Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 38"

 • Historia i sztuka

  Skąd się wzię­ła pod­ko­wa

  By 3 lipca 2013

  inż. Konrad Michalski, dr inż. Ewa Jastrzębska Sprawność konia w bar­dzo dużym stop­niu uza­leż­nio­na była – i jest – od sta­nu jego...

 • Sport i wyścigi

  O kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia, część 2

  By 3 lipca 2013

  Andrzej Novák-Zempliński Kontynuując myśli zawar­te w arty­ku­le wpro­wa­dza­ją­cym do tema­tu tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia, a opu­bli­ko­wa­nym w poprzed­nim nume­rze HiJ, czas przejść...

 • Hodowla

  Konsekwencja dro­gą do suk­ce­su

  By 3 lipca 2013

  Adam Jończyk Założycielami Stadniny Koni Zimnokrwistych w Sadłukach są pań­stwo Renata i Klaus Rojewscy. Stadnina powsta­ła w roku 1965,...

 • Hodowla

  Czemu słu­żą MPMK-B

  By 3 lipca 2013

  Szczepan Chrzanowski Znaczenie hodow­la­ne wyni­ków uzy­ska­nych przez konie 4- i 5-let­nie w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w latach...

 • Wywiad

  Aktywnie zabie­gać o konie

  By 3 lipca 2013

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Program przy­go­to­wań olim­pij­skich Rio Plus ogło­szo­ny. w PZJ jest w gro­nie związ­ków spor­to­wych bez­sprzecz­nym lide­rem...

 • Od Redakcji

  Honory gospo­da­rza

  By 3 lipca 2013

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny W nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach Polski Związek Hodowców Koni będzie współ­or­ga­ni­za­to­rem co naj­mniej dwóch...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę