaal) z notą 90,5 pkt (w tym 2x20 za Ruch). Ogier ten zdą­żył już zazna­czyć swo­ją obec­ność na poka­zo­wych rin­gach, m.in. w 2016 roku zajął 1. miej­sce na Pokazie Arabian Celebration w kate­go­rii Egiptian Related Cup, w 2016 był w Top Five w Al Khalediah i w 2018 był Drugim Wiceczempionem Og. Starszych w Ströhem.

Ostatnią kla­są wień­czą­cą poka­zy w ręku była kla­sa X og. 7-let­nich i star­szych. Najwyższe noty otrzy­mał siwy Kavalier Maf (Elart – Katun/Crusader) z notą 90,5 pkt. Elart to syn og. Palas, a sam był Wiceczempionem Europy w 1992 roku. Dla przy­po­mnie­nia cór­ka Palasa, Penicylina, zosta­ła sprze­da­na na aukcji Polish Ovation uzy­sku­jąc cenę 1,5 mln USD.

Rozegrano też kla­sę pod sio­dłem Classic Pleasure, w któ­rej naj­lep­szy oka­zał się Elegir hod. T. Kowalika, wł. M. Pustuła pod Aleksandrą Pustułą. W kla­sie Native Costume naj­le­piej poka­zał się micha­łow­ski wałach Korab wł. M. Helak-Kulczyńskiej pod Martą Kulczyńską. Ale naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cą kla­są pod sio­dłem były sko­ki, o wzra­sta­ją­cym stop­niu trud­no­ści, a w fina­le wyno­si­ły one 120, 130, 140 i 156 cm, któ­re to z zapa­sem poko­nał zna­ny Walor.

Jeszcze wybór Czempionów, w któ­rym nie było nie­spo­dzia­nek.

Czempionat Ogierków Rocznych 2018

 1. Emar Avi
 2. Prince PA
 3. El Santiago
Emar Avi

Emar Avi - zło­to, ogier­ki rocz­ne

Prince PA

Prince PA - sre­bro, ogier­ki rocz­ne

El Santiago

El Santiago - brąz, ogier­ki rocz­ne

Czempionat Klaczek Rocznych 2018

 1. Kadira of Sinus
 2. Wan Diamena
 3. Diodora
Kadira of Sinus

Kadira of Sinus - zło­to, klacz­ki rocz­ne

Wan Diamena

Wan Diamena - sre­bro, klacz­ki rocz­ne

Diodora

Diodora - brąz, klacz­ki rocz­ne

Czempionat Klaczy Młodszych 2018

 1. Excalibria
 2. Wieża Czarów
 3. Erebora
Excalibria

Excalibria - zło­to, kla­cze młod­sze

Wieża Czarów

Wieża Czarów - sre­bro, kla­cze młod­sze

Erebora

Erebora - brąz, kla­cze młod­sze

Czempionat Ogierów Młodszych 2018

 1. Pharouk Al Amar
 2. Gallius
 3. Calatorio
Pharouk Al Amar

Pharouk Al Amar - zło­to, ogie­ry młod­sze

Gallius

Gallius - sre­bro, ogie­ry młod­sze

Calatorio

Calatorio - brąz, ogie­ry młod­sze

Czempionat Klaczy Starszych 2018

 1. Berenika
 2. Wieża Nimf
 3. Kalahari
Berenika

Berenika - zło­to, kla­cze star­sze

Wieża Nimf

Wieża Nimf - sre­bro, kla­cze star­sze (naj­wyż­sza punk­ta­cja, naj­lep­szy ruch)

Kalahari

Kalahari - brąz, kla­cze star­sze

Czempionat Ogierów Starszych 2018

 1. Atius O
 2. Kavalier Maf
 3. Gatito
Atius O

Atius O - zło­to, ogie­ry star­sze

Kavalier MAF

Kavalier MAF - sre­bro, ogie­ry star­sze

Gatito

Gatito - brąz, ogie­ry star­sze

Rozdano też nagro­dy dodat­ko­we. Puchar Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego za naj­wyż­szą notę poka­zu otrzy­ma­ła Wieża Nimf. Także ona otrzy­ma­ła Nagrodę za Najlepszy Ruch, któ­rą ufun­do­wał Ford Automotive P. Winiarskiego. Nagrodę dla Najlepszego Prezentera Pokazu otrzy­ma­ła 11-let­nia Tatiana Stańczuk.

Wszyscy teraz ocze­ku­ją, jak poto­czy się tego­rocz­na aukcja, ale wcze­śniej A. Bober w imie­niu orga­ni­za­to­rów uho­no­ro­wał nesto­ra hodow­li koni tej rasy - Michała Bogajewicza, któ­re­go og. Girlan-Bey był Wiceczempionem Świata, a on sam zasły­nął jako pro­du­cent powo­zów i bry­czek, jako mece­nas tej dys­cy­pli­ny spor­to­wej, wiel­ki skrom­ny czło­wiek o uzna­nym auto­ry­te­cie tak w kra­ju, jak i za gra­ni­cą.

Przejdźmy to aukcji. Kupców jakoś nie widać. Owszem, obec­na jest Shirley Watts, któ­ra nigdy nie wyjeż­dża­ła bez pol­skie­go konia. Doskonale przy­go­to­wa­na sala i per­fek­cyj­ny zna­ny z janow­skiej aukcji – aukcjo­ner Andrew Nolan, jak i zna­na nam ze swo­jej wie­dzy i doświad­cze­nia Anna Stojanowska, przed­sta­wi­li obec­nym 13 koni ze staj­ni pry­wat­nych. I choć atmos­fe­ra, jak i opra­wa muzycz­na przy­po­mi­na­ły tę janow­ską, to chęt­nych do kup­na koni nie było. Najwyżej wyli­cy­to­wa­no zna­ną Markizę of Justice hod. M. J. Pietrzaków, któ­ra osią­gnę­ła cenę 65 tys. €, ale hodow­ca nie zgo­dził się jej za tyle sprze­dać. Sprzedano klacz Firediwę za 20 tys. € ze StanRed Arabians i Wentaję za 10 tys. € z SK Kurozwęki. Obie poje­cha­ły do Belgii. Z kolei Shirley Watts zaku­pi­ła Emiramidę wł. St. Sławińskiego i Egzynę wł. J. Ryżkowskiego, ale obie były wyho­do­wa­ne w SK Michałów. I pomy­śleć, że ta oso­ba pła­ci­ła wcze­śniej za pol­skie konie: 300 tys. € za Pietę, 340 tys. € za Amrę czy 230 tys. € za Prerię.

No cóż, aby aukcja obro­sła tra­dy­cją i zna­la­zła swo­je miej­sce w kalen­da­rzu imprez trze­ba lat, nakła­dów i sta­rań. Dobrze, że konie arab­skie zawi­ta­ły na połu­dnie Polski. Należy życzyć orga­ni­za­to­rom, aby star­czy­ło im sił i środ­ków, by impre­za ta na sta­łe zago­ści­ła w tym miej­scu.

Tekst: Jerzy Dudała
Zdjęcia: Wiesława Bałut

Więcej w Hodowla

Wydawca

Polski Związek Hodowców Koni

Popularne wpi­sy

Ostatnie wpi­sy

Hodowla

Cavaliada i czas nagród…

By 10 grudnia 2018
Cavaliada

Sport i wyścigi

CAVALIADA Lublin i Kraków czas start!

By 7 grudnia 2018

Porady Żywieniowe

Wrzody prze­wo­du pokar­mo­we­go

By 7 grudnia 2018
Na górę