Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 28"

 • Od Redakcji

  Koń za komór­kę

  By 1 grudnia 2010

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny 25 listo­pa­da „Gazeta Wyborcza” przy­nio­sła (2 dni póź­niej potwier­dzo­ną przez „Fakty” TVN i TVN24...

 • Wywiad

  Ekwador za 13 milio­nów euro?

  By 1 grudnia 2010

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Wielokrotna mistrzy­ni Polski i meda­list­ka w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia, uczest­nicz­ka mistrzostw świa­ta i Europy, któ­ra uczy­ni­ła swo­je...

 • Hodowla

  Wystawy - sprze­da­że ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2010 roku

  By 1 grudnia 2010

  Wiesław Niewiński, Wojciech Ganowicz, Jerzy Gawarecki W bie­żą­cym roku Wojewódzkie i Okręgowe Związki Hodowców Koni zor­ga­ni­zo­wa­ły 11 jesien­nych...

 • Sport i wyścigi

  Nauka naj­waż­niej­sza

  By 1 grudnia 2010

  Anna Cuber, Andrzej Stasiowski Dla każ­de­go kra­ju z hodow­lą koni spor­to­wych mistrzo­stwa mło­dych koni to zawo­dy, na któ­rych obec­ność...

 • Sport i wyścigi

  WEG Kentucky

  By 1 grudnia 2010

  Michał Wróblewski Na dwa lata przed otwar­ciem Światowych Igrzysk Jeździeckich WEG Kentucky 2010 ich orga­ni­za­to­rzy, oświad­cza­jąc, że nie będą poma­gać...

 • Sport i wyścigi

  Debiut czy game-over?

  By 1 grudnia 2010

  Jan Skoczylas Pewnego razu, za góra­mi, za lasa­mi, w popu­lar­nym ośrod­ku jeź­dziec­kim odby­wa­ły się zawo­dy regio­nal­ne w sko­kach. W cza­sie zawo­dów...

 • Zdrowie i weterynaria

  Najczęstsze pro­ble­my jamy ust­nej koni

  By 1 grudnia 2010

  lek. wet. Michał Dziekański Jama ust­na sta­no­wi począ­tek prze­wo­du pokar­mo­we­go. To w niej docho­dzi do roz­drob­nie­nia pokar­mu, prze­mie­sza­nia go...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę