Connect with us

Hodowca i Jeździec

Teraz Polskie Konie!

Od Redakcji

Teraz Polskie Konie!

Serdecznie zapra­sza­my do odwie­dza­nia odświe­żo­ne­go ser­wi­su terazpolskiekonie.pl na któ­rym pro­mo­wać będzie­my rodzi­mą hodow­lę poprzez poka­zy­wa­nie suk­ce­sów pol­skich koni zarów­no na are­nie kra­jo­wej, jak i mię­dzy­na­ro­do­wej!

Stronę współ­two­rzyć będzie Polski Związek Hodowców Koni — jako jej zało­ży­ciel i pro­mo­tor hasła „Teraz Polskie Konie”, ale do współ­pra­cy zapro­si­li­śmy rów­nież Okręgowe / Wojewódzkie Związki Hodowców Koni zrze­szo­ne z PZHK.

 

 

Więcej w Od Redakcji

Wydawca

Reklama

Equine NutriPlan - szkolenia
Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę