Connect with us

Hodowca i Jeździec

Wpisy zawierające "HiJ nr 17"

 • Hodowla

  Geny a umasz­cze­nie koni, cz. 3

  By 1 marca 2008

  Andrzej Grzybowski, Michał Wierusz-Kowalski (...) Zkąd tedy pra­wie bia­ły wątłe­go przy­ro­dze­nia, k’te­mu gęstym cho­ro­bom i bólom a naj­wię­cej...

 • Hodowla

  O dziel­no­ści kla­czy... daw­niej i dziś

  By 1 marca 2008

  Katarzyna Wiszowaty Dawniej „... sta­łe­go nie było prze­ko­na­nia, czy na potom­stwo ogry, czy też świe­rzo­py więk­szy wpływ wywie­ra­ją”.

 • Historia i sztuka

  Powozy i pojaz­dy kon­ne, cz. 10

  By 1 marca 2008

  mgr. inż. Andrzej Jankowiak Podczas ostat­nie­go nasze­go spo­tka­nia prak­tycz­nie zakoń­czy­li­śmy cykl roz­wa­żań o powo­zach i pojaz­dach kon­nych. Rozpoczęliśmy nasze...

 • Od Redakcji

  Cześć Jego Pamięci

  By 1 marca 2008

  Michał Wierusz-Kowalski, sekre­tarz redak­cji Właśnie, sta­ra­niem Państwowego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego, po raz kolej­ny uka­za­ła się na ryn­ku 2 tomo­wa,...

Więcej

W ostat­nim nume­rze

HiJ nr 64 - okładka

Hodowca i Jeździec Rok XVIII Nr 1 (64) Zima 2020

Wydawca

Ostatnie wpi­sy

Na górę