Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wielki suk­ces pol­skiej hodow­li pod­czas V Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia w Koszęcinie o Trofeum Śląska

Sport i wyścigi

Wielki suk­ces pol­skiej hodow­li pod­czas V Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia w Koszęcinie o Trofeum Śląska

Do tego­rocz­ne­go kon­kur­su zgło­szo­no 31 zaprzę­gów z sze­ściu kra­jów. Jednak z powo­du kło­po­tów zwią­za­nych z wystą­pie­niem cho­ro­by arte­ri­tis w Koszęcinie sta­wi­ło się 21 załóg. Sędziowali sędzio­wie z Anglii, Francji i Hiszpanii.

W zwy­cza­ju kon­kur­sów tra­dy­cji powo­że­nia jest poży­cza­nie sobie nawza­jem koni i powo­zów. I tak Stadnina Koni i Muzeum M. K. Szuster z mazo­wiec­kich Budzisk uży­czy­ła trój­ki wała­chów i powóz (brek Księcia Sanguszki) Hiszpanowi Jose Vario Garrido, zna­ko­mi­te­mu hodow­cy koni anda­lu­zyj­skich z pod Sewilli. Wielu Polaków spro­wa­dzi­ło anda­lu­zy z jego stad­ni­ny. Od począt­ku hisz­pań­ski zawod­nik jechał bez­błęd­nie, poko­nu­jąc tra­sę pró­by tere­no­wej i pięć prze­szkód oraz pró­bę zręcz­no­ści powo­że­nia (kegle) „na czy­sto”. Jego suk­ces, ale i pol­skich koni, któ­ry­mi powo­ził, jest tym więk­szy, że po awa­rii samo­lo­tu w Sewilli przy­le­ciał do Polski dwa dni po zapla­no­wa­nym ter­mi­nie na tre­nin­gi. Siadł na koź­le powo­zu zaprzę­żo­ne­go w trzy konie w poręcz (win­che­ster) po raz pierw­szy w dniu kon­kur­su. Wałachy rasy sp: Kaprys S (po Woland od Karagandy), Texas (po Louis od Tawerny)Kos (po Azzaro od Karagandy) hodow­li Moniki i Krzysztofa Szuster, zna­ko­mi­cie ujeż­dżo­ne, pod­da­ły się Jose, któ­ry nie zna­jąc kom­plet­nie ani sło­wa po Polsku, posłu­gi­wał się jedy­nie lej­ca­mi! Jego bra­wu­ro­wy prze­jazd pomię­dzy kegla­mi wywo­łał zasłu­żo­ny aplauz licz­nie zgro­ma­dzo­nej widow­ni. Reprezentujący pre­ze­sa PZHK, dyrek­tor Michał Wojnarowski wrę­czył mu, tra­dy­cyj­ną już nagro­dę – „Dla naj­lep­sze­go obco­kra­jow­ca powo­żą­ce­go koń­mi pol­skiej hodow­li”. Najlepszego w dwój­na­sób, bo i zwy­cięz­cy w swo­jej kla­sie, a tak­że w gene­ral­nej punk­ta­cji!

Kolejnym wyda­rze­niem było bicie rekor­du w sprzę­gnię­ciu dzie­się­ciu koni w klin pocho­dzą­cych z jed­nej hodow­li.
Konie: Kraska S, Kreta S, Kaprys S, Kos S, Kres S, Atena S, Aria S, Aida S, Alfa STexas S hodow­li Moniki i Krzysztofa Szusterów z Budzisk usta­no­wi­ły rekord. Powoził Krzysztof Szuster a luza­ko­wa­li pra­cow­ni­cy i ucznio­wie jego stad­ni­ny. W biciu rekor­du jed­nym z eks­per­tów był pre­zes PZHK, pan Paweł Mazurek, któ­ry ude­ko­ro­wał koty­lio­na­mi w bar­wach naro­do­wych wszyst­kie konie.
Pokaz ten odby­wał się w ramach Rekonstrukcji Historycznego Pokazu i Wystawy Zabytkowych Powozów dofi­nan­so­wa­nych z pro­gra­mu Niepodległa.

Więcej na temat rekon­struk­cji, Wystawy i Konkursu na łamach naj­bliż­sze­go nume­ru Hodowcy i Jeźdźca.

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę