Connect with us

Hodowca i Jeździec

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

Zdjęcie przedstawiające Kingę Bec.

Urodzona 15.10.1974 w Krakowie.
Ukończyła Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR/AR w rodzin­nym mie­ście. Córka rzeź­bia­rzy, wnucz­ka miło­śni­ków przy­ro­dy. Wychowana wśród arty­stów, zwie­rząt i ksią­żek.
Od kil­ku­na­stu lat miesz­ka na skra­ju wsi, z rodzi­ną, koń­mi i kota­mi.

Piękno ma swo­je zna­cze­nie, któ­re­go jed­nak do nie­daw­na nie domy­śla­łem się. Po pro­stu uwa­ża­łem pięk­no za coś ode­rwa­ne­go, coś, co ist­nie­je bez przy­czy­ny i głęb­sze­go sen­su. Nie mia­łem żad­ne­go poję­cia o pięk­nie. Ale teraz już rozu­miem albo raczej zaczy­nam poj­mo­wać praw­dę. Ta tra­wa jest dla mnie tym pięk­niej­sza, odkąd wiem, dla­cze­go sta­ła się tra­wą, odkąd dowie­dzia­łem się o wszyst­kich tych ukry­tych che­micz­nych czyn­ni­kach, dzię­ki któ­rym słoń­ce, deszcz i gle­ba uczy­ni­ły ją tra­wą. Przecież dzie­je życia każ­dej traw­ki peł­ne są roman­ty­zmu, a nawet przy­gód. Sama myśl o tym wzru­sza mnie. Kiedy pomy­ślę o tej wiel­kiej roz­gryw­ce ener­gii i mate­rii i całej tkwią­cej w tym prze­po­tęż­nej wal­ce, wyda­je mi się, że mógł­bym stwo­rzyć epo­pe­ję o tra­wie.

Jack London

Więcej w Galeria artystów i fotografów

 • Zimowy las, batik Zimowy las, batik

  Galeria artystów i fotografów

  Joanna Czubak - artyst­ka

  By

  Absolwentka foto­gra­fii arty­stycz­nej w war­szaw­skim „Studio Sztuki” i gra­fi­ki warsz­ta­to­wej w łódz­kiej Akademii Sztuk Pięknych - dyplom w Pracowni Drzeworytu...

 • Rysunek koni zimnokrwistych zimą Rysunek koni zimnokrwistych zimą

  Galeria artystów i fotografów

  Konie ryso­wa­ne Magdaleny Muraszko-Kowalskiej

  By

  Magdalena Muraszko-Kowalska o koniach marzy­ła od dziec­ka. Nie wia­do­mo, skąd się to wzię­ło, ponie­waż ani w rodzi­nie, ani wśród zna­jo­mych koni...

 • Galeria artystów i fotografów

  Kamila Żuchowska - artyst­ka malar­ka

  By

  Jestem pasjo­nat­ką koni, opty­mist­ką, nie­po­praw­ną roman­tycz­ką, uwiel­biam przy­ro­dę, dobrą muzy­kę i… malar­stwo. Malowanie obra­zów jest, oprócz...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę