Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 32"

 • Szkolenia

  Szansa na roz­wój

  By 5 stycznia 2012

  Beata Supeł, Michał Wróblewski Kadry prze­my­słu kon­ne­go to ludzie pra­cu­ją­cy na rzecz zło­żo­ne­go kom­plek­su gospo­dar­cze­go. To ludzie funk­cjo­nu­ją­cy w ramach...

 • Sport i wyścigi

  Z pusty­mi kie­sze­nia­mi

  By 5 stycznia 2012

  Tomasz Mossakowski Zostałem popro­szo­ny o oce­nę sezo­nu w dys­cy­pli­nie sko­ków. Zanim jed­nak przej­dę do meri­tum, pozwo­lę sobie na kil­ka uwag...

 • Hodowla

  Sewilla peł­na koni

  By 5 stycznia 2012

  Jacek Łojek W Sewilli w dniach 24-27 paź­dzier­ni­ka odby­ło się dorocz­ne zgro­ma­dze­nie ogól­ne wraz z semi­na­ria­mi World Breeding Federation...

 • Hodowla

  Pereł coraz wię­cej

  By 5 stycznia 2012

  Tadeusz Kodź Tegoroczne MPMK odby­ły się w ostat­niej chwi­li, nie­ja­ko rzu­tem na taśmę, w dniach 14-16 paź­dzier­ni­ka w Bydgoszczy. Zostały...

 • Hodowla

  Siwek górą czy­li ślą­za­ki w ZT

  By 5 stycznia 2012

  Paulina Peckiel Do tego­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej zosta­ło zgło­szo­nych 39 koni w wie­ku 2-5 lat, wyse­lek­cjo­no­wa­nych wcze­śniej...

 • Wywiad

  Małopolskie do polo

  By 5 stycznia 2012

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Nie mie­sza­jąc do tema­tu sło­ni, cza­su wojen i oku­pa­cji, o tym - czy gra w polo może stać się...

 • Od Redakcji

  Noga sło­nia

  By 5 stycznia 2012

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Jako dziec­ko byłem zapew­nia­ny, a mój przy­pa­dek nie sta­no­wił wyjąt­ku, że niedź­wiedź bru­nat­ny dosia­da­ją­cy moto­cy­kla mar­ki...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę