Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 21"

 • Od Redakcji

  Wspólny cel

  By 1 marca 2009

  Michał Wierusz-Kowalski, Redaktor Naczelny Góra z górą się nie zej­dzie, ale czło­wiek z czło­wie­kiem zawsze… Trafiający na rynek „Hodowca i Jeździec” jest...

 • Sport i wyścigi

  Rola tre­ne­ra

  By 1 marca 2009

  Władysław Byszewski W nr 2/09 cza­so­pi­sma „Koń Polski” Jacek Wierzchowiecki w arty­ku­le „Okiem tre­ne­ra” ape­lu­je o pra­wi­dło­wą naukę dosia­du i uży­wa­nia...

 • Hodowla

  Lubuskie suk­ce­sy

  By 1 marca 2009

  Piotr Helon Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej od kil­ku lat kalen­darz imprez dane­go roku otwie­ra w lutym -...

 • Hodowla

  Motorem licy­ta­cji jest towar

  By 1 marca 2009

  Rozmawiał: Michał Wierusz-Kowalski Każdy pro­dukt, by docze­kać się korzyst­nej sprze­da­ży, potrze­bu­je pro­mo­cji. Jednak jak sku­tecz­nie pro­mo­wać, kie­dy...

 • Sport i wyścigi

  Świat za tym murem

  By 1 marca 2009

  Magda Janiszewska Niewielu war­sza­wia­ków wie dzi­siaj, co napraw­dę kry­je się za murem w pobli­żu Ursynowa. Wspaniały obiekt wzo­ro­wa­ny...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę