Connect with us

Hodowca i Jeździec

Hodowla

Lubuskie suk­ce­sy

Piotr Helon

Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej od kil­ku lat kalen­darz imprez dane­go roku otwie­ra w lutym - spo­tka­nia­mi hodow­ców. Odbywają się one tra­dy­cyj­nie w pierw­szym tygo­dniu ferii zimo­wych dla mło­dzie­ży szkol­nej. Nie mogło być ina­czej tak­że w tym roku.

Spotkania odby­ły się 17 lute­go (wto­rek) w Drzonkowie i 19 lute­go (czwar­tek) w Gorzowie Wlkp. Spotkanie w Drzonkowie, jako że odby­wa się zawsze w gościn­nym Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji, było już po raz czwar­ty roz­sze­rzo­ne o Polową Próbę Wierzchową Klaczy i pre­zen­ta­cję ogie­rów dostęp­nych dla kla­czy hodow­ców woj. lubu­skie­go w sezo­nie 2009.
Do IV Polowej Próby hodow­cy zgło­si­li 8 kla­czy. Niestety, atak zimy na lubu­skie dro­gi spo­wo­do­wał, że tyl­ko 4 z nich hodow­cy zdo­ła­li dowieźć na miej­sce pró­by. Tegoroczną pró­bę oce­nia­ła komi­sja w skła­dzie: prze­wod­ni­czą­cy - Zbigniew Chrzanowski, dyrek­tor SO Sieraków oraz Tadeusz Kodź pre­zes ZHKZL - wice­pre­zes PZHK i Tomasz Kowala - tre­ner WOSiR Drzonków. Jeźdźcem testo­wym był już po raz trze­ci w krót­kiej histo­rii tych prób Mściwój Kiecoń, obec­nie naj­lep­szy lubu­ski jeź­dziec w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy.

Klacze dobrze przy­go­to­wa­ne

Najlepszą kla­czą pró­by oka­za­ła się CZARA ur. 2005 po Magnat od Czata 23 po Wieland, hodow­li Mieczysława Wieczorka z powia­tu Wschowa. Klacz tę wysta­wiał wła­ści­ciel Jacek Kosow z Gołaszyna w powie­cie Nowa Sól. Wywarła bar­dzo dobre wra­że­nie na komi­sji, a tak­że licz­nie zgro­ma­dzo­nej publicz­no­ści świet­nym przy­go­to­wa­niem do pró­by.
Drugie miej­sce zaję­ła klacz CHIQUITA ur. 2005 po Vulcano xx od kla­czy uro­dzo­nej w Niemczech Cyklada po Donjour, hodow­li zna­nej zawod­nicz­ki ujeż­dże­nia Katarzyny Milczarek, a wła­sno­ści Moniki Kramer z Berlina. Klacz ta jest w bar­dzo dobrym typie w dużych ramach. Niestety, pre­sja zupeł­nie nowe­go oto­cze­nia bya powo­dem zbyt małe­go sku­pie­nia tego konia pod­czas pró­by, co skut­ko­wa­ło naj­niż­szą oce­ną od jeźdź­ca testo­we­go.
III miej­sce zaję­ła naj­star­sza klacz pró­by CANADA ur. 2003, cór­ka jed­ne­go z naj­bar­dziej zna­nych ogie­rów woj. lubu­skie­go - Lugdera mają­ce­go ok. 100 potom­ków wpi­sa­nych do Centralnej Bazy Koni PZHK oraz mat­ki Czejenki po Lombardo, hodow­li i wła­sno­ści Sylwestra Kosińskiego z Siedlnicy w powie­cie Wschowa. Klacz ta uzy­ska­ła naj­wyż­szą oce­nę jeźdź­ca testo­we­go.
W pró­bie bra­ła udział jed­na przed­sta­wi­ciel­ka hodow­li pań­stwo­wej uro­dzo­na w SK Walewice klacz Histamina po Corde od Hipnoza po Lais. Nieduża, wręcz fili­gra­no­wa klacz­ka uzy­ska­ła dobrą notę u jeźdź­ca testo­we­go, ale pozo­sta­łe oce­ny nie pozwo­li­ły jej zająć wyso­kie­go miej­sca.

Derby dla nas

W prze­rwie pró­by kla­czy pre­zen­to­wa­ły się ogie­ry z kata­lo­gu na sezon 2009. Po raz pierw­szy w histo­rii Związku Lubuskiego wyda­no kolo­ro­wy kata­log ze zdję­cia­mi nie­któ­rych ogie­rów oraz z rekla­ma­mi firm. Bezsprzecznie gwiaz­dą poka­zu był ogier CONTENDOR, któ­ry oprócz sta­no­wie­nia kla­czy woj. lubu­skie­go dwa ostat­nie sezo­ny był czo­ło­wym w SK Racot, a w roku 2008 był Mistrzem Polski Młodych Koni w kate­go­rii koni zagra­nicz­nych - 5 lat w ujeż­dże­niu.
Łącznie w poka­zie wystą­pi­ło 15 ogie­rów z całe­go okrę­gu, jak co roku naj­gło­śniej okla­ski­wa­ne były ogie­ry z kate­go­rii kuców ska­czą­ce w kory­ta­rzu. Sprawne prze­pro­wa­dze­nie pró­by i poka­zu tak jak co roku było moż­li­we tyl­ko dzię­ki mło­dzie­ży jeź­dziec­kiej zgro­ma­dzo­nej w tym cza­sie na zgru­po­wa­niu w WOSiR Drzonków pro­wa­dzo­nym przez Tomasza Kowalę.
Po zakoń­cze­niu pró­by i poka­zu ogie­rów hodow­cy zgro­ma­dzi­li się na zebra­niu zie­lo­no­gór­skie­go koła Związku Hodowców Koni.
Podsumowując rok 2008, pre­zes Związku Pan Tadeusz Kodź pod­kre­ślił suk­ce­sy hodow­ców okrę­gu lubu­skie­go:

  • zwy­cię­stwo w Derbach Półkrwi Wrocław Partynice - og. Levis hodow­li pań­stwa Stodołów.
  • uda­ny występ lubu­skich koni na XXIII Wystawie Zwierząt Hodowlanych Poznań 2008.

W dal­szej czę­ści zebra­nia oma­wia­no cze­ka­ją­ce Związek zada­nia, m.in. iden­ty­fi­ka­cję elek­tro­nicz­ną koni. Hodowcy zwra­ca­li uwa­gę na coraz więk­sze trud­no­ści w hodow­li koni spo­wo­do­wa­ne bra­kiem zby­tu na lubu­skie konie. Omówiono też wstęp­ny kalen­darz imprez na rok 2009.
W Gorzowie Wlkp. spo­tka­nia hodow­ców odby­wa­ją się od wie­lu lat w sie­dzi­bie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dzię­ki współ­pra­cy Związku z wydzia­łem rol­nic­twa tego urzę­du.
Niestety, nie ma tam warun­ków, żeby moż­na było spo­tka­nie połą­czyć z poka­zem koni, więc wyko­rzy­stu­je się je głów­nie do omó­wie­nia spraw przy udzia­le przed­sta­wi­cie­li władz regio­nu. W tym roku byli to: dyrek­tor Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego oraz wice­dy­rek­tor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Hodowcy byli głów­nie zain­te­re­so­wa­ni moż­li­wo­ścia­mi współ­pra­cy przy orga­ni­za­cji imprez. Uzyskano wstęp­ną akcep­ta­cję patro­na­tu mar­szał­ka woje­wódz­twa lubu­skie­go nad Regionalną Wystawą Koni Hodowlanych, któ­ra odbę­dzie się 9 maja w Skansenie w Ochli.

Więcej w Hodowla

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Reklama

Smulders
Equitan
nuba equi

RSS Aktualności ze stro­ny PZHK

RSS Aktualności ze stro­ny Teraz Polskie Konie

Ostatnie wpi­sy

Na górę