Connect with us

Hodowca i Jeździec

Honory gospo­da­rza

Od Redakcji

Honory gospo­da­rza

Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny

W nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach Polski Związek Hodowców Koni będzie współ­or­ga­ni­za­to­rem co naj­mniej dwóch pre­sti­żo­wych mię­dzy­na­ro­do­wych wyda­rzeń.

Pierwsze z nich – dedy­ko­wa­ne hucu­łom – odbę­dzie się w dniach 5-7 lip­ca na tere­nie Gładyszowa, Wołosatego i Odrzechowej, a będzie to zebra­nie Komisji Hodowlanej, posie­dze­nie Zarządu i Walny Zjazd HIF (Hucul International Federation), połą­czo­ne z prze­glą­dem hodow­la­nym w trzech ww. wio­dą­cych stad­ni­nach pań­stwo­wych koni rasy hucul­skiej w Polsce oraz Krajowym Czempionatem Młodzieżowym. Swój udział potwier­dzi­li już goście z ośmiu kra­jów, co sta­no­wi pozy­tyw­ny prze­jaw zain­te­re­so­wa­nia euro­pej­skich eks­per­tów naszy­mi osią­gnię­cia­mi hodow­la­ny­mi. Impreza ta jest rów­nież dowo­dem coraz lep­szych sąsiedz­kich rela­cji łączą­cych Polskę, Białoruś oraz Ukrainę i wpi­su­je się w finan­so­wa­ny przez UE pro­gram współ­pra­cy trans­gra­nicz­nej. W ramach pro­jek­tu „Utworzenie pol­sko-ukra­iń­skie­go cen­trum hodow­li i pro­mo­cji konia hucul­skie­go” 7 lip­ca w Rudawce Rymanowskiej odbę­dzie się Festiwal Kultur Pogranicza „Koń hucul­ski w kul­tu­rze Karpat Wschodnich”.

Drugie ze wspo­mnia­nych wyda­rzeń, któ­rych Polska będzie gospo­da­rzem, to orga­ni­zo­wa­ny w dniach 7-9 paź­dzier­ni­ka w Warszawie Walny Zjazd WBFSH, czy­li dorocz­ne spo­tka­nie połą­czo­ne z obra­da­mi i wybo­ra­mi Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych, insty­tu­cji zrze­sza­ją­cej sto­wa­rzy­sze­nia i związ­ki hodow­ców koni prze­zna­czo­nych do spor­tu. W WBFSH zasia­da dzi­siaj aż 67 człon­ków z ponad 30 kra­jów, więc współ­two­rzy ona rze­czy­wi­stą, bar­dzo efek­tyw­nie pro­spe­ru­ją­cą plat­for­mę współ­pra­cy hodow­ców i mię­dzy­na­ro­do­we­go spor­tu jeź­dziec­kie­go. Szerzej opi­su­je temat Dorota Lewczuk w niniej­szym let­nim wyda­niu „Hodowcy i Jeźdźca”. Warto przy oka­zji nad­mie­nić, że PZHK – we współ­pra­cy z Agencją Nieruchomości Rolnych – przy­go­to­wu­je dla gości zjaz­du wyciecz­kę do Stadniny Koni Janów Podlaski, połą­czo­ną z atrak­cyj­ny­mi poka­za­mi 8 ras koni w róż­nych for­mach użyt­ko­wa­nia. Dzięki zaan­ga­żo­wa­niu m.in. kil­ku spół­ek ANR do Janowa zosta­nie przy­wie­zio­ny wyse­lek­cjo­no­wa­ny, moż­li­wie naj­lep­szy mate­riał koń­ski, oczy­wi­ście ze szcze­gól­nym wska­za­niem na rasy, któ­re bio­rą udział w Mistrzostwach Polski Młodych Koni i spraw­dza­ją się w spo­rcie, ale nie tyl­ko…

Nie będę dłu­żej Państwa prze­ko­ny­wał, ale napraw­dę war­to 7 lip­ca zawi­tać do Rudawki Rymanowskiej, a 8 paź­dzier­ni­ka odwie­dzić Janów! Tak jak war­to choć­by prze­wer­to­wać naszą nową gaze­tę. Ze spo­ko­jem sumie­nia pole­cam waka­cyj­nej lek­tu­rze jej 112 stron, wie­rząc, że nie będzie to dla czy­tel­ni­ków czas stra­co­ny.

Więcej w Od Redakcji

Wydawca

Reklama

Odrobaczanie koni
Smulders
Stajnia Wygoda

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę