Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 34"

 • Sport i wyścigi

  Uczyła ich Wanda Wąsowska

  By 10 lipca 2012

  Wysłuchał: Piotr Dzięciołowski Za jej spra­wą Andrzej Sałacki kupił pierw­sze­go ujeż­dże­nio­we­go konia, dzię­ki jej pomo­cy Maryla Zielińska...

 • Sport i wyścigi

  Cała para w... para

  By 10 lipca 2012

  Patrycja Gepner Sport jeź­dziec­ki w Polsce wiel­ki­mi kro­ka­mi goni zachod­nich sąsia­dów. Jesteśmy – jako jeźdź­cy, hodow­cy, szko­le­niow­cy...

 • Sport i wyścigi

  Cuts 2012. Udany występ pol­skie­go zaprzę­gu

  By 10 lipca 2012

  Andrzej Novák-Zempliński Konkursy tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia mają już swo­ją dłu­gą histo­rię, a popu­lar­ność tej for­mu­ły spor­tu zaprzę­go­we­go w zachod­niej Europie...

 • Hodowla

  Holenderska kolek­cja sezo­nu 2012

  By 10 lipca 2012

  Anna Cuber Odkąd KWPN sta­ła się naj­lep­szą księ­gą stad­ną koni spor­to­wych na świe­cie, pod­czas selek­cji ogie­rów hala...

 • Hodowla

  Wczesne szko­le­nie źre­biąt

  By 10 lipca 2012

  Natalia Przybyłowicz Termin foal imprint tra­ining stwo­rzył i roz­po­wszech­nił ame­ry­kań­ski lekarz wete­ry­na­rii Robert M. Miller. Na pod­sta­wie obser­wa­cji...

 • Hodowla

  Dla kogo pro­gra­my ochro­ny koni zim­no­krwi­stych

  By 10 lipca 2012

  Grażyna Polak Programy ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni zim­no­krwi­stych w typie sztum­skim i sokól­skim funk­cjo­nu­ją od 2008 roku. Do koń­ca 2011...

 • Wywiad

  Nowy pre­zes na trud­ne cza­sy

  By 10 lipca 2012

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Statut powi­nien pozwa­lać na spraw­niej­sze zarzą­dza­nie związ­kiem, szcze­gól­nie w trud­nych dla hodow­li cza­sach. Trzeba zre­kon­stru­ować...

 • Hodowla

  Nie tyl­ko o koniach... XXII Młodzieżowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi

  By 10 lipca 2012

  Anna Stojanowska Przyzwyczailiśmy się już, że bia­łec­ki pokaz roz­po­czy­na sezon czem­pio­na­to­wy w Polsce. W koń­cu od roze­gra­nia pierw­sze­go czem­pio­na­tu w Białce...

 • Od Redakcji

  Klęska uro­dza­ju

  By 10 lipca 2012

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Nie o zbio­rach ziem­nia­ków i opty­mi­zmie pro­du­cen­tów, zmu­szo­nych stać w dłu­gich kolej­kach do punk­tów sku­pu, chcę...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę