Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 23"

 • Od Redakcji

  Przyjdzie walec i wyrów­na…?

  By 1 września 2009

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Kiedy z koń­cem ubie­głe­go roku z ini­cja­ty­wy gru­py osób (pośród któ­rej zna­la­złem się i ja)...

 • Sport i wyścigi

  Oddzielić ziar­no od plew

  By 1 września 2009

  Roman Krzyżanowski Ocena mło­dych koni pod wzglę­dem ich przy­szłej war­to­ści użyt­ko­wej jest bar­dzo trud­na i wyma­ga ze stro­ny sędziów...

 • Hodowla

  Jubileusz pod dęba­mi

  By 1 września 2009

  Zbigniew Jaworski Tegoroczna Tarpaniada 2009 to jed­no­cze­śnie jubi­le­uszo­wa X Tarpaniada, a tym samym X Krajowa Wystawa Koników Polskich, któ­ra odby­ła...

 • Hodowla

  Sieraków świę­to­wał 180-lecie

  By 1 września 2009

  Anna Kapała W dniach 25 i 26 lip­ca Stado Ogierów w Sierakowie obcho­dzi­ło 180-lecie swe­go ist­nie­nia. Imprezie tej towa­rzy­szy­ła X Tarpaniada,...

 • Sport i wyścigi

  Olimpijskie wyzwa­nia, cz. 1

  By 1 września 2009

  Marcin Szczypiorski Minął ponad rok od zakoń­cze­nia Igrzysk Olimpijskich w Hongkongu (Pekinie). 
Igrzysk, któ­re dla pol­skie­go jeź­dziec­twa były...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę