Connect with us

Hodowca i Jeździec

Sieraków świę­to­wał 180-lecie

Hodowla

Sieraków świę­to­wał 180-lecie

Anna Kapała

W dniach 25 i 26 lip­ca Stado Ogierów w Sierakowie obcho­dzi­ło 180-lecie swe­go ist­nie­nia. Imprezie tej towa­rzy­szy­ła X Tarpaniada, uro­czy­stość poświę­ce­nia sztan­da­ru Powiatowego Koła Hodowców Koni w Międzychodzie oraz XX Memoriał Kazimierza Nowickiego.

W sobo­tę rano odby­ła się oce­na 47 koni­ków pol­skich bio­rą­cych udział w wysta­wie, a po połu­dniu nie­któ­re z nich bra­ły udział w polo­wej pró­bie dziel­no­ści.
O godz. 17 w powo­zow­ni Stada odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia, któ­rą otwo­rzył dyrek­tor Wojciech Ganowicz. Następnie kie­row­nik SO Zbigniew Chrzanowski przed­sta­wił rys histo­rycz­ny dzia­łal­no­ści Stada, ilu­stro­wa­ny pre­zen­ta­cją mul­ti­me­dial­ną przy­go­to­wa­ną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Zaproszeni goście: wła­dze PZHK, PZJ, admi­ni­stra­cyj­ne, agen­cyj­ne oraz przed­sta­wi­cie­le zaprzy­jaź­nio­nych przed­się­biorstw skła­da­li gra­tu­la­cje i wrę­cza­li oko­licz­no­ścio­we upo­min­ki.
Następnie wszy­scy zgro­ma­dze­ni prze­szli do Muzeum Górków, gdzie zwie­dzi­li wysta­wę „180 lat Stada Ogierów w Sierakowie” i obej­rze­li pre­zen­ta­cję medial­ną. Film poświę­co­ny był m.in. zasłu­żo­ne­mu pra­cow­ni­ko­wi Stada Henrykowi Jaskule.
Niedzielne obcho­dy roz­po­czę­ły się od mszy św. w inten­cji Stada Ogierów w Sierakowie, któ­ra odby­ła się w par­ku pod dęba­mi. Podczas mszy poświę­co­ny został sztan­dar Powiatowego Koła Hodowców Koni w Międzychodzie. Następnie zosta­ły odsło­nię­te i poświę­co­ne tabli­ce upa­mięt­nia­ją­ce zmar­łych dyrek­to­rów Jana Kowalskiego i Tadeusza Czermińskiego, po czym goście zło­ży­li kwia­ty pod tabli­ca­mi dyr. Stanisława Haya, Kazimierza Nowickiego, Jana Kowalskiego i Tadeusza Czermińskiego.
O godz. 13 przed pała­cem zebra­ło się oko­ło 20 zaprzę­gów. Paradą przez mia­sto 14 pocz­tów sztan­da­ro­wych i część zapro­szo­nych gości uda­ło się na hipo­drom, gdzie nastą­pi­ło uro­czy­ste otwar­cie obcho­dów. Następnie pre­zes Leszek Hądzlik wrę­czył odzna­cze­nia Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni dla zasłu­żo­nych hodow­ców.
Członkowie Komisji Oceny nagro­dzi­li zwy­cięz­ców X Tarpaniady.
Uroczystości towa­rzy­szy­ły licz­ne wystę­py, m.in. poka­zy gru­py Andrzeja Woźniaka na koni­kach pol­skich, poka­zy Apolinarski Group, a tak­że kon­cert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Vivat! z Sierakowa.
Niedzielne świę­to­wa­nie zakoń­czo­ne zosta­ło XX Memoriałem Kazimierza Nowickiego. Dwunawrotowy kon­kurs kla­sy N wygrał zawod­nik Klubu Jeździeckiego Morena Sieraków Łukasz Woźniak na sie­ra­kow­skim ogie­rze Czumak.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 63 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVII Nr 4 (63) Jesień 2019

Wydawca

Reklama

Smulders

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę