Connect with us

Hodowca i Jeździec

Siwek górą czy­li ślą­za­ki w ZT

Hodowla

Siwek górą czy­li ślą­za­ki w ZT

Paulina Peckiel

Do tego­rocz­nej kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów rasy ślą­skiej zosta­ło zgło­szo­nych 39 koni w wie­ku 2-5 lat, wyse­lek­cjo­no­wa­nych wcze­śniej przez inspek­to­rów okrę­go­wych związ­ków hodow­ców koni.

Podobnie jak w zeszłym roku ogie­ry były oce­nia­ne przez komi­sję na pły­cie w pozy­cji stój oraz w ruchu w stę­pie i kłu­sie na trój­ką­cie. Ostatecznie 9 sierp­nia 2011 r. komi­sji w skła­dzie: Janusz Lawin, Dorota Müller oraz Piotr Helon, zosta­ło przed­sta­wio­nych 36 ogie­rów, z któ­rych 11 nie uzy­ska­ło wyma­ga­nych 78 punk­tów boni­ta­cyj­nych, a jeden był przy­go­to­wa­ny do pra­cy w zaprzę­gu w nie­wy­star­cza­ją­cym stop­niu. Do 60-dnio­we­go tre­nin­gu w ZT Książ pod okiem czuj­ne­go i świet­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne­go Czesława Koniecznego pozo­sta­ły więc 24 ogie­ry, w tym 6 w nowym typie (Fantazjer po Basior, Evir po Iner, Eureko po Jordan, Luksus po Santiago, Algier po Bajarz i Ramzes po Bulwar). Trzeba dodać, że już pią­ty rok z rzę­du 70% kosz­tów takie­go tre­nin­gu w ZT jest dofi­nan­so­wa­ne przez PZHK, zgod­nie z pro­gra­mem doto­wa­nia oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej ogie­rów pod­da­wa­nych sta­cjo­nar­ne­mu tre­nin­go­wi, zaak­cep­to­wa­nym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Nabór pozy­tyw­nie prze­szło 7 spo­śród 13 ogie­rów z rodu Gambo, 4 z 8 z rodu Edelman, 3 z 5 z rodu Condor, 3 z 5 z rodu Gido, 2 z 3 z rodu Roland, wszyst­kie trzy zapre­zen­to­wa­ne ogie­ry po przod­kach peł­nej krwi angiel­skiej oraz oba poka­za­ne Rutery. Trzy ogie­ry były repre­zen­to­wa­ne przez 3 synów (Bulwar, Hutor i Lokan), a kolej­ny miał 2 synów (Santiago). Zdecydowana więk­szość przy­ję­tych ogie­rów mia­ła 2,5 roku, zakwa­li­fi­ko­wa­no też trzy 3-lat­ki (Evir po Iner, Ramzes po Nokturn i Ramzey po Bulwar) i przed­sta­wia­ne­go już trze­ci rok z rzę­du 5-let­nie­go og. LIBAN (Arsenał - Latria po Lansjer) hod. Władysława Salwy, wł. Ryszarda Kraciuka. Naboru nie prze­szedł ogier pocho­dzą­cy bez­po­śred­nio po Evento rasy schwe­res warm­blut ani żaden z 3 ogie­rów z matek po ojcach peł­nej krwi angiel­skiej.
Na pły­cie naj­wy­żej oce­nio­ne zosta­ły: ARLO (Lokan - Ara po Nefryt) Leszka Tyki, DENAR (Bulwar - Dina po Lapis) Andrzeja Pasternaka i RAMZEY (Bulwar - Rostala po Szwadron) Dariusza Śmichury, któ­re uzy­ska­ły po 82 pkt. boni­ta­cyj­ne. Trzy ogie­ry: FANTAZJER (Basior - Furora po Jogurt), RAMZES (Nokturn - Rolosa po Literat) - oba hodow­li i wła­sno­ści Tadeusza Pazia - oraz Ramzey uzy­ska­ły mak­sy­mal­na notę w oce­nie gło­wy z szy­ją (po 5 pkt.), zaś w cho­dach wyróż­nia­ły się wspo­mnia­ny już Denar (9 pkt. w stę­pie) i LA PAZ (Santiago - Łupawa po Palant), hodow­li i wła­sno­ści Beaty Kapicy, oce­nio­ny na 9 pkt. w kłu­sie. Fantazjer i Ramzes były już pre­zen­to­wa­ne w tym roku pod­czas Ogólnopolskiej Wystawy Koni Rasy Śląskiej w Pajęcznie, gdzie (w nie­licz­nej co praw­da staw­ce) uzy­ska­ły odpo­wied­nio tytu­ły czem­pio­na i wice­czem­pio­na.
Tydzień przed osta­tecz­nym egza­mi­nem odbył się test obce­go powo­żą­ce­go, któ­rym w tym roku ponow­nie był Krzysztof Rembowski. Najwyższymi oce­na­mi nagro­dził ogie­ry La Paz, BAZYLI (Lokan - Bazylia po Palant) hod. SO Książ, wł. Doroty Szorc i LUKSUS (Santiago - Łubnica po Harcer) hod. i wł. Szczęsnego Szymańskiego, doce­nił też og. BARD (Nefryt - Barbórka po Liton) hod. Grzegorza Konarskiego, wł. Pawła Konarskiego oraz wymie­nio­ne­go wcze­śniej ogier Ramzey.
W oce­nie kie­row­ni­ka ZT Czesława Koniecznego bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się og. La Paz, uzy­sku­jąc mak­sy­mal­ną moż­li­wą do zdo­by­cia licz­bę 50 pkt. (cha­rak­ter i zacho­wa­nie, przy­dat­ność zaprzę­go­wa, zdro­wie i wyko­rzy­sta­nie paszy, stęp oraz kłus w zaprzę­gu)! Nieznacznie ustę­po­wa­ły mu: Luksus, TOLEK (Hutor - Tratwa po Endemit) hod. i wł. Doroty Szorc, Fantazjer, LAKIER (Nomen - Lina po Port) hod. i wł. Piotra Szymczyka i Bazyli. Najniżej zosta­ły oce­nio­ne RUBIN (Hutor - Ramira po Rapos) Bolesława Barskiego, Denar oraz Liban.
Po dwóch mie­sią­cach tre­nin­gu, 7 paź­dzier­ni­ka, roz­po­czę­ła się dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści. W pró­bie ujeż­dże­nia jako­ścią i ela­stycz­no­ścią cho­dów, a tak­że przy­dat­no­ścią zaprzę­go­wą i chę­cią współ­pra­cy z powo­żą­cym zde­cy­do­wa­nie wyróż­nia­ły się ogie­ry Bazyli i La Paz, nie­co gorzej wypa­dły RAMZES (Bulwar - Ramona po Deport) Stanisława Kasprzyckiego i Bard. Ku zasko­cze­niu nie­któ­rych naj­niż­szy wynik w tym ele­men­cie pró­by uzy­ska­ły naj­star­szy w gru­pie Liban oraz BRYTAN (Jarsen - Beti po Zorro) hod. i wł. Waldemara Wloki - wice­czem­pion Krajowego Czempionatu Młodzieżowego 2010 i Czempionatu Źrebiąt Rocznych i Dwuletnich w Porębie 2011. W dru­giej tego dnia pró­bie - szyb­ko­ści w kłu­sie - znów naj­le­piej wypa­dły wspo­mnia­ne już La Paz i Bazyli, nie­źle też pora­dził sobie og. AGAT (Lokan - Aria po Palant) hod. i wł. SO Książ. Niespodziewanie dwa ogie­ry: PEDRO (Balton - Perła po Lucky) - zdo­byw­ca III miej­sca w Krajowym Czempionacie Młodzieżowym 2010 oraz RUBIN (Amigo - Reba po Rozmaryn) prze­kro­czy­ły regu­la­mi­no­wą nor­mę cza­su, przez co zosta­ły zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ne i nie­do­pusz­czo­ne do dal­szych ele­men­tów pró­by.
Drugiego dnia pró­by nie­ste­ty nie dopi­sa­ła pogo­da, od same­go rana mżaw­ka co rusz prze­ra­dza­ła się w inten­syw­niej­sze opa­dy. Dysponując odpo­wied­ni­mi zapi­sa­mi pro­gra­mu hodow­li, komi­sja oce­ny posta­no­wi­ła więc uwzględ­nić złe warun­ki pod­ło­ża i zła­go­dzić nor­my cza­so­we w 3-kilo­me­tro­wej pró­bie wytrzy­ma­ło­ści w kłu­sie. Próba ta nie spra­wi­ła jed­nak więk­szych trud­no­ści ogie­rom. Przez ostat­ni ele­ment - 500-metro­wy odci­nek stę­pa - z naj­lep­szym rezul­ta­tem prze­brnę­ły wspo­mnia­ne już ogie­ry La Paz, Bard, Ramzey, Ramzes (po Bulwar) oraz EUREKO (Jordan - Elea po Locarno), hod. i wł. Sławomira Królika.
Wyniki koń­co­we, liczo­ne już czwar­ty rok meto­dą indek­so­wą, potwier­dzi­ły widocz­ną pra­wie w każ­dym ele­men­cie prze­wa­gę dwóch koni. Ocenę wybit­ną przy indek­sie rów­nym 140 pkt. uzy­skał ener­gicz­ny i chwy­ta­ją­cy za oko siwy LA PAZ, nie­znacz­nie wyprze­dza­jąc kare­go, nie­sa­mo­wi­cie rusza­ją­ce­go się og. BAZYLI (oce­na bar­dzo dobra, IWU 137 pkt.). Trzeba tu pod­kre­ślić, że LA PAZ nie przy­niósł wsty­du swe­mu ojcu i powtó­rzył jego suk­ces, bowiem przed 4 laty siwy SANTIAGO (Aron -Sankcja po Eliot old) hod. BWS Technika Budowlana, wł. Doroty Szorc rów­nież oka­zał się bez­kon­ku­ren­cyj­ny w zakła­dzie tre­nin­go­wym. Wysokie miej­sce og. BAZYLI też nie powin­no być zasko­cze­niem, bowiem jego ojciec - og. LOKAN (Largis - Lokana po Glöckner old) hod. i wł. SO Książ - jest z kolei zwy­cięz­cą ran­kin­gu PZHK na naj­lep­sze­go konia pol­skiej hodow­li w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w latach 2009-2010, współ­twór­cą suk­ce­sów Bartłomieja Kwiatka - pię­cio­krot­ne­go zwy­cięz­cy ran­kin­gu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi (2007-2011), zdo­byw­cą tytu­łu wice­mi­strza świa­ta w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w Pratoni del Vivaro 2010, mistrzem Polski mło­dych koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi w 2007 r. w kate­go­rii 6-lat­ków, a wszyst­kich jego suk­ce­sów nie spo­sób wymie­nić. Także og. BULWAR (Bank - Buczka po Bojkot) hod. i wł. SO Książ - ojciec czwar­te­go w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej og. Ramzey oraz ósme­go og. Ramzes - wyróż­niał się w ZT 2005, uzy­sku­jąc wte­dy III miej­sce w gru­pie 28 ogie­rów. Natomiast szó­sty w tego­rocz­nej pró­bie og. Eureko oraz jego peł­ny brat Elegant (VII m. w ZT 2009) popra­wi­ły wynik ojca - ośmio­let­nie­go obec­nie og. JORDAN (Szach - Jedyna po Palant) hod. Waldemara Wloki, wł. Sławomira Królika - któ­ry w ZT 2005 był dopie­ro 22.
Ostatecznie z wyni­kiem pozy­tyw­nym pró­bę dziel­no­ści ukoń­czy­ło 20 ogie­rów (w tym 1 z oce­ną wybit­ną i 3 z bar­dzo dobrą), dwa uzy­ska­ły oce­nę nie­do­sta­tecz­ną, a dwa pozo­sta­łe nie zosta­ły uwzględ­nio­ne w wyni­kach koń­co­wych z powo­du dys­kwa­li­fi­ka­cji w pierw­szym dniu pró­by. Zainteresowanych szcze­gó­ło­wy­mi wyni­ka­mi pró­by zapra­sza­my na stro­nę www.pzhk.pl lub do dzia­łu WYNIKI tego nume­ru „Hodowcy i Jeźdźca”.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę