Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

Zdjęcie przedstawiające Kingę Bec.

Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.
Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana wśród arty­stów, zwie­rząt i ksią­żek.
Od kil­ku­na­stu lat miesz­ka na skra­ju wsi, z rodzi­ną, koń­mi i kota­mi.

Piękno ma swo­je zna­cze­nie, któ­re­go jed­nak do nie­daw­na nie domy­śla­łem się. Po pro­stu uwa­ża­łem pięk­no za coś ode­rwa­ne­go, coś, co ist­nie­je bez przy­czy­ny i głęb­sze­go sen­su. Nie mia­łem żad­ne­go poję­cia o pięk­nie. Ale teraz już rozu­miem albo raczej zaczy­nam poj­mo­wać praw­dę. Ta tra­wa jest dla mnie tym pięk­niej­sza, odkąd wiem, dla­cze­go sta­ła się tra­wą, odkąd dowie­dzia­łem się o wszyst­kich tych ukry­tych che­micz­nych czyn­ni­kach, dzię­ki któ­rym słoń­ce, deszcz i gle­ba uczy­ni­ły ją tra­wą. Przecież dzie­je życia każ­dej traw­ki peł­ne są roman­ty­zmu, a nawet przy­gód. Sama myśl o tym wzru­sza mnie. Kiedy pomy­ślę o tej wiel­kiej roz­gryw­ce ener­gii i mate­rii i całej tkwią­cej w tym prze­po­tęż­nej wal­ce, wyda­je mi się, że mógł­bym stwo­rzyć epo­pe­ję o tra­wie.

Jack London

Więcej w Galeria artystów i fotografów

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 62 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 3 (62) Lato 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Sport i wyścigi

WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

By 8 października 2019

Sport i wyścigi

Wielka Wrocławska 2019

By 4 października 2019
Warszawski Dzień Konia

Zaproszenia

Warszawski Dzień Konia

By 2 października 2019
Na górę