Connect with us

Hodowca i Jeździec

Od Redakcji

Koń za komór­kę

Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny

25 listo­pa­da „Gazeta Wyborcza” przy­nio­sła (2 dni póź­niej potwier­dzo­ną przez „Fakty” TVN i TVN24 i por­tal onet.pl), szo­ku­ją­cą nie tyl­ko dla konia­rzy wia­do­mość: (...) Po Irlandii błą­ka się 20 tysię­cy porzu­co­nych koni. To ofia­ry kry­zy­su gospo­dar­cze­go, któ­ry nawie­dził wyspę. Większość nie prze­ży­je zimy. (...) Błąkające się żało­śnie bez­pań­skie zwie­rzę­ta to dowód, jak głę­bo­ki kry­zys dotknął Irlandię - zwa­ną nie­daw­no „zie­lo­nym tygry­sem”. (...) Nowobogaccy Irlandczycy kupo­wa­li konie na potę­gę. Traktuje się je tam jak sym­bol sta­tu­su spo­łecz­ne­go. Nigdzie indziej w Europie jeź­dziec­two nie jest tak popu­lar­ne. Konie były świet­nym dodat­kiem do nowe­go domu pod mia­stem. (...) Gdy na fali kry­zy­su zała­ma­ła się gospo­dar­ka, a kraj sta­nął na pro­gu ban­kruc­twa i zapa­no­wa­ło rekor­do­we, 13-pro­cen­to­we bez­ro­bo­cie - Irlandczycy musie­li zre­zy­gno­wać z luk­su­sów. Teraz stoi ponad 30 tysię­cy pusto­sta­nów, a dro­gi i bez­dro­ża prze­mie­rza 20 tysię­cy koni. (...) Przed kry­zy­sem za zwie­rzę trze­ba było zapła­cić co naj­mniej 4 tys. euro, dziś konia moż­na kupić za 50 euro albo wymie­nić za tele­fon komór­ko­wy. Na konie z reno­mo­wa­nych staj­ni, któ­re przed kry­zy­sem sprze­da­wa­no za milion euro, nie ma chęt­nych. (...) W obli­czu plaj­ty hodow­li nie­sprze­da­ne źre­ba­ki trze­ba będzie zastrze­lić, bo nie ma pie­nię­dzy na ich utrzy­ma­nie. (...) Najgorsze ma dopie­ro nadejść. Trawa o tej porze roku tra­ci wła­ści­wo­ści odżyw­cze i konie z dnia na dzień słab­ną. Większość nie prze­ży­je zimy. (...) Obrońcy zwie­rząt doma­ga­ją się, by rząd prze­pro­wa­dził odstrzał bez­dom­nych koni i w huma­ni­tar­ny spo­sób roz­wią­zał pro­blem. (...)

Dlaczego przy­ta­czam tę infor­ma­cję? Bowiem z jed­nej stro­ny win­ni­śmy doce­nić to, że świa­to­wy kry­zys gospo­dar­czy jak dotąd jakoś szczę­śli­wie omi­ja Polskę. Z dru­giej jed­nak stro­ny nikt odpo­wie­dzial­ny nie może nam dać gwa­ran­cji, że tak będzie do defi­ni­tyw­ne­go, tego kry­zy­su, koń­ca. Co musi­my poważ­nie brać pod uwa­gę, ukła­da­jąc m.in. nasze pla­ny hodow­la­ne.

Więcej w Od Redakcji

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę