Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Klęska uro­dza­ju

Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny

Nie o zbio­rach ziem­nia­ków i opty­mi­zmie pro­du­cen­tów, zmu­szo­nych stać w dłu­gich kolej­kach do punk­tów sku­pu, chcę pisać. Nie o bólu gło­wy nasze­go selek­cjo­ne­ra kadry naro­do­wej w pił­ce noż­nej z powo­du aż trzech rów­no­rzęd­nych bram­ka­rzy do wybo­ru tutaj myślę. Także nie o inwe­sty­cjach dro­go­wych, ergo set­kach kilo­me­trów nowych auto­strad uzna­nych za skok cywi­li­za­cyj­ny Polski zamie­rzam mówić.
Na prze­kór mal­kon­ten­tom, mimo kry­zy­su prze­po­wia­da­ne­go koń­skiej bran­ży, gróźb rychłe­go upad­ku hodow­li i regre­su spor­tu jeź­dziec­kie­go, szczę­śli­wie wokół kwit­nie ludz­ka ini­cja­ty­wa. Jakby – im mniej, tym wię­cej, im trud­niej, tym łatwiej, im ciem­niej, tym jaśniej... Wystarczy spoj­rzeć na rze­czy­wi­stość przez kolo­ro­we oku­la­ry! Wszak chy­ba lepiej, gdy bry­tyj­scy naukow­cy bada­ją zja­wi­sko śmie­chu niż pol­scy depre­sję. Pamiętając zatem, że śmiech to zdro­wie, skon­cen­truj­my się na suk­ce­sach.
Z ogrom­ną satys­fak­cją przy­ją­łem infor­ma­cję o czerw­co­wym zwy­cię­stwie naszej dru­ży­ny skocz­ków w Pucharze Narodów pod­czas CSIO3* roz­gry­wa­ne­go w Rydze. Chłopaki w skła­dzie: Piotr Morsztyn, Piotr Sawicki, Łukasz Wasilewski, Antoni Tomaszewski (ten ostat­ni na kla­czy Trojka pol­skiej hodow­li) poka­za­li zęba i wyso­ką for­mę przed CSIO3* Sopot.
Dalej - od kil­ku­na­stu tygo­dni z dumą kon­te­stu­ję awans nasze­go zespo­łu dre­sa­ży­stów na igrzy­ska olim­pij­skie w Londynie. Dokonali tego wyczy­nu Katarzyna Milczarek, Michał Rapcewicz i Beata Stremler (wszy­scy dosia­da­ją koni pol­skiej hodow­li - Ekwadora, Randona, Martiniego).
Innym prze­ja­wem pozy­tyw­ne­go zbio­ro­we­go dzia­ła­nia są wnio­ski ostat­nie­go Walnego Zjazdu PZHK. Cieszy jed­no­myśl­na zgo­da co do pozy­ska­nia dla śro­do­wi­ska hodow­la­ne­go Stada Ogierów Łąck czy dota­cji na utrzy­ma­nie koni robo­czych jako alter­na­tyw­ne­go źró­dła ener­gii.
Wierzę w Polaków. Wierzę w ich talent, zarad­ność, pra­co­wi­tość, deter­mi­na­cję, poczu­cie humo­ru. I choć podob­no nie ilość, lecz jakość ma zna­cze­nie, niech dobrze zaświad­czy o pol­skich konia­rzach obję­tość niniej­sze­go wyda­nia nasze­go kwar­tal­ni­ka. Bogactwo poru­szo­nych tema­tów war­te waka­cyj­nej lek­tu­ry.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę