Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Teraz Polskie Konie!

Serdecznie zapra­sza­my do odwie­dza­nia odświe­żo­ne­go ser­wi­su terazpolskiekonie.pl na któ­rym pro­mo­wać będzie­my rodzi­mą hodow­lę poprzez poka­zy­wa­nie suk­ce­sów pol­skich koni zarów­no na are­nie kra­jo­wej, jak i mię­dzy­na­ro­do­wej!

Stronę współ­two­rzyć będzie Polski Związek Hodowców Koni — jako jej zało­ży­ciel i pro­mo­tor hasła „Teraz Polskie Konie”, ale do współ­pra­cy zapro­si­li­śmy rów­nież Okręgowe / Wojewódzkie Związki Hodowców Koni zrze­szo­ne z PZHK.

 

 

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 61 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 2 (61) Wiosna 2019

Wydawca

Reklama

Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Porady Żywieniowe

Alergie odde­cho­we koni

By 19 lipca 2019
Zdjęcie Kingi Bec z kotem na rękach i końmi w tle.

Galeria artystów i fotografów

Kinga Bec - artyst­ka malar­ka

By 18 lipca 2019
Na górę