Connect with us

Hodowca i Jeździec

Cavaliada

Sport i wyścigi

Future na start

Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w Jakubowicach roz­pocz­ną zma­ga­nia o pra­wo star­tu dzie­ci w roz­gryw­kach Cavaliady Future.

Regulamin Cavaliady Future prak­tycz­nie nie uległ zmia­nie. Jedyna róż­ni­ca wyni­ka z mody­fi­ka­cji prze­pi­sów PZJ odno­śnie gru­py A1 i A2, na któ­rych opar­te są cava­lia­do­we kate­go­rie Mini i Midi. Stąd w tym sezo­nie w roz­gryw­kach będą mogły wziąć dzie­ci uro­dzo­ne w 2007 roku lub póź­niej.

Mapa kla­sy­fi­ka­cji obej­mu­je ośrod­ki poło­żo­ne w róż­nych miej­scach w Polsce: od Jakubowic w woj. opol­skim przez Bobrowy Staw w mazo­wiec­kim, JKS Salio w łódz­kim, CH Jaszkowo i KJ Wolica w wiel­ko­pol­skim po KJK Szary Michałowice w Małopolsce. Prawo star­tu przed publicz­no­ścią Cavaliady w Poznaniu, Lublinie, Krakowie i Warszawie uzy­ska po 8 zawod­ni­ków w każ­dej z kate­go­rii, w tym auto­ma­tycz­nie zło­ci meda­li­ści Pucharów Polski i mistrzostw Polski z grup A1 i A2.

Lista zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych:

 1. MP i PP Jakubowice 29.08 – 01.09.2019
 2. HZO DiM Sowia Wola 11 – 13.10.2019
 3. HZO DiM Besiekierz Rudny 18 – 20.10.2019
 4. HZO DiM Kalisz 25 – 27.10.2019
 5. HZO DiM Jaszkowo 08 – 10.11.2019
 6. HZO DiM Michałowice 15 – 17.11.2019

Prawo star­tu wywal­czy­ły już zło­te meda­list­ki Halowego Pucharu Polski - Natalia GłowaczJulia Pięta.

Więcej w Sport i wyścigi

 • Cavaliada Cavaliada

  Sport i wyścigi

  CAVALIADA Poznań 2019

  By

  Już po raz dzie­sią­ty, na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach 28 listo­pa­da – 1 grud­nia odbę­dzie się wiel­kie jeź­dziec­kie...

 • Sport i wyścigi

  WKKW: Strzegom October Festival idzie po rekord

  By

  Tylu koni jesz­cze w Morawie nie było! Frekwencyjny rekord został pobi­ty. Do udzia­łu w zawo­dach Strzegom October Festival, któ­re star­tu­ją...

 • Sport i wyścigi

  Wielka Wrocławska 2019

  By

  Tekst: Jerzy Dudała W nie­dzie­lę 8 wrze­śnia na Wrocławskich Partynicach roze­gra­no naj­bar­dziej pre­sti­żo­wą goni­twę sezo­nu – o nagro­dę Portu Lotniczego...

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę