Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 36"

 • Sport i wyścigi

  Spotkanie w Newmarket

  By 9 stycznia 2013

  Agnieszka Wróblewska-Tondera W tym roku (2012 przyp. redak­cja) uczest­ni­ków dorocz­ne­go spo­tka­nia Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH)...

 • Sport i wyścigi

  Zaprzęgowe résu­mé

  By 9 stycznia 2013

  Tadeusz Kodź Miniony sezon zaprzę­go­wy (ten na wol­nym powie­trzu) cha­rak­te­ry­zo­wał się spo­rą w sto­sun­ku do lat poprzed­nich licz­bą zawo­dów...

 • Wywiad

  Wszystkie ręce na pokład

  By 9 stycznia 2013

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Między inny­mi o hono­rze, tra­dy­cji i dumie naro­do­wej zwią­za­nej z posta­wą zwa­ną rycer­ską; o tęsk­no­tach i pogo­ni za marze­nia­mi...

 • Hodowla

  Droga ku lep­sze­mu

  By 9 stycznia 2013

  Paulina Peckiel Podstawowym ele­men­tem okre­śla­ją­cym war­tość użyt­ko­wą konia rasy ślą­skiej, poza spor­tem jeź­dziec­kim, są pró­by dziel­no­ści...

 • Hodowla

  Co nowe­go w hodow­li koni zim­no­krwi­stych

  By 9 stycznia 2013

  Wiesław Niewiński Na prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­ni­ka odby­ło się 11 aukcji ogie­rów zim­no­krwi­stych, na któ­rych zakwa­li­fi­ko­wa­no do hodow­li 247 sztuk....

 • Hodowla

  Żeby nie zaszko­dzić naj­lep­szym

  By 9 stycznia 2013

  Roman Krzyżanowski Zadaniem zakła­dów tre­nin­go­wych jest wstęp­ny spraw­dzian war­to­ści użyt­ko­wej mło­dych ogie­rów i kla­czy przed ich uży­ciem w hodow­li....

 • Hodowla

  Dobrze widzą pol­skie konie

  By 9 stycznia 2013

  Tomasz Mossakowski Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW 2012 W dniach 6-9 wrze­śnia odby­ły się w Strzegomiu Mistrzostwa Europy...

 • Od Redakcji

  Kropla w morzu

  By 9 stycznia 2013

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Kolej­ne 12 mie­się­cy za nami. Za nami tak­że 4 nume­ry kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, a wraz z nim...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę